Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Naar een zachte landing van de Belgische economie? (17/06/2022)

!

Bovenstaande HTML-versie van het communiqué bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het communiqué in PDF-formaat hieronder of in het kader 'PDF & downloads' rechtsbovenaan.

Na de opleving in 2021 wordt het herstel van de Belgische economie in 2022 afgeremd door de inflatieschok. Het bruto binnenlands product (bbp) zou vanaf 2023 trager groeien. Toch zou de jobcreatie dicht aanleunen bij de trend van de afgelopen twintig jaar. In 2027 zou er nog steeds een groot overheidstekort zijn. Dit zijn de voornaamste conclusies van de nieuwe
economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau voor de periode 2022-2027.

Verder economisch herstel wordt afgeremd in 2022

De gezinsconsumptie hernam in 2021 (+6,4 %) en dat herstel zet zich voort in 2022 (+3,7 %). De automatische indexering van de lonen en de sociale uitkeringen en de steunmaatregelen van de overheid maken het mogelijk het reëel beschikbaar inkomen van de gezinnen in hun geheel nog licht te laten stijgen in 2022 (+0,5 %). De bedrijfsinvesteringen veerden op in 2021 met 8,0 %, maar zouden in 2022 licht dalen (-0,4 %). In totaal zou de bbp-groei dit jaar 2,6 % bedragen, tegenover 6,2 % vorig jaar.

Een gematigde economische groei vanaf 2023

De groei van het reëel beschikbaar gezinsinkomen zou in 2023 nog steeds ondersteund worden door het uitgestelde effect van de indexering van de lonen en sociale uitkeringen en zou op 2,4 % uitkomen. De gezinsconsumptie zou dan met 2,0 % toenemen. Ze zou nadien evolueren in lijn met het beschikbaar inkomen (gemiddeld 1,4 % in de periode 2024-2027). In 2023 zouden de bedrijfsinvesteringen opveren met een groei van 3,1 % en nadien verder toenemen met gemiddeld 1,9 % per jaar. Tegen die achtergrond zou de bbp-groei in die periode gemiddeld 1,4 % bedragen.

Jobcreatie dicht bij de historische trend

Na de uitzonderlijke creatie van 86 000 extra banen in 2021, zal ook dit jaar gekenmerkt worden door een aanzienlijke toename van de werkgelegenheid (+67 000). De vertraging van de economische activiteit zal zich in 2023 vertalen in een veel geringere nettojobcreatie (+22 000). In de periode 2024-2027 zullen gemiddeld 37 000 extra banen per jaar worden gecreëerd, iets minder dan de trend van de afgelopen 20 jaar. In 2027 zou de werkgelegenheidsgraad 73,5 % bedragen, wat nog ver verwijderd is van de 80 % die de federale regering nastreeft.

Een overheidstekort dat na 2022 niet verder daalt

Het overheidstekort is gedaald tot 5,5 % van het bbp in 2021, vooral dankzij de opleving van de economische activiteit. In 2022 wordt het tekort geraamd op 4,7 % van het bbp, maar het daalt niet verder: bij ongewijzigd beleid blijft het tekort de komende vijf jaar in de buurt van 5 % van het bbp.

De Belgische inflatie zou vertragen en zich vanaf 2024 normaliseren

De Belgische consumptieprijsinflatie bereikte bijna 9 % in mei 2022. Verwacht wordt echter dat de energieprijsinflatie haar piek heeft bereikt en geleidelijk zal dalen vanaf midden 2022. De inflatie zou op jaarbasis in 2022 8,1 % bedragen en in 2023 afkoelen tot 3,5 %. Ze zou nadien nog verder afnemen van 1,8 % in 2024 tot 1,6 % in 2027.

Saskia Weemaes, Commissaris a.i. van het Federaal Planbureau: "Ons scenario gaat uit van een zachte landing van de Europese en Belgische economie. Dit scenario is verre van zeker, aangezien een scherpe stijging van de rentevoeten of een aanhoudend hoge inflatie het risico van een recessie zouden vergroten. “

De werkgelegenheidsgraad verwijst naar het concept EU2020, d.w.z. voor de leeftijdsgroep 20-64 jaar en gebaseerd op de Enquête naar de arbeidskrachten.

De verschillende factoren die de hoge en aanhoudende overheidstekorten verklaren, worden in een afzonderlijk persbericht toelicht.

Deze vooruitzichten werden opgesteld aan de hand van de beschikbare informatie op 3 juni 2022.

Medio juli zal het Federaal Planbureau in samenwerking met de studie- en statistiekdiensten van de drie gewesten (BISA, Statistiek Vlaanderen en IWEPS), regionale economische vooruitzichten publiceren. Die zullen coherent zijn met de huidige nationale projectie.

 

Voor meer informatie: Rik Vanhauteghem – 0472 78 29 81, rvh@plan.be

  Beschikbare gegevens

None
Please do not visit, its a trap for bots