Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

De economische effecten van diverse modaliteiten van energieheffingen in België [ Working Paper 05-03 - ]

Deze studie geeft een overzicht van de voornaamste effecten van verhoogde energieheffingen voor de Belgische economie. Deze variantanalyse is bedoeld als antwoord op een vraag van de Ministerraad van 14 juni 2002 (dossier ingediend door de Minister van Mobiliteit en Vervoer en de Staatssecretaris voor Energie). Op basis van die vraag worden 4 groepen scenario’s gesimuleerd.

  Auteurs

Francis Bossier (A),
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Working Papers

De Working Paper presenteert een studie of analyse die het FPB op eigen initiatief uitvoert.

In de eerste groep scenario’s worden de energieheffingen in België gelijkgeschakeld met de overeenstemmende gemiddelde niveaus van drie buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland).

In de tweede groep worden de heffingen zodanig verhoogd dat de prijzen (alle belastingen inbegrepen) van de verschillende energievectoren overeenstemmen met het gemiddelde van de prijzen in de drie landen.

In de derde groep wordt het voorstel van Europese richtlijn tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten omgezet naar de Belgische situatie.

Tot slot wordt in de vierde groep een verdrievoudiging van de huidige energiebijdrage voorgesteld.

Er wordt tevens rekening gehouden met verschillende modaliteiten voor de mogelijke vrijstelling van bepaalde ondernemingen en de compensatie van de heffing. Wat dit laatste punt betreft, voorziet deze studie in twee modaliteiten. In het eerste geval wordt de opbrengst gebruikt voor een vermindering van de sociale bijdragen (van de werkgevers of van de werknemers al naargelang de nieuwe heffing ten laste is van de ondernemingen of de gezinnen). De tweede modaliteit voorziet in een compensatie via de verlaging van de directe belastingen van de gezinnen en de ondernemingen, volgens de bijkomende energieheffingen die deze economische actoren in de belastingscenario’s zouden moeten betalen.

Andere modaliteiten van compensatie (verschillend van de modaliteiten gebruikt in deze studie) zouden kunnen worden bedacht voor een betere herverdeling van de maatregelen (tussen de gezinnen of de ondernemingen), een grotere creatie van werkgelegenheid of een toenemend gebruik van energiebesparende technologieën (met het oog op een sterkere daling van de CO2 -uitstoot). Alle simulaties (14 in totaal) hebben betrekking op de periode 2003-2010. Ze worden bestudeerd aan de hand van de laatste versie van het macro-sectorale HERMES-model, waarvan de basissimulatie overeenstemt met de laatste middel-langetermijnvooruitzichten 2002-2007 van april 2002, verlengd tot de periode 2008-2010.

  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots