Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Impactberekening van een verhoging van het leefloon - Studie op vraag van de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding [ OPREP201512 - ]

Op vraag van de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding stelt dit rapport de resultaten voor van een impactstudie van een verhoging van het leefloon. De studie bestrijkt twee domeinen : enerzijds de macro-economische en budgettaire effecten met eventuele terugverdieneffecten en anderzijds de gevolgen op het armoederisico.

  Auteurs

Loïc Berger (A), Francis Bossier (A), ,
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Rapporten

Het rapport presenteert de werkzaamheden die het FPB binnen zijn expertisedomeinen verricht op verzoek van overheden of partners. 

Een mogelijk scenario voor verhoging van het leefloon is het optrekken van het baremabedrag tot de armoederisicodrempel. Voor deze simulatie wordt hier uitgegaan van de baremabedragen van het leefloon die gelden vanaf 1 september 2015 (6.669,69 euro voor een samenwonende (categorie 1), 10.004,54 euro voor een alleenstaande (categorie 2) en 13.339,39 voor een samenwonende met gezinslast (categorie 3)) en van de meest recente armoededrempel (13.023 euro per jaar op basis van EU-SILC 2014 over inkomensjaar 2013). In de simulatie wordt het leefloon voor een alleenstaande opgetrokken tot het niveau van de armoededrempel. Dit stemt overeen met een verhoging met 30%. Ook voor de andere leeflooncategorieën zal het baremabedrag opgetrokken worden met 30%. Hierdoor blijft de onderlinge verhouding van de leefloonbedragen tussen de drie categorieën bewaard.

In 2016 zal de toename van de overheidsuitgaven te wijten aan de verhoging van het leefloon voor 30% gecompenseerd worden door een toename van de inkomsten. Tegen 2020 zou het terugverdieneffect ongeveer 36% bedragen. De verhoging van het leefloon leidt namelijk tot een toename van de primaire uitgaven (met 350 miljoen euro in 2016 tot 430 miljoen in 2020) die zich bijna volledig situeert bij de uitgaven aan sociale uitkeringen (een stijging van de uitgaven aan sociale uitkeringen met 0,3% in 2016). Merk op dat er hier geen rekening wordt gehouden met het impact van de maatregel op het aantal gerechtigden. De toename van de uitgaven wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van de overheidsinkomsten (een stijging met 104 miljoen in 2016 tot 165 miljoen in 2020). Dit is voornamelijk te wijten aan een verhoging van de indirecte ontvangsten door de toename van de consumptie en door de stijging van de directe belastingen als gevolg van het aantrekken van de economische activiteit. Merk op dat voor deze simulatie er verondersteld wordt dat de toename van het beschikbaar inkomen van leefloongerechtigden zich volledig vertaalt in consumptie. Tegen 2020 zou er een licht positief effect zijn op het bbp (0,04%), op het beschikbaar inkomen (0,15%) en op de arbeidsmarkt (toename van de tewerkstelling met 0,04% en een daling van de werkloosheid van 0,29%).

Als een eerste benadering kan gesteld worden dat andere mogelijke maatregelen die de bedragen van de bijstandsuitkeringen aanpassen, gelijkaardige macro-economische en budgettaire effecten hebben. De bekomen terugverdieneffecten (30% op korte termijn en 36% op middellange termijn) kunnen dus worden toegepast op de ex ante budgettaire kosten van dit type maatregelen.

De gesimuleerde stijging van het leefloon heeft een onmiddellijk en duidelijk effect op het armoederisico van de Belgische bevolking als geheel. Vanaf het jaar van invoering van de maatregel neemt het armoederisico direct af, om daarna parallel te lopen aan het armoederisico in het scenario zonder verhoging van het leefloon. Gemiddeld neemt door deze maatregel het armoederisico tegen 2020 met 0,63 procentpunt af wat overeenstemt met een daling van 6,6%.

  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots