Inkomensverdeling en armoede

Contact

  • http://maltese.plan.be

A comparative analysis of deprivation among the elderly in Belgium [10/07/2019]

Deze Working Paper identificeert de kenmerken die ernstige materiële deprivatie in België verklaren, waarbij een onderscheid tussen de groep jonger dan 65 en 65-plussers wordt gemaakt. De mate van ernstige materiële deprivatie is voor beide leeftijdsgroepen afgenomen, en jongeren worden meer getroffen dan ouderen. Hoewel er een duidelijk verband is tussen inkomen en deprivatie, is de overlap verre van perfect. De correlatie tussen inkomensarmoede en deprivatie is zwakker voor de ouderen dan voor de jongeren.

Middellange-termijn projecties van indicatoren van armoede en sociale uitsluiting, gebaseerd op de EU-SILC [11/03/2019]

Het Federaal Planbureau ontwikkelde binnen het Nowcasting project een dynamisch microsimulatie-model voor nowcasting en middellange-termijn projecties (tot 2020) van indicatoren van armoede en sociale uitsluiting. De conclusies van dit project zijn de volgende: ten eerste is gebleken dat het produceren van nowcasting en middellange-termijn projecties mogelijk is met een dynamisch microsimulatiemodel. Ten tweede suggereren de voorlopige resultaten dat het algemene armoederisico ruwweg stabiel zou blijven, waarbij het voor de 65+ zou afnemen terwijl het voor de actieve bevolking licht zou toenemen. Ten derde zou de algemene inkomensongelijkheid niet verder toenemen maar zich stabiliseren. Tenslotte, de VLWI zou verder afnemen, vooral onder invloed van de toenemende activiteitsgraad onder de bevolking op actieve leeftijd.  

Contact

  • http://maltese.plan.be

Naast het onderzoek naar de weerslag van de vergrijzing op de financiële houdbaarheid van de pensioenen, bestudeert het FPB sedert enkele jaren ook de verdelingsaspecten van de pensioenen en bijstandsuitkeringen voor ouderen.

Wat zijn de herverdelende aspecten van pensioenen? Hoe ontwikkelen de armoederisico’s zich? Zijn en blijven de wettelijke pensioenen doelmatig in de strijd tegen armoede bij ouderen? Hoe zullen de vervangingsratio’s voor verschillende categorieën van gepensioneerden in elk pensioenstelsel evolueren? Wat zou de weerslag zijn van beleidsmaatregelen op de huidige of toekomstige uitkeringen voor verschillende typen gepensioneerden? Dit zijn enkele van de vragen die het FPB tracht te beantwoorden.

Methoden en instrumenten

Naast een analyse van de doelmatigheid van de wettelijke pensioenen en de bijstand in de strijd tegen armoede en van de evolutie van de armoedegraad op basis van verschillende databanken, worden ook de volgende instrumenten gebruikt:

  • MALTESE-model: laat toe de weerslag van sociaal-economische gedragsveranderingen alsook van beleidsmaatregelen op de toekomstige benefitratio’s te bestuderen en dit in een omgeving van demografische vergrijzing;
  • MIDAS: een dynamisch micro-simulatiemodel dat, steunend op een representatieve steekproef van de bevolking afkomstig van administratieve gegevens, een langetermijnprojectie mogelijk maakt van het armoederisico, de ongelijkheidsgraad van de pensioenen en andere indicatoren inzake de adequaatheid van de pensioenen (zie WP 10-10).

Contact

  • http://maltese.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots