Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Inkomensverdeling en armoede

Contact

  • http://maltese.plan.be

Geen gegevens

Contact

  • http://maltese.plan.be

Naast het onderzoek naar de weerslag van de vergrijzing op de financiële houdbaarheid van de pensioenen, bestudeert het FPB sedert enkele jaren ook de verdelingsaspecten van de pensioenen en bijstandsuitkeringen voor ouderen.

Wat zijn de herverdelende aspecten van pensioenen? Hoe ontwikkelen de armoederisico’s zich? Zijn en blijven de wettelijke pensioenen doelmatig in de strijd tegen armoede bij ouderen? Hoe zullen de vervangingsratio’s voor verschillende categorieën van gepensioneerden in elk pensioenstelsel evolueren? Wat zou de weerslag zijn van beleidsmaatregelen op de huidige of toekomstige uitkeringen voor verschillende typen gepensioneerden? Dit zijn enkele van de vragen die het FPB tracht te beantwoorden.

Methoden en instrumenten

Naast een analyse van de doelmatigheid van de wettelijke pensioenen en de bijstand in de strijd tegen armoede en van de evolutie van de armoedegraad op basis van verschillende databanken, worden ook de volgende instrumenten gebruikt:

  • MALTESE-model: laat toe de weerslag van sociaal-economische gedragsveranderingen alsook van beleidsmaatregelen op de toekomstige benefitratio’s te bestuderen en dit in een omgeving van demografische vergrijzing;
  • MIDAS: een dynamisch micro-simulatiemodel dat, steunend op een representatieve steekproef van de bevolking afkomstig van administratieve gegevens, een langetermijnprojectie mogelijk maakt van het armoederisico, de ongelijkheidsgraad van de pensioenen en andere indicatoren inzake de adequaatheid van de pensioenen (zie WP 10-10).

Contact

  • http://maltese.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots