Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Inkomensverdeling en armoede

Contact

  • http://maltese.plan.be

De evolutie van het armoederisico in België bij de bevolking beneden 60 jaar [04/06/2021]

Het eerste deel van deze Working Paper bespreekt de hoofdtrends in België inzake het armoederisico, vergeleken met die in de EU27 en de omliggende landen. Een tweede deel toont aan dat de stijging van het armoederisico bij de bevolking beneden 60 jaar voor een deel kan worden toegeschreven aan een toename van de concentratie van het ontbreken van betaald werk bij bepaalde huishoudens. Ook slagen de uitkeringen in de sociale zekerheid en de bijstand er steeds minder in om baanloze huishoudens boven de armoededrempel te tillen.

Hervormingen van de geregionaliseerde kinderbijslag doen het armoederisico van kinderen amper dalen [18/05/2021]

Met de 6de staatshervorming werd de kinderbijslag geregionaliseerd. Vervolgens hebben de regio’s hun systeem hervormd. De klemtoon lag in elke regio op het invoeren van meer selectiviteit volgens het inkomen van de ouders. In de praktijk heeft dit echter weinig effect op het armoederisico van kinderen, dat in België nog steeds hoog is. In de toekomst moet het mogelijk zijn om de kinderbijslag nog beter te richten op de bestrijding van kinderarmoede.

Regionale kinderbijslaghervormingen – Een impactanalyse met het microsimulatiemodel EXPEDITION  [18/05/2021]

Deze Working paper plaatst de beleidskeuzes die gemaakt zijn bij de regionale hervormingen van de kinderbijslag in perspectief. Met behulp van het microsimulatiemodel EXPEDITION worden de verwachte directe effecten van die hervormingen op de kinderbijslaguitgaven en de inkomensverdeling in kaart gebracht. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de effecten op het gesimuleerd armoederisico bij (gezinnen met) kinderen, aangezien dit een gedeelde bezorgdheid was bij de hervormingen in de verschillende regio’s.

Contact

  • http://maltese.plan.be

Naast het onderzoek naar de weerslag van de vergrijzing op de financiële houdbaarheid van de pensioenen, bestudeert het FPB sedert enkele jaren ook de verdelingsaspecten van de pensioenen en bijstandsuitkeringen voor ouderen.

Wat zijn de herverdelende aspecten van pensioenen? Hoe ontwikkelen de armoederisico’s zich? Zijn en blijven de wettelijke pensioenen doelmatig in de strijd tegen armoede bij ouderen? Hoe zullen de vervangingsratio’s voor verschillende categorieën van gepensioneerden in elk pensioenstelsel evolueren? Wat zou de weerslag zijn van beleidsmaatregelen op de huidige of toekomstige uitkeringen voor verschillende typen gepensioneerden? Dit zijn enkele van de vragen die het FPB tracht te beantwoorden.

Methoden en instrumenten

Naast een analyse van de doelmatigheid van de wettelijke pensioenen en de bijstand in de strijd tegen armoede en van de evolutie van de armoedegraad op basis van verschillende databanken, worden ook de volgende instrumenten gebruikt:

  • MALTESE-model: laat toe de weerslag van sociaal-economische gedragsveranderingen alsook van beleidsmaatregelen op de toekomstige benefitratio’s te bestuderen en dit in een omgeving van demografische vergrijzing;
  • MIDAS: een dynamisch micro-simulatiemodel dat, steunend op een representatieve steekproef van de bevolking afkomstig van administratieve gegevens, een langetermijnprojectie mogelijk maakt van het armoederisico, de ongelijkheidsgraad van de pensioenen en andere indicatoren inzake de adequaatheid van de pensioenen (zie WP 10-10).

Contact

  • http://maltese.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots