Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

HOGE RAAD VAN FINANCIËN - Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag [ FORVERG201601 - ]

De Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) werd opgericht in het kader van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Het Jaarverslag van de SCvV bestudeert de budgettaire gevolgen en de sociale houdbaarheid van de vergrijzing op lange termijn.

  Auteurs

Gemeenschappelijke publicatie
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Andere publicaties

Publicaties van het Federaal Planbureau die niet vallen onder de specifieke reeksen.

Het eerste hoofdstuk van het Jaarverslag 2016 toont de evolutie van alle sociale uitgaven tot 2060 volgens het SCvV-referentiescenario. Dit scenario houdt rekening met de in maart 2016 gepubliceerde ‘Demografische Vooruitzichten 2015-2060’1 en de ‘Economische vooruitzichten 2016-2021’2 die in juni 2016 werden gerealiseerd door het Federaal Planbureau. Dat scenario bevat de maatregelen van de pensioenhervorming van 2015, die al opgenomen en besproken werden in het vorige verslag, alsook enkele nieuwe maatregelen inzake sociale uitgaven. Gelet op de onzekerheid omtrent de langetermijnhypothese inzake productiviteitsgroei, worden twee gevoeligheidsanalyses voorgesteld in het laatste deel van dit hoofdstuk.

Het tweede hoofdstuk analyseert de sociale houdbaarheid van de vergrijzing. Eerst wordt de evolutie van de minimumpensioenen en van de IGO ten opzichte van een armoededrempel voorgesteld en vervolgens verschillende indicatoren voor de sociale houdbaarheid van de pensioenen op basis van EU-SILC 2014 (inkomens van 2013). Het armoederisico wordt berekend zowel volgens de 'klassieke' definitie als volgens alternatieve definities. Andere bijkomende indicatoren, zoals een materiële deprivatiegraad en een subjectieve armoede-indicator, worden ook onder de loep genomen. Een vergelijking met onze buurlanden en het geheel van de landen van de voormalige Europese Unie (EU15) vult die analyse aan. In een tweede deel worden de langetermijnperspectieven van de sociale houdbaarheid van de pensioenen voorgesteld via de evolutie van het armoederisico en de Gini-coëfficiënt tot 2060.

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots