Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Hervorming van netwerkindustrieën: theoretisch kader [ Working Paper 08-05 - ]

Netwerkindustrieën hebben kenmerken die een optimale marktwerking in de weg kunnen staan. Het meest in het oog springend is de infrastructuur die doorgaans hoge investeringen vraagt, waardoor het niet altijd mogelijk is om meerdere concurrerende netwerken naast elkaar te hebben. Hierdoor komt die infrastructuur in een monopoliepositie, met alle economische gevolgen van dien. Ook externaliteiten spelen een rol: de marktdeelnemers nemen bepaalde kenmerken van het netwerk niet op in hun waardering. Hierdoor kan het gebeuren dat de prijzen en geproduceerde hoeveelheden vanuit maatschappelijk oogpunt niet optimaal zijn. Bovendien produceren netwerkindustrieën diensten van algemeen belang. Hierdoor is het nodig dat toegankelijkheid, efficiëntie en betaalbare prijzen gewaarborgd worden. Gegeven deze combinatie van kenmerken is het wenselijk dat er een zekere vorm van marktregulering is.

  PDF & Download

  Auteurs


 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Working Papers

De Working Paper presenteert een studie of analyse die het FPB op eigen initiatief uitvoert.

Deze regulering heeft in de afgelopen decennia en wereldwijd uiteenlopende vormen gekend, met wisselende mate van effectiviteit. In Europa is als gevolg van nieuwe inzichten over marktordening, de dynamiek van het Lissabon-proces, de economische integratie en technologische ontwikkelingen een proces van hervorming op gang gekomen. De centrale vraag hierbij is of hervorming inderdaad tot een optimalere marktwerking en hogere welvaart leidt, en zo ja, hoe aan de hervorming het best vorm gegeven kan worden. Deze nota werkt een theoretisch kader voor de analyse van dit vraagstuk uit.

Aan de hand van micro-economische theorie wordt aangegeven welke inefficiënties er kunnen zijn in netwerkindustrieën die, zoals in het verleden veel voorkwam, als wettelijk monopolie gereguleerd worden. Vervolgens wordt afgeleid hoe bepaalde markthervormingen kunnen leiden tot verhoging van de efficiëntie, en hoe dit doorwerkt op de rest van de economie. Ten slotte wordt een overzicht gegeven van methodes waarmee de effecten van hervorming bestudeerd kunnen worden. Bij wijze van conclusie wordt een eerste inschatting gemaakt van de inefficiënties die in België in deze sectoren zouden kunnen bestaan.

  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots