Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Economische vooruitzichten 2020-2025 – Actualisering van september 2020 [ Economic outlook 2020-2025 / Sept. 2020 - ]

De Belgische economie heeft in de eerste helft van dit jaar een diepe recessie doorgemaakt als gevolg van de maatregelen die in binnen- en buitenland zijn genomen ter bestrijding van het coronavirus. Door de ongeziene omvang en aard van deze crisis blijft de impact ervan onzeker, net zoals het verloop van het economisch herstel uit de crisis. De vooruitzichten die sinds het voorjaar zijn gepubliceerd zijn dan ook onderhevig aan herzieningen die belangrijk kunnen zijn naarmate er nieuwe gegevens beschikbaar komen.

  Auteurs

Gemeenschappelijke publicatie
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Vooruitzichten

De vooruitzichten presenteren de toekomstige evoluties in België, zowel in socio-economische, budgettaire en energiedomeinen als voor de transportvraag.

De vooruitzichten voor 2020 en 2021 die het Federaal Planbureau op 10 september publiceerde in het kader van de economische begroting, wijken dus sterk af van de cijfers die werden voorgesteld in de Economische vooruitzichten 2020-2025 van juni. Op basis van de momenteel beschikbare gegevens, blijkt dat de economische schade in de eerste jaarhelft in de meeste eurolanden minder groot is geweest dan aanvankelijk werd ingeschat. Voor België vertaalt dat zich in een minder diepe recessie dan verwacht in juni, alsook in een minder sterk herstel in 2021.

Tegen die achtergrond leek een uitzonderlijke actualisering van de middellangetermijnvooruitzichten aangewezen, met de economische begroting van 10 september als startpunt. Daarbij moet worden opgemerkt dat het bbp-verlies op middellange termijn (in vergelijking met een scenario zonder crisis) minder uitgesproken is dan in de juniversie. De mate waarin de economische schade permanent is, hangt immers samen met de diepte van de crisis in 2020, die minder groot blijkt dan in het scenario van juni.

De huidige actualisering van de Economische vooruitzichten 2020-2025 blijft beperkt tot de macro-economische aggregaten die in de onderstaande tabel zijn opgenomen. Er zijn dus geen resultaten per bedrijfstak beschikbaar. In tegenstelling tot de economische begroting bevatten de middellangetermijnvooruitzichten wel een projectie van de overheidsfinanciën bij ongewijzigd beleid.

De projectie van de overheidsfinanciën houdt rekening met de door de verschillende overheidsniveaus genomen maatregelen die bij het afsluiten van de economische begroting van begin september bekend waren. Die maatregelen hebben vooral betrekking op het jaar 2020 en houden verband met de coronacrisis. De projectie van de overheidsfinanciën wordt gunstig beïnvloed door de herziening van de macro-economische context, waardoor het overheidstekort minder hoog is dan in de junivooruitzichten. Tot slot bevat deze actualisering een eerste becijfering van het structureel tekort op basis van de methode van de Europese Commissie, die we hebben toegepast op de parameters van de projectie.

  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots