Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Informatie - en Communicatietechnologieën in België : analyse van de economische en sociale impact [ IT 01-2003 - ]

Eén van de meest markante feiten van de economische evolutie in de jaren 90 is de divergentie in groei tussen industrielanden. Die divergentie is er de oorzaak van dat de de trend naar convergentie die tijdens de laatste decennia werd waargenomen, wordt omgebogen. Met name de Verenigde Staten kenden een langdurige periode van economische groei met banenschepping en zonder inflatiedruk, terwijl de economische groei in Europa tijdens dezelfde periode lager was en minder lang duurde. Binnen de mogelijke verklaringen voor dit fenomeen wordt vaak verwezen naar de sterk verschillende evolutie van de productiviteitswinst aan weerskanten van de Atlantische Oceaan.

  Auteurs

,
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Andere publicaties

Publicaties van het Federaal Planbureau die niet vallen onder de specifieke reeksen.

De snelle productiviteitsstijging in Amerika zou onder meer verklaard worden door een groter vermogen om te innoveren en te diffuseren. Dat vermogen om te innoveren en de technische vooruitgang te integreren kwam vooral tot uiting bij de Informatie-en Communicatietechnologieën. De Europese Unie heeft hierop gereageerd met verschillende initiatieven die werden gelanceerd via de programma’s e-Europa. Het doel was om van Europa tegen 2010 de meest competitieve kennismaatschappij ter wereld te maken. Hierbij gaat men ervan uit dat de economische en sociale ontwikkelingen in hoofdzaak zullen afhangen van het produceren, het verwerven, het doorgeven en het gebruik van kennis in haar verschillende dimensies. De Informatie-en Communicatietechnologieën (ICT ) moeten dus wel een belangrijke rol spelen binnen die kennismaatschappij omdat ze zorgen voor vlottere informatie- uitwisselingen via wereldwijde netwerken. De snelheid waartegen ICT wordt verspreid, wordt hierdoor een competitiviteitsfactor voor de economieën die het best in staat zijn om ze te integreren.

Wat weten wij thans over de rol van die technologieën? Dat ze een invloed hebben op talrijke aspecten van ons dagelijks leven spreekt voor zich. Maar wat is daarnaast de economische impact van ICT ? Welke groeiperspectieven bieden ze? Is de diffusie ervan zonder risico voor onze maatschappij en onze democratische waarden? Het beantwoorden van die vragen is een noodzakelijke voorwaarde voor het uitwerken van een coherent en doeltreffend economisch beleid. Maar dit wordt bemoeilijkt door het feit dat de integratie van die technologieën veranderingen teweegbrengt waarvan we nu alleen nog maar het topje van de ijsberg kunnen waarnemen. De ontwikkeling van statistieken die het onderzoek ondersteunen, is nog steeds aan de gang terwijl de aard van de te meten realiteiten voortdurend evolueert. Is het gebruikelijke onderscheid tussen activiteiten van de verwerkende nijverheid en van de dienstensector bijvoorbeeld nog relevant in de digitale wereld? 

Er worden inspanningen geleverd op nationaal en op internationaal vlak, met name in het kader van de werkzaamheden van de OESO , om inzicht te verkrijgen in de transmissiekanalen van de ICT op de economische en sociale realiteiten. Dat is essentieel om de eventuele hinderpalen voor de diffusie van ICT te kunnen opsporen. Dit boek kadert in die inspanningen en resulteert in aanbevelingen inzake economisch beleid die de invoering van een kennismaatschappij wellicht kunnen versnellen, en dit in overeenstemming met de waarden van sociale integratie die onze democratie voorstaat.

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots