Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Productiviteit en langetermijngroei

Contact

  • http://productivity.plan.be

Is België gespecialiseerd in onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten ten koste van productieactiviteiten? [22/12/2020]

Op verzoek van de sociale partners heeft het Federaal Planbureau de bedrijfstakken geanalyseerd die de afgelopen jaren hun onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen hebben uitgebreid om te bepalen of deze ontwikkeling gepaard ging met de binnenlandse productie van nieuwe producten of met een verandering in de positie van België in mondiale waardeketens ten gunste van onderzoeksactiviteiten en ten koste van productieactiviteiten. Van de vier onderzochte bedrijfstakken zijn er voor Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten aanwijzingen van een relatieve specialisatie in Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) die gedeeltelijk losgekoppeld is van eigen productie. Voor de andere bedrijfstakken zijn er meer aanwijzingen van een colocatie van O&O en productie in België.

WP 07-20 : De belangrijkste bedrijfstakken voor O&O in België - Structurele ontwikkelingen en bedrijfsstrategie [22/12/2020]

Is het productieproces van de bedrijfstakken die het meest aan O&O doen in België de afgelopen tien jaar gewijzigd? Deze analyse tracht hierop een antwoord te formuleren aan de hand van zowel sectorale gegevens als bedrijfsgegevens.

De impact van COVID-19 op de oprichting van nieuwe ondernemingen in België [09/09/2020]

Gegevens over de oprichting van nieuwe ondernemingen zeggen niet alles over de economische impact van COVID-19. Door hun maandelijkse beschikbaarheid maken ze het wel mogelijk om de gevolgen sneller in te schatten dan mogelijk is met gegevens over de financiële toestand van bestaande ondernemingen, die enkel jaarlijks en met meer vertraging verschijnen. Gezien de belangrijke rol van jonge bedrijven voor innovatie en de dynamiek van bedrijfstakken kunnen cijfers over het aantal opgerichte ondernemingen ook een aanwijzing geven van blijvende economische littekens van de huidige gezondheidscrisis en van mogelijke verschuivingen van bedrijfsactiviteiten.

Fact Sheet 001 : Diensten of industrie, welke sector ondersteunt de productiviteitsgroei in België? [15/06/2020]

Welke activiteiten dragen bij tot de productiviteitsontwikkeling? De EUKLEMS-databank van het Federaal Planbureau geeft een antwoord op die vraag.

Economische impact van de gezondheidscrisis ‘Covid-19’: een scenario [08/04/2020]

Op basis van een scenario waarin rekening wordt gehouden met de beperkende maatregelen volgens de huidige regels en zulks gedurende een periode van zeven weken, oordelen de Nationale Bank van België (NBB) en het Federaal Planbureau (FPB) dat het reëel bbp van de Belgische economie in 2020 met 8 % zou kunnen krimpen. Voor 2021 wordt uitgegaan van een opleving (+8,6 %) voor zover de acute fase van de crisis (geconcentreerd tijdens de eerste helft van 2020) het productiepotentieel van de economie geen blijvende schade toebrengt.

Contact

  • http://productivity.plan.be

De langetermijngroei van de economie hangt nauw samen met de productiviteit van de productiefactoren en de evolutie ervan. In de loop van de voorbije jaren is de groei van de arbeidsproductiviteit in Europa en in België echter gedaald. Die daling verklaart ten dele de verschillen in de economische resultaten binnen de Europese Unie en tussen Europa en de rest van de wereld.

Methodes en instrumenten

Om de productiviteitsontwikkeling beter te begrijpen, is een aangepast statistisch instrument nodig op basis waarvan een sectorale analyse kan worden gemaakt van de basistrends van de economie. Het Federaal Planbureau (FPB) werkt daartoe samen met andere instellingen aan een door het zesde kaderprogramma van de Europese Unie gefinancierd project om de EUKLEMS-databank te ontwikkelen (zie ook http://www.euklems.net).

Die databank bevat de variabelen die het mogelijk maken de productiviteitsontwikkeling te onderzoeken op bedrijfstakniveau op basis van verschillende methodes voor de ontwikkeling van productiviteitsmetingen.

Het FPB blijft het Belgisch luik van die internationale databank periodiek actualiseren.

De determinanten van de productiviteit

Om de productiviteitsontwikkeling te voorspellen, moet men kennis verwerven over de factoren die haar beïnvloeden. Het FPB spitst zich binnen zijn onderzoeksopdrachten vooral toe op het beter begrijpen van de rol van de volgende determinanten:

  • technologie en kapitaalaccumulatie
  • innovatie en technologische vooruitgang
  • ondernemerschap en marktwerking

Technologie en kapitaalaccumulatie

Het beschikbare kapitaal - zowel de kwantiteit als de kwaliteit ervan - vormt een belangrijke determinant van de arbeidsproductiviteit waarvan de evolutie bepalend is voor de groei op lange termijn. Door middel van investeringen stellen ondernemingen enerzijds meer en anderzijds kwalitatief betere uitrusting, die beantwoordt aan de nieuwste technologische ontwikkelingen, ter beschikking aan hun werknemers.

Het FPB bestudeert de impact van investeringen op de productiviteit van de Belgische ondernemingen. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de bijdrage van de ICT-investeringen.

Innovatie en technologische vooruitgang

De productiviteitsontwikkeling hangt nauw samen met innovatie en technologische vooruitgang. Naast de technologische vooruitgang die vervat is in het ondernemingskapitaal dankzij de investeringen, is er de technologische vooruitgang die door de onderneming zelf wordt ontwikkeld via product-, proces-, marketing- of organisatorische innovaties. Die technologische vooruitgang is belangrijk omdat die niet onderworpen is aan de wet van de afnemende meeropbrengsten en dus aan de basis zou kunnen liggen van een forse stijging van de levensstandaard op lange termijn.

Het FPB onderzoekt de determinanten van de innovatie en maakt een evaluatie van de Belgische innovatiesystemen in vergelijking met onze buurlanden.

Het FPB heeft, in het kader van een coventie met het Waals Gewest, bijgedragen tot de ontwikkeling van een databank die een internationale vergelijking van indicatoren van het Waalse innovatiesysteem mogelijk maakt. Volgens een vergelijkbare benadering en in samenwerking met de FOD Wetenschapsbeleid ontwikkelt het een databank met de voornaamste indicatoren van innovatie voor België. U kunt de databank raadplegen op de site www.innovationdata.be.

Ondernemerschap en marktwerking

De groei van de productiviteit houdt gedeeltelijk verband met het vermogen van het land om productieve activiteiten te ontwikkelen, d.w.z. ondernemingen op te richten en uit te bouwen. Op dat vlak spelen de marktstructuur en de concurrentiegraad een belangrijke rol.

Het FPB onderzoekt maatstaven om abstracte begrippen als marktstructuur en concurrentie te meten en zo te oordelen over eventuele belemmering van concurrentie. Ook onderzoekt het FPB in hoeverre de werking van de markt leidt tot onnodig hoge prijzen en/of prijsstijgingen. Waar de marktwerking faalt is regulering – of juist deregulering – aangewezen.

Contact

  • http://productivity.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots