Modellen en indicatoren

Contact

  • http://sustdev.plan.be

Analyse van de luchtvervuiling gekoppeld aan de consumptie door huishoudens in België in 2014: het geval van broeikasgasemissies [11/09/2019]

Deze Working Paper onderzoekt welke socio-economische kenmerken de broeikasgasemissies in België bepalen. De analyse steunt op de PEACH2AIR-gegevensbank die de luchtverontreinigingsgegevens koppelt aan de consumptieve bestedingen van de huishoudens, zoals aangegeven in het huishoudbudgetonderzoek van 2014.

Van duurzame ontwikkeling een beleidsprioriteit maken [25/06/2019]

België heeft zich ertoe verbonden om alle mondiale duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) te bereiken in 2030. Zonder nieuwe maatregelen zullen veel van die doelstellingen niet gehaald worden. De federale overheidsdiensten hebben concrete acties uitgevoerd, hoewel een politieke impuls om de SDG’s te realiseren ontbrak.

Het welzijn verbetert, maar niet voor iedereen [12/02/2019]

Het welzijn van de Belgen daalde na de crisis van 2008. Het verbetert in 2016 en 2017. Maar die recente verbetering wordt niet door iedereen gedeeld. Het welzijn van de min-65-jarigen en van de personen met middelhoge inkomens is gedaald tussen 2008 en 2017. Het welzijn van de 65-plussers en van de personen met lage of hoge inkomens is daarentegen verbeterd. Die verschillen worden bevestigd door meerdere van de 67 aanvullende indicatoren naast het bbp die het Federaal Planbureau publiceert.

Aanvullende indicatoren naast het bbp, 2019 [12/02/2019]

Het rapport presenteert de jaarlijkse actualisering van een set aanvullende indicatoren naast het bbp die, naargelang van de beschikbaarheid van de gegevens, betrekking heeft op de periode 1990-2017. De wet van 14 maart 2014 tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie geeft het Instituut voor de Nationale Rekeningen de opdracht die set indicatoren uit te werken en vertrouwt die opdracht toe aan het Federaal Planbureau.

Ongelijkheden op het gebied van welzijn in België - opbouw van elf composiete indicatoren om het welzijn van verschillende bevolkingscategorieën te meten [12/02/2019]

Deze Working Paper stelt elf nieuwe composiete indicatoren voor om de evolutie van het welzijn te meten voor vrouwen en mannen, vier leeftijdscategorieën  en vijf inkomenscategorieën (kwintielen) in België. Ze werden opgesteld aan de hand van een statistische analyse van de determinanten van het welzijn voor die bevolkingscategorieën. Die indicatoren vormen een aanvulling op de indicator Welzijn hier en nu (WHN) die de evolutie van het gemiddelde welzijn in België meet.

Contact

  • http://sustdev.plan.be

In de federale rapporten inzake duurzame ontwikkeling moet het Federaal Planbureau de bestaande toestand inzake duurzame ontwikkeling in België en in de wereld beschrijven. Om die informatie te presenteren en te organiseren worden indicatoren en twee modellen gebruikt. In de opeenvolgende publicaties worden verbeteringen aangebracht om de informatie in een aan de problematieken van duurzame ontwikkeling aangepaste pedagogisch verantwoorde vorm te presenteren.

TransAccount-model voor een duurzame ontwikkeling

TransAccount is een rekenmodel dat ontwikkeld werd om scenario's van duurzame ontwikkeling, in het bijzonder het deel klimaat en energie, uit te werken. Het werd gebruikt voor de scenario's SET-Consumption en SET-production van het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2015. TransAccount berekent voor elk scenario het energieverbruik en de broeikasgasemissies van alle activiteiten (van individuen, industrieën en overheid) op het Belgische grondgebied. TransAccount werd opgebouwd om het te gebruiken in een backcastingbenadering. Het vertrekpunt van een scenario in een dergelijke benadering is een wenselijke toekomst, bijvoorbeeld gedefinieerd in een langetermijnvisie inzake duurzame ontwikkeling. Een dergelijke visie bevat een geheel van doelstellingen, in het bijzonder de vermindering van de broeikasgasemissies.

De gedetailleerde hypothesen over de gebruikte technologieën (energie-intensiteit, emissiefactoren) en de levenswijzen vertalen op concrete wijze, in elk scenario, hun grote oriëntaties (niveau van globalisering, vooruitgang van de kennis, scholingsniveau, demografische structuur, sleutelrol van respectievelijk de consumenten en de producenten) en moeten het mogelijk maken om het geheel van doelstellingen van duurzame ontwikkeling te bereiken in 2050. Vervolgens worden het energieverbruik en de broeikasgasemissies voor 2050 op basis van die hypothesen door TransAccount berekend. Het model laat dan toe om een ontwikkelingspad te berekenen tussen de huidige toestand en die in 2050.

TransGovern-model voor een duurzame ontwikkeling

In de Federale rapporten inzake duurzame ontwikkeling moet het FPB de bestaande toestand inzake duurzame ontwikkeling in België en in de wereld beschrijven. Om die informatie te presenteren en te organiseren worden indicatoren en een model gebruikt. In de opeenvolgende publicaties worden verbeteringen aangebracht om de informatie in een aan de problematieken van duurzame ontwikkeling aangepaste pedagogisch verantwoorde vorm te presenteren.

DPSIR-model. Vanaf het begin van de werkzaamheden werd het DPSIR-model gebruikt om de indicatoren te presenteren (zie deel 2 van Op weg naar duurzame ontwikkeling?, het eerste Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling, 1999). De letters DPSIR, die de beginletters van de Engelse woorden zijn, staan respectievelijk voor sturende kracht, druk, toestand, impact en antwoord. De internationale en vervolgens de Belgische bestaande toestand werden beschreven aan de hand van 80 indicatoren en een groot aantal bijkomende kwantitatieve aanwijzingen.

TransGovern-model. Met het TransGovern-model werd een volgende stap gezet om de organisatie van de economische, sociale, milieu- en beleidsinformatie te verbeteren. Dit model verbindt de transformaties van de levensomstandigheden van een samenleving met het beleid van de overheid. Het verduidelijkt ook de verbanden tussen de determinanten van de levensomstandigheden en de verbanden tussen de componenten van het beleid (zie deel 1 van Ontwikkeling begrijpen en sturen, het derde Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling, 2005). TransGovern is een nieuwe combinatie van verscheidene bestaande modellen:

  • het DPSIR-kader,
  • het driehoeksmodel met interacties tussen menselijk, economisch en milieukapitaal.

Indicatoren van duurzame ontwikkeling

Een set van 75 indicatoren van duurzame ontwikkeling, waarvan 25 sleutelindicatoren, wordt gepresenteerd op www.indicators.be. Die indicatoren informeren over diverse sociale, milieu-, economische en institutionele problematieken die de ontwikkeling van de samenleving bepalen. De set is gegroeid uit meer dan tien jaar federale rapportering over duurzame ontwikkeling. Hij biedt beleidsmakers nuttige informatie om hun beleid te bepalen en op te volgen. Voor zover beschikbaar presenteert de site gegevens vanaf 1992, het jaar van de Conferentie van de Verenigde Naties over milieu en ontwikkeling in Rio de Janeiro. De meeste indicatoren op de website worden jaarlijks bijgewerkt. Geregeld publiceert de site een overzicht van evaluatieresultaten voor alle indicatoren (2009) of voor de sleutelindicatoren (jaarlijks sinds 2011).

De indicatoren zijn georganiseerd volgens een systemisch model dat de sturende krachten (demografie, productie en consumptie) verbindt met de druk op het menselijk, milieu- en economisch kapitaal, de toestand van die kapitalen en het overheidsbeleid (zie het TransGovern-model).

Ze zijn ook gestructureerd volgens zestien thema’s die de grote uitdagingen voor duurzame ontwikkeling omvatten:

1.     demografische veranderingen,

2.     consumptie- en productiepatronen,

3.     energie,

4.     vervoer,

5.     voeding,

6.     werk,

7.     onderwijs en vaardigheden,

8.     onderzoek en ontwikkeling,

9.     volksgezondheid,

10. sociale insluiting,

11. klimaatverandering,

12. natuurlijke hulpbronnen,

13. biologische diversiteit,

14. openbaar bestuur,

15. economisch beheer en

16. wereldwijd partnerschap.

Contact

  • http://sustdev.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots