Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Nog maar acht jaar om de SDG’s te realiseren - Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2022 [ Sustainable development Report 2022 - ]

Er blijft nog maar acht jaar om de 17 Sustainable Development Goals tegen 2030 te realiseren. Het rapport analyseert het in 2021 goedgekeurde Federaal plan inzake duurzame ontwikkeling. Het geeft een gedetailleerd overzicht van de huidige internationale positie van België en van de verschillen tussen vrouwen en mannen. Uiteindelijk presenteert het pistes om kwantitatieve elementen te integreren in de scenario's van duurzame ontwikkeling.

  Auteurs

Gemeenschappelijke publicatie
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Rapporten

Het rapport presenteert de werkzaamheden die het FPB binnen zijn expertisedomeinen verricht op verzoek van overheden of partners. 

Het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling van het Federaal Planbureau (FPB) wordt gepubliceerd in het kader van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Volgens deze wet wordt het rapport in twee delen gepubliceerd. Het deel toekomstverkenning omvat "alternatieve scenario's voor duurzame ontwikkeling […] om de doelstellingen te bereiken die in de langetermijnvisie zijn gesteld". Dit rapport vervult die toekomstverkennende opdracht door in te gaan op de resterende acht jaar om de SDG's te realiseren, maar zonder scenario's te presenteren. Het presenteert wel de eerste verkenningen om kwantitatieve elementen te integreren in dergelijke scenario's, die in eerdere rapporten hoofdzakelijk kwalitatief waren. Het tweede deel van het rapport, met "een stand van zaken en een evaluatie van de bestaande toestand en van het beleid inzake duurzame ontwikkeling", zal in de lente van 2024 worden gepubliceerd.

Het eerste hoofdstuk belicht het Federaal plan inzake duurzame ontwikkeling, goedgekeurd op 1 oktober 2021. Dit plan, geldig voor de periode 2021-2025, vermeldt dat het "dan ook een belangrijke basis [vormt] voor de bijdrage van de federale regering aan de implementatie van de 2030 Agenda en het bereiken van de SDG’s tegen 2030". Een Federaal plan inzake duurzame ontwikkeling alleen kan echter niet volstaan om de SDG's tegen 2030 te bereiken. Bovendien blijkt uit de analyse dat het federaal plan niet ambitieus genoeg is.

Het tweede hoofdstuk evalueert de vooruitgang van België naar de SDG's aan de hand van 51 indicatoren. Uit de evaluatie blijkt dat als de huidige trends doorzetten, tegen 2030 maar weinig doelstellingen zullen worden gehaald. Dit hoofdstuk geeft ook voor het eerst een gedetailleerd overzicht van de huidige internationale positie van België op basis van 72 opvolgingsindicatoren van de SDG’s.

In de filosofie van het beginsel niemand achterlaten (in het Engels bekend als Leave no one behind) analyseert hoofdstuk drie de vooruitgang van België naar de SDG's meer specifiek voor vrouwen en mannen. Het stelt drie benaderingen voor om de 38 indicatoren waarvoor een vrouw-man-opsplitsing bestaat te analyseren. Deze analyse geeft aan in welke domeinen specifieke beleidsmaatregelen moeten worden overwogen zodat de SDG's zowel door vrouwen als mannen kunnen worden bereikt, zoals bepaald in Agenda 2030.

Het laatste hoofdstuk gaat verder dan de SDG's en de tijdshorizon van 2030. De huidige instrumenten om de impact van overheidsbeleid te analyseren, bieden geen ruimte voor de systemische visie die nodig is om de doelstellingen van een duurzame ontwikkeling te realiseren. Daarom verkent dit vierde hoofdstuk de mogelijkheden om kwantitatieve instrumenten te ontwikkelen die de vele uitdagingen van duurzame ontwikkeling beter kunnen integreren.

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots