Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Beleidsevaluatie

Contact

  • https://sustdev.plan.be

Nieuws

Evaluatiemethode en eerste resultaten van de uitvoering van het Federaal plan duurzame ontwikkeling 2021 [23/05/2023]

De regering keurde een nieuw vijfjaarlijks Federaal plan inzake duurzame ontwikkeling goed op 1 oktober 2021. Dat plan is de kern van het federale beleid voor duurzame ontwikkeling en deze Working Paper beschrijft de methodologie voor de opvolging van de uitvoering ervan. De resultaten worden hier ook een eerste keer gepresenteerd, wat vanaf dit voorjaar jaarlijks zal gebeuren. Daaruit blijkt dat de overheidsdiensten na één jaar over de uitvoering van al meer dan 90% van de maatregelen rapporteren en dat slechts 30% van de maatregelen (nog) niet in een uitvoeringsfase is.

Contact

  • https://sustdev.plan.be

De wet van 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling heeft aan de Federale rapporten inzake duurzame ontwikkeling van het FPB de opdracht toevertrouwd om regelmatig ”een stand van zaken en een evaluatie van de bestaande toestand en van het beleid dat werd gevolgd om de doelstellingen te bereiken die in de langetermijnvisie zijn vastgesteld” te publiceren. De taak om de bestaande toestand te evalueren, wordt vervuld met indicatoren van duurzame ontwikkeling. De taak om het gevoerde beleid te evalueren, betreft zowel de strategische en participatieve aspecten van dat beleid als de plannen.

Evaluatie van de bestaande toestand. Die evaluatie wordt uitgevoerd met een geheel van indicatoren dat een globaal beeld geeft van de sociale, milieu-, economische en institutionele trends in België. Om die trends te beoordelen, worden de huidige waarden van de indicatoren geëvalueerd ten opzichte van beleidsdoelstellingen die België, de Europese Unie en de Verenigde Naties hebben aangenomen in hun strategieën voor duurzame ontwikkeling. Voor elke indicator, hebben de opeenvolgende rapporten het mogelijk gemaakt om systematisch de volgende informatie te selecteren (op elke pagina van de site www.indicators.be: relevantie voor duurzame ontwikkeling, definitie, gegevens en analyse (voor België, de Europese Unie en de wereld; met grafiek en cijfergegevens), strategische doelstellingen, trendevaluatie en bronnen.

Evaluatie van de strategische en participatieve aspecten van het beleid inzake duurzame ontwikkeling. Die evaluaties gepubliceerd in de Federale rapporten inzake duurzame ontwikkeling passen in het kader van de Federale strategie inzake duurzame ontwikkeling die de interacties tussen verschillende actoren en beleidsinstrumenten organiseert om de beslissingen te verbeteren. Die strategie is erop gericht tegen 2050 de doelstellingen te bereiken uit de langetermijnvisie die de regering in 2013 aangenomen heeft. Die actoren zijn de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling, de Programmatorische federale overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling en het FPB. De Rapporten evalueren de interacties tussen de actoren met inbegrip van de werking van de participatiemechanismen. Ze leggen eveneens de nadruk op de interacties tussen de korte en de zeer lange termijn (2050) en ook tussen de ontwikkeling hier en die in de rest van de wereld.

Evaluatie van de planning voor een duurzame ontwikkeling. De Federale plannen inzake duurzame ontwikkeling maken deel uit van de federale strategieën en passen eveneens in cyclussen van vijf jaar. Ze worden uitgewerkt door de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling met ondersteuning van de Programmatorische federale overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling. De Federale rapporten inzake duurzame ontwikkeling evalueren ex post de uitvoering van de beslissingen uit elk plan. Ze evalueren ook hun coherentie met andere plannen en hun integratie in het algemene beleid. Daarom houdt de studie van de planning voor een duurzame ontwikkeling eveneens rekening met de thematische en sectorale plannen.

Gevalstudies over bepaalde maatregelen uit het beleid inzake duurzame ontwikkeling. De ex post-beleidsevaluaties van de Federale rapporten bevatten ook diepgaande onderzoeken over de uitvoering van een reeks specifieke maatregelen uit de Federale plannen inzake duurzame ontwikkeling en over de evolutie van de problemen die deze maatregelen trachten op te lossen.

Contact

  • https://sustdev.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots