Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Rekeningen over luchtvervuilende emissies (1990-2008) [AEA]

 Updates

30/09/2011

De rekeningen over luchtvervuilende emissies tonen de emissies van CO2, CH4, N2O, HFK, PFK, SF6, CFK, HCFK, SO2, NOx, NH3, NMVOC, CO, PM10, PM2.5 in fysieke hoeveelheden per bedrijfstak (NACE Rev.1.1) en voor 3 huishoudelijke consumptiecategorieën (verwarming, transport, overige), voor de periode 1990/95-2008.

De rekeningen over luchtvervuilende emissies tonen de emissies van CO2, CH4, N2O, HFK, PFK, SF6, CFK, HCFK, SO2, NOx, NH3, NMVOC, CO, PM10, PM2.5 in fysieke hoeveelheden per bedrijfstak (NACE Rev.1.1 op 2 cijfers) en voor 3 huishoudelijke consumptiecategorieën (verwarming, transport, overige). HFK, PFK, SF6, CFK en HCFK zijn beschikbaar voor de periode 1995-2008, de andere emissies voor de periode 1990-2008. De emissies zijn opgesteld volgens het residentieprincipe en de totalen wijken dus af van de totalen die terug te vinden zijn in de Belgische emissie-inventarissen. Deze laatste geven immers emissies weer op het Belgische grondgebied, terwijl de rekeningen over luchtvervuilende emissies de uitstoot weergeven door Belgische residenten onafhankelijk van het grondgebied waar zij deze uitstoot veroorzaken.

Op basis van de individuele polluenten worden vier indices berekend: twee voor broeikasgassen, een voor verzurende gassen en een voor precursoren van troposferisch ozon. Voor broeikasgassen gaat het om de Kyoto-index (1995-2008) en een eenvoudiger versie die enkel rekening houdt met CO2, CH4 en N2O (1990-2008).

Voor de Kyoto-index en de indices voor verzurende gassen en precursoren van troposferisch ozon worden eveneens intensiteiten getoond, uitgedrukt in hoeveelheid emissies per eenheid toegevoegde waarde voor de bedrijfstakken en per eenheid consumptieve bestedingen voor de huishoudens.


Please do not visit, its a trap for bots