Milieu-economische rekeningen

Contact

  • http://eea.plan.be

België: netto-invoerder van broeikasgasemissies [29/09/2017]

De broeikasgasemissies verbonden aan de productie van goederen en diensten die door de Belgische ingezetenen worden geconsumeerd zijn ruimschoots hoger dan de emissies verbonden aan de Belgische productie, en, in tegenstelling tot deze laatste, gaan ze in stijgende lijn.

Belgium’s Carbon Footprint - Calculations based on a national accounts consistent global multi-regional input-output table [29/09/2017]

Deze Working Paper presenteert ramingen voor de Belgische koolstofvoetafdruk berekend aan de hand van globale multiregionale input-outputtabellen die in overeenstemming zijn gebracht met gedetailleerde Belgische nationale rekeningen. Uit onze berekeningen blijkt dat de Belgische koolstofvoetafdruk aanzienlijk groter is dan de emissies op basis van productie, wat betekent dat België een netto-invoerder is van BKGemissies. Onze resultaten tonen bovendien aan dat overeenstemming met gedetailleerde nationale rekeningen wel degelijk van belang is voor de raming van de koolstofvoetafdruk gebaseerd op MRIO, in het bijzonder voor een kleine open economie zoals België.

Contact

  • http://eea.plan.be

Er zijn twee soorten milieu-economische rekeningen. De monetaire milieu-economische rekeningen worden opgesteld door de data uit de Nationale Rekeningen (NR) te herschikken zodat milieu-gerelateerde transacties die omwille van de structuur van de NR of het soort classificatie dat hierin gehanteerd wordt niet gemakkelijk onderscheiden kunnen worden, duidelijker naar voor komen. De fysieke milieu-economische rekeningen bevatten milieugegevens die niet in de NR voorkomen, maar die er wel makkelijk aan gekoppeld kunnen worden aangezien ze gebruik maken van dezelfde structuur, definities en classificaties.

In de milieu-economische rekeningen worden milieugegevens, zoals milieu-gerelateerde belastingen of de emissies van luchtvervuilende stoffen, verdeeld onder de verschillende economische actoren in de NR, d.w.z. de huishoudens en de verschillende bedrijfstakken.

Het juridische kader inzake milieu-economische rekeningen werd ontwikkeld in de context van de Europese strategie inzake milieurekeningen (ESEA). De meest recente versie is de ESEA 2014-2018.

In juli 2011 heeft de Europese Unie (EU) Verordening (EU) nr. 691/2011  inzake Europese milieu-economische rekeningen aangenomen. Overeenkomstig die verordening dienen de EU-lidstaten vanaf 2013 jaarlijks drie milieu-economische rekeningen te bezorgen aan Eurostat:

  • de luchtemissierekeningen (AEA),
  • de rekeningen voor milieubelastingen naar economische activiteit (ETEA),
  • de materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie (EW-MFA).

Het Federaal Planbureau (FPB) stelt die rekeningen op namens het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) en bereidt zich intussen voor op de toekomstige rapporteringsverplichtingen van Eurostat, zoals uiteengezet in Verordening (EU) nr. 538/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 691/2011. Overeenkomstig deze verordening moeten de EU-lidstaten vanaf 2017 jaarlijks drie bijkomende modules bezorgen naast de drie modules die hierboven vermeld worden. De drie nieuwe modules zijn:

  • de uitgavenrekeningen voor milieubescherming (EPEA),
  • de fysieke energiestroomrekeningen (PEFA),
  • de rekeningen voor de milieugoederen- en -dienstensector (EGSS).

Er werden verschillende verkennende studies uitgevoerd over milieu-economische rekeningen, die grotendeels gefinancierd zijn door Eurostat. De lijst van die studies die zijn uitgevoerd door de landen die lid zijn van het Europees statistisch systeem (ESS) is te vinden op de website van Eurostat in het deel dat aan de milieu-economische rekeningen is gewijd.

 

Contact

  • http://eea.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots