Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Milieu-economische rekeningen

Contact

  • https://eea.plan.be

Nieuws

De koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten: een opsplitsing in consumptiedomeinen [30/11/2023]

Traditioneel wordt de verantwoordelijkheid voor de CO2 die tijdens de productie van goederen en diensten wordt uitgestoten, toegewezen aan het land waar de productie plaatsvindt. De koolstofvoetafdruk is een alternatieve maatstaf van deze verantwoordelijkheid, waarbij de emissies worden toegewezen aan het land waar de goederen en diensten worden geconsumeerd. Dit artikel presenteert berekeningen van de koolstofvoetafdruk van huishoudens voor de drie Belgische gewesten, opgesplitst volgens consumptiedomein.

Rekeningen voor de milieugoederen en -dienstensector 2014-2021 [31/10/2023]

Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de rekeningen voor de milieugoederen en -dienstensector voor de jaren 2014-2021.

Luchtemissierekeningen 2008-2021 [29/09/2023]

De Europese Verordening nr. 691/2011 verplicht de lidstaten van de Europese Unie om zes milieu-economische rekeningen aan Eurostat te leveren. Het gaat om de drie rekeningen die sinds 2013 moeten worden geleverd, namelijk de rekening voor milieubelastingen naar economische activiteit (Environmental Taxes by Economic Activity, ETEA), de luchtemissierekeningen (Air Emissions Accounts, AEA) en de materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie (Economy-Wide Material Flow Accounts, EW-MFA), maar ook de drie rekeningen die vanaf 2017 moeten worden geleverd, namelijk de rekeningen van de milieugoederen- en -dienstensector (Environmental Goods and Services Sector, EGSS), de uitgavenrekeningen voor milieubescherming (Environmental Protection Expenditure Accounts, EPEA) en de fysieke-energiestroomrekeningen (Physical Energy Flow Accounts, PEFA).

Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de luchtemissierekeningen voor de jaren 2008-2021.

Fysieke-energiestroomrekeningen 2008-2021 [29/09/2023]

De Europese Verordening nr. 691/2011 verplicht de lidstaten van de Europese Unie om zes milieu-economische rekeningen aan Eurostat te leveren. Het gaat om de drie rekeningen die sinds 2013 moeten worden geleverd, namelijk de rekening voor milieubelastingen naar economische activiteit (Environmental Taxes by Economic Activity, ETEA), de luchtemissierekeningen (Air Emissions Accounts, AEA) en de materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie (Economy-Wide Material Flow Accounts, EW-MFA), maar ook de drie rekeningen die vanaf 2017 moeten worden geleverd, namelijk de rekeningen van de milieugoederen- en -dienstensector (Environmental Goods and Services Sector, EGSS), de uitgavenrekeningen voor milieubescherming (Environmental Protection Expenditure Accounts, EPEA) en de fysieke-energiestroomrekeningen (Physical Energy Flow Accounts, PEFA).

Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de fysieke-energiestroomrekeningen voor de jaren 2008-2021.

Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2021 [28/04/2023]

De Europese Verordening Nr. 691/2011 verplicht de lidstaten van de Europese Unie om zes milieu-economische rekeningen aan Eurostat te leveren. Het gaat om drie rekeningen die sinds 2013 worden overgemaakt: de rekeningen voor milieubelastingen naar economische activiteit (Environmental Taxes by Economic Activity, ETEA), de luchtemissierekeningen (Air Emissions Accounts, AEA) en de materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie (Economy-Wide Material Flow Accounts, EW-MFA), aangevuld met drie rekeningen die vanaf 2017 worden geleverd: de rekeningen voor de productie van milieugoederen en  diensten (Environmental Goods and Services Sector, EGSS), de uitgavenrekeningen voor milieubescherming (Environmental Protection Expenditure Accounts, EPEA) en de fysieke-energie¬stroom¬rekeningen (Physical Energy Flow Accounts, PEFA). 
Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de rekeningen voor de milieubelastingen naar economische activiteit voor de periode 2008-2021.

Contact

  • https://eea.plan.be

Er zijn twee soorten milieu-economische rekeningen. De monetaire milieu-economische rekeningen worden opgesteld door de data uit de Nationale Rekeningen (NR) te herschikken zodat milieu-gerelateerde transacties die omwille van de structuur van de NR of het soort classificatie dat hierin gehanteerd wordt niet gemakkelijk onderscheiden kunnen worden, duidelijker naar voor komen. De fysieke milieu-economische rekeningen bevatten milieugegevens die niet in de NR voorkomen, maar die er wel makkelijk aan gekoppeld kunnen worden aangezien ze gebruik maken van dezelfde structuur, definities en classificaties.

In de milieu-economische rekeningen worden milieugegevens, zoals milieu-gerelateerde belastingen of de emissies van luchtvervuilende stoffen, verdeeld onder de verschillende economische actoren in de NR, d.w.z. de huishoudens en de verschillende bedrijfstakken.

Het juridische kader inzake milieu-economische rekeningen werd ontwikkeld in de context van de Europese strategie inzake milieurekeningen (ESEA). De meest recente versie is de ESEA 2014-2018.

In juli 2011 heeft de Europese Unie (EU) Verordening (EU) nr. 691/2011  inzake Europese milieu-economische rekeningen aangenomen. Overeenkomstig die verordening dienen de EU-lidstaten vanaf 2013 jaarlijks drie milieu-economische rekeningen te bezorgen aan Eurostat:

  • de luchtemissierekeningen (AEA),
  • de rekeningen voor milieubelastingen naar economische activiteit (ETEA),
  • de materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie (EW-MFA).

Het Federaal Planbureau (FPB) stelt die rekeningen op namens het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) en bereidt zich intussen voor op de toekomstige rapporteringsverplichtingen van Eurostat, zoals uiteengezet in Verordening (EU) nr. 538/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 691/2011. Overeenkomstig deze verordening moeten de EU-lidstaten vanaf 2017 jaarlijks drie bijkomende modules bezorgen naast de drie modules die hierboven vermeld worden. De drie nieuwe modules zijn:

  • de uitgavenrekeningen voor milieubescherming (EPEA),
  • de fysieke energiestroomrekeningen (PEFA),
  • de rekeningen voor de milieugoederen- en -dienstensector (EGSS).

Er werden verschillende verkennende studies uitgevoerd over milieu-economische rekeningen, die grotendeels gefinancierd zijn door Eurostat. De lijst van die studies die zijn uitgevoerd door de landen die lid zijn van het Europees statistisch systeem (ESS) is te vinden op de website van Eurostat in het deel dat aan de milieu-economische rekeningen is gewijd.

 

Contact

  • https://eea.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots