Nieuws (43)

2018

 • Nucleaire onbeschikbaarheid in november 04/10/2018

  De aankondiging van ENGIE, de operationele uitbater van de 7 nucleaire reactoren op Belgische bodem, op vrijdag 21 september 2018 dat de nucleaire eenheid T3 vijf maanden langer zal stilliggen dan verwacht (tot 1 maart 2019), T2 tot begin juni 2019 niet operationeel zal zijn en T1 eind oktober een geplande onderhoudsbeurt zal ondergaan, heeft een niet te ontkennen impact op het Belgische elektriciteitsproductiepark.

 • Aanwerving van een Adviseur bij het Plan (m,v,x) 26/09/2018

  Het Federaal Planbureau werft een lid aan van de Franse taalrol in de graad van Adviseur bij het Plan.  Zijn opdracht zal erin bestaan ondersteuning te verlenen aan de verantwoordelijke van de Algemene Directie in zijn opdracht om de studies binnen de Algemene Directie aan te sturen en te coördineren. Die studies worden uitgevoerd door de equipes die onder de Algemene Directie vallen en die zijn samengesteld uit experten van hoog niveau, hoofdzakelijk economen.

 • De werking van het HERMES-model - Een beschrijving aan de hand van varianten 25/09/2018  - Publicaties

  Deze working paper illustreert de werking van het HERMES-model aan de hand van acht beleidsvarianten. De hier voorgestelde maatregelen worden gesimuleerd ten opzichte van een referentiescenario, nl. de Economische vooruitzichten 2018-2023 (juni 2018). Ze verhogen de overheidsuitgaven of verminderen de overheidsontvangsten over een periode van vijf jaar.

 • De groei van de Belgische economie zou op 1,5 % uitkomen in 2018 en in 2019 06/09/2018  - Communiqués

  De vooruitzichten voor de Belgische economie in 2018 en 2019 zijn licht gewijzigd in vergelijking met onze junivooruitzichten. De economische groei is in beide jaren met 0,1 procentpunt neerwaarts herzien. Net als in de meeste andere eurolanden bleef de bbp-groei onder de verwachtingen in het tweede kwartaal van 2018. De werkgelegenheid zou over beide jaren samen toenemen met ruim 100 000 personen. De inflatie zou licht afkoelen van 2 % dit jaar tot 1,9 % in 2019.

 • Aanwerving van een contractuele Nederlandstalige of Franstalige expert (m,v,x) voor een contract van bepaalde duur voor 12 maanden 01/08/2018

  De expert zal volgende taken vervullen in het kader van het door de federale overheid gefinancierde onderzoeksproject ‘SUSPENS’ over de verzoening van de ecologische en sociale doelen in de transitie naar een koolstofarme maatschappij:

  • analyses uitvoeren op een databestand over de luchtvervuiling toe te schrijven aan de huishoudelijke consumptie in België;
  • de socio-economische gevolgen van beleidsmaatregelen ter vermindering van die luchtvervuiling simuleren met behulp van een microsimulatiemodel;
  • rapporten schrijven en resultaten presenteren over bovengenoemde taken.
 • Wat zijn de consequenties van de AWG 2018 projecties en hypothesen voor de toereikendheid van de pensioenen? Simulaties voor drie EU-lidstaten 19/07/2018  - Publicaties

  In de voorbereiding van het 2018 Pension Adequacy Report door de Europese Commissie en het Social Protection Committee hebben teams uit België, Zweden en Italië samengewerkt om met hun microsimulatiemodellen mogelijke ontwikkelingen in de toereikendheid van pensioenen te simuleren, uitgaande van de scenario’s en projecties die door de AWG werden ontwikkeld. Dit rapport is dus complementair aan de simulaties van de AWG betreffende de budgettaire impact van de vergrijzing. De resultaten uit dit rapport worden samengevat in paragraaf 5.1.2 van het 2018 Pension Adequacy Report.

 • Regionale economische vooruitzichten 2018-2023 17/07/2018  - Publicaties

  Deze regionale vooruitzichten zijn het resultaat van een samenwerking tussen het Federaal Planbureau, het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), het Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) en Statistiek Vlaanderen. Ze steunen op een scenario waarin de Belgische economische groei geleidelijk vertraagt vanaf 2021, binnen een context waarin de conjunctuurcyclus in de eurozone zijn hoogtepunt voorbij is en de Europese groei op middellange termijn wordt afgeremd door de vergrijzing van de bevolking.

 • Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag 09/07/2018  - Publicaties

  De Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) is belast met de redactie van een jaarlijks verslag over de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing. De SCvV werd opgericht in het kader van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Sindsdien werd het Zilverfonds opgeheven door de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van de crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën. De Studiecommissie voor de Vergrijzing en haar missies blijven echter voortbestaan aangezien, krachtens dezelfde wet, het opschrift van de wet van 5 september 2001 wordt vervangen door “Wet tot oprichting van een Studiecommissie voor de vergrijzing en opstelling van een Vergrijzingsnota”.

 • Vier stageaanbiedingen 06/07/2018

  Het FPB geeft aan een beperkt aantal universiteitsstudenten (M/V)  de mogelijkheid om een stage te doen :

  • Evolutie van ongelijkheden in een set van duurzame-ontwikkelingsindicatoren
  • Explaining developments in the Low Work Intensity Indicator of Belgium
  • A comparison of deprivation between the young and the elderly using the Belgian SILC dataset
  • The evolution of poverty and income inequality among pensioners: a decomposition
 • De economische impact van een hervorming van de professionele diensten in België 05/07/2018  - Communiqués

  De simulaties die zijn uitgevoerd door het Federaal Planbureau tonen dat de liberalisering van juridische diensten, diensten van boekhouders en architecten de economische groei zowel op korte als lange termijn ondersteunt. Die positieve impact wordt verklaard door de verbeterde werking van deze diensten en de positieve impact op de andere bedrijfstakken die deze diensten als input gebruiken in hun productieprocessen. Die ondersteuning van de groei maakt het ook mogelijk een budgettaire marge te creëren.

 • De non-take-up van werkgeversbijdrage-verminderingen begrijpen: een gemengde methodologische benadering 22/06/2018  - Publicaties

  Deze studie beoogt de motieven van de non-take-up door de werkgevers te achterhalen aan de hand van een gemengde onderzoeksmethode: eerst werd het onderwerp verkend aan de hand van diepgaande gesprekken met de eerstelijnsactoren, vervolgens werd een administratieve enquête afgenomen bij de werkgevers en, tot slot, werden de enquêteresultaten aangevuld aan de hand van gesprekken en focusgroepen. De interpretatie van dit sequentiële design heeft elementen aangereikt om aanbevelingen te formuleren om de non-take-up te verminderen.

 1 van 3 
Please do not visit, its a trap for bots