Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Nieuws (25)

2022

 • Economische vooruitzichten 2022-2027 – Versie van juni 2022 17/06/2022  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  Dit rapport stelt de resultaten voor van de juniversie van de ‘Economische vooruitzichten 2022-2027’. Het beschrijft de internationale context en de vooruitzichten voor de Belgische economische groei, de inflatie, het energieverbruik, de broeikasgasemissies, de arbeidsmarkt en de overheidsfinanciën. Deze vooruitzichten werden opgesteld aan de hand van de informatie die beschikbaar was op 3 juni 2022.

 • Naar een zachte landing van de Belgische economie? 17/06/2022  - Communiqués

  [[Illustration_Picture]]

  Na de opleving in 2021 wordt het herstel van de Belgische economie in 2022 afgeremd door de inflatieschok. Het bruto binnenlands product (bbp) zou vanaf 2023 trager groeien. Toch zou de jobcreatie dicht aanleunen bij de trend van de afgelopen twintig jaar. In 2027 zou er nog steeds een groot overheidstekort zijn. Dit zijn de voornaamste conclusies van de nieuwe economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau voor de periode 2022-2027.

 • Belgische overheidsfinanciën in moeilijk vaarwater 17/06/2022  - Communiqués

  [[Illustration_Picture]]

  Het Federaal Planbureau raamt het overheidstekort op 4,7 % van het bruto binnenlands product (bbp) in 2022. Bij ongewijzigd beleid blijft het tekort de komende vijf jaar in de buurt van 5 % als gevolg van diverse crisissen, de inflatie en een herfinanciering van diverse beleidsmaatregelen. Dat blijkt uit de nieuwe economische vooruitzichten voor de periode 2022-2027.

 • Daling van het onderwijsniveau: de verborgen kosten van de covid-19-pandemie 07/06/2022  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  Onderwijs is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van de samenleving. Het is ook een sleutelelement voor onze economie. Dit artikel bestudeert het onderwijsniveau van de Belgische leerlingen. De laatste jaren was er al sprake van een achteruitgang, maar na de covid-19-pandemie is het onderwijsniveau nog verder gedaald. Zonder inhaalbeweging zou het dalende onderwijsniveau resulteren in aanzienlijke economische kosten op lange termijn.

 • Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten 03/06/2022

  [[Illustration_Picture]]

  De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen.

  De inflatievooruitzichten van het Federaal Planbureau voor de periode juni 2022-december 2023 worden op vrijdag 3 juni 2022 (14u) gepubliceerd in plaats van dinsdag 7 juni, zoals eerder aangekondigd. 

 • Multinationale groepen in België – Structuur en economische activiteit 31/05/2022  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  Een macro-economische kijk op de activiteiten van multinationale ondernemingsgroepen is van bijzonder belang als leidraad voor economische beleidskeuzes in een economie als België, die een lange traditie van openheid voor buitenlandse investeringen kent. Aan de hand van macro-sectorale statistieken en een databank van ondernemingsgroepen die in België actief zijn, toont deze paper dat multinationale groepen een belangrijke plaats innemen in de Belgische economie: Belgische ondernemingen die deel uitmaken van een Belgische multinationale groep en Belgische dochterondernemingen van buitenlandse multinationals zijn samen goed voor meer dan 40 % van het bbp, 25 % van de werkgelegenheid en 75 % van de uitvoer.

 • Multinationale groepen, sleutelspelers in de Belgische economie 31/05/2022  - Communiqués

  [[Illustration_Picture]]

  Door een lange traditie van openheid voor buitenlandse investeringen spelen multinationale groepen een belangrijke rol in de Belgische economie. Zo zijn Belgische ondernemingen die deel uitmaken van een - Belgische of buitenlandse - multinationale groep goed voor meer dan 40 % van het bruto binnenlands product (bbp), een kwart van de werkgelegenheid en driekwart van de export van het land. Dit blijkt uit een nieuwe studie van het Federaal Planbureau.

 • Expert (M/V/X) - Contract van bepaalde duur (3 jaar) 30/05/2022

  [[Illustration_Picture]]

  Het Federaal Planbureau (FPB) is op zoek naar een Franstalige of Nederlandstalige expert voor een contract van bepaalde duur om verschillende opdrachten uit te voeren binnen de Task Force Duurzame Ontwikkeling (TFDO). Wil je beleidsbeslissingen op het gebied van duurzame ontwikkeling helpen ondersteunen? Ben je enthousiast, nieuwsgierig en hou je van uitdagingen? We zijn geïnteresseerd in jouw profiel.

 • Resultaten uit Europese peer review zijn bekend 17/05/2022  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  In december 2021 vond een Europese peer review plaats van een aantal statistische instellingen in België die een rol spelen in de productie van Europese statistieken. Uit de resultaten van de doorlichting blijkt dat de Europese statistieken in ons land globaal beschouwd in lijn zijn met de internationale kwaliteitsstandaarden en principes. Het rapport van het auditcomité bevat ook een aantal aanbevelingen die de komende weken  omgezet worden in verbeteracties.

 • Webinar - 14/06/2022 : Evaluatie van de vooruitgang van België naar de SDG's 05/05/2022

  [[Illustration_Picture]]

  In februari 2022 publiceerde het Federaal Planbureau zijn rapport 'Indicatoren van duurzame ontwikkeling'. In april bracht de OESO 'Measuring Distance to the SDG Targets' uit. Die twee rapporten evalueren de vooruitgang naar de SDG's op basis van een indicatorenset. De webinar presenteert de evaluatiemethoden uit die rapporten en vergelijkt hun resultaten voor België.

  De slides en opnames zijn beschikbaar.

 • Event - 09/05/2022 : Impactevaluatie van het overheidsbeleid: naar empirisch onderbouwde overheidsmaatregelen 03/05/2022

  [[Illustration_Picture]]

  Op maandag 9 mei 2022 organiseren het Federaal Planbureau en de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) een hybride conferentie over het thema ‘Impactevaluatie van het overheidsbeleid: naar empirisch onderbouwde overheidsmaatregelen’. De conferentie wordt georganiseerd met de steun van de beleidscellen van de ministers Petra De Sutter en Pierre-Yves Dermagne en staatssecretaris Eva De Bleeker.

  De slides en opnames zijn beschikbaar.

 • Personenvervoer bereikt een plafond door telewerk 26/04/2022  - Communiqués

  [[Illustration_Picture]]

  De komende jaren zal België te maken krijgen met een verzadiging van de vraag naar personenvervoer, vooral per trein. Die evolutie is vooral het gevolg van de veralgemening van het telewerk en de vergrijzing van de bevolking. Volgens de laatste vooruitzichten zorgt de vergroening van het wagenpark ervoor dat de uitstoot van broeikasgassen sterk daalt. Dat blijkt uit nieuwe vooruitzichten bij ongewijzigd beleid van het Federaal Planbureau in samenwerking met de FOD Mobiliteit en Vervoer.

 • Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2040 26/04/2022  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  Het Federaal Planbureau publiceert, in samenwerking met de FOD Mobiliteit en Vervoer, zijn vooruitzichten voor de transportvraag in België bij ongewijzigd beleid. Deze vijfde editie bevestigt het scenario van een verzadiging van de vraag naar personenvervoer, dat in de vorige editie ook al werd geschetst.  Het goederenvervoer blijft sterk groeien, aangedreven door de internationale handel. Het wegvervoer blijft dominant voor zowel personen als goederen. Deze evoluties leiden tot een daling van de gemiddelde snelheden op het wegennet, vooral rond de agglomeraties Antwerpen en Gent. De uitstoot van broeikasgassen en lokale polluenten daalt sterk in projectie door de verbetering van de milieuprestaties en de elektrificatie van het park van personenauto’s.

 • De loopbaansamenstelling van (toekomstig) gepensioneerde werknemers 01/04/2022  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  Net zoals in de vorige legislaturen, neemt de regering nieuwe maatregelen om het hoofd te kunnen bieden aan de stijgende pensioenfactuur. Om deze maatregelen te onderbouwen moeten beleidsmakers beschikken over gedetailleerde informatie over de loopbanen van recent en toekomstig gepensioneerden. Dit rapport, gerealiseerd door de KU Leuven en het Federaal Planbureau op vraag van Sigedis, presenteert actuele statistieken over de loopbanen van recent en toekomstig gepensioneerden die hebben gewerkt als werknemer.

 • Newsletter Interfederaal Instituut voor de Statistiek (nr 2 – Maart 2022) 31/03/2022  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  Het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS), waarvan het Federaal Planbureau deel uitmaakt, heeft het tweede nummer van zijn 'IIS nieuwsbrief' gepubliceerd. Via deze nieuwsbrief wil het IIS professionele gebruikers van officiële statistieken tweemaal per jaar een overzicht geven van zijn activiteiten.

 • De administratieve lasten in België voor het jaar 2020 30/03/2022  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  Op vraag van de ministerraad en in samenwerking met de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) voert het Federaal Planbureau een raming uit van de administratieve lasten die wegen op de ondernemingen en de zelfstandigen in België. Die raming is gebaseerd op een enquête bij een representatieve steekproef van ondernemingen en zelfstandigen. Naast het kwantitatieve deel bevat de enquête ook een belangrijk kwalitatief luik waarin de mening van de ondernemingen en zelfstandigen over de problematiek van de administratieve lasten aan bod komt. Deze Planning Paper toont de resultaten die betrekking hebben op de administratieve lasten voor het jaar 2020.

 • Impactevaluatie van het inschakelingscontract in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 22/03/2022  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  Deze studie werd verwezenlijkt in samenwerking met het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA). Het inschakelingscontract is een tewerkstellingsmaatregel die gericht is op jonge werkzoekenden die ver van de arbeidsmarkt afstaan. In deze impactanalyse wordt nagegaan of het inschakelingscontract de begunstigden daadwerkelijk in staat stelt een vaste baan te vinden. We maken gebruik van een duurmodel dat nadien gekoppeld is aan een dynamisch matchingmodel.

 • Webinar - 31/03/2022 : Nationale en regionale bevolkingsprojecties volgens het type huishouden (2070) 08/03/2022

  [[Illustration_Picture]]

  Na een beknopte voorstelling van de bevolkingsvooruitzichten is dit seminarie gewijd aan de projecties, tot 2070, van het aantal huishoudens per type (eenoudergezin, samenwonend, gehuwd, eenpersoonshuishouden, personen in collectieve huishoudens, enz.) op Belgisch en gewestelijk niveau. Op basis van deze trends zullen maatschappelijke vraagstukken worden belicht.

  De slides en opnames zijn beschikbaar

 • Economische vooruitzichten 2022-2027 van februari 2022 24/02/2022  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  Het Federaal Planbureau heeft economische vooruitzichten tot 2027 opgesteld, die aansluiten op de Economische begroting 2022 die op 17 februari werd gepubliceerd. Deze vooruitzichten vormen een bijdrage tot de voorbereiding van het nieuwe Stabiliteitsprogramma en het nieuwe Nationaal Hervormingsprogramma.

 • Economische begroting – Economische vooruitzichten 2022 van februari 2022 17/02/2022  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  De Belgische economie liet vorig jaar een groei optekenen van 6,1 %, ondersteund door nagenoeg alle bestedingscomponenten. Voor 2022 wordt, vooral onder impuls van de particuliere consumptie, een verder herstel verwacht dat zou leiden tot een bbp-groei van 3,0 %. De inflatie zou versnellen van 2,4 % in 2021 tot 5,5 % in 2022. De binnenlandse werkgelegenheid zou over beide jaren samen met 141 000 personen toenemen. In vergelijking met onze septembervooruitzichten is de inflatie fors opwaarts herzien. De raming voor de economische groei in 2022 is onveranderd gebleven, maar uit recente gegevens blijkt dat die groei gepaard gaat met een sterker dan verwachte werkgelegenheidscreatie. Deze vooruitzichten zijn opgesteld bij ongewijzigd beleid. Ze bevatten enkel de maatregelen waarvan de modaliteiten met voldoende precisie gekend waren op 11 februari 2022. Zoals de wet van 21 december 1994 voorschrijft, heeft het Instituut voor de Nationale Rekeningen de cijfers van de economische begroting meegedeeld aan de minister van Economie.

 • Belgische economie groeit met 3% in 2022 met dank aan consument 17/02/2022  - Communiqués

  [[Illustration_Picture]]

  In 2022 zal de Belgische economie met 3% groeien, mede dankzij de consumptie van de gezinnen. De impact van de corona op de arbeidsmarkt blijft beperkt en de investeringen nemen verder toe. Dat blijkt uit de economische vooruitzichten voor 2022 van het Federaal Planbureau.

 • Expert met specialisatie in milieueconomie (M/V/X) – Contract van onbepaalde duur 10/02/2022

  [[Illustration_Picture]]

  Milieu en klimaat zijn dezer dagen prominent aanwezig in het maatschappelijk debat en staan hoog op de politieke agenda. Ben jij ook overtuigd dat kwaliteitsvolle statistieken nodig zijn om het debat te objectiveren en beleidsbeslissingen te ondersteunen? Dan zijn we met deze jobaanbieding bij jou aan het juiste adres.

Please do not visit, its a trap for bots