Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Nieuws (25)

2021

 • Bon vent: setting sail for a climate neutral Belgian energy system – Future Belgian offshore wind unravelled 18/10/2021  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  Deze paper onderzoekt welke rol offshore wind kan spelen om België te helpen klimaatneutraliteit te bereiken tegen 2050. De Belgische Exclusieve Economische Zone is beperkt en de exploitatie ervan voor energiedoeleinden kan niet onbeperkt worden uitgebreid. Daarom kijkt deze paper naar de ontwikkeling van gezamenlijke hybride offshore windprojecten die in hernieuwbare energiecapaciteit voorzien en tegelijk als interconnectoren kunnen dienen die verschillende landen met elkaar verbinden. Er worden twee scenario's gedefinieerd en bestudeerd, die verschillen in het ambitieniveau om deze hybride hubs te ontwikkelen en de nodige elektriciteit te leveren voor een gedefossiliseerde Belgische economie.

 • Luchtemissierekeningen 2008-2019 01/10/2021  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de luchtemissierekeningen voor de jaren 2008-2019.

 • Fysieke-energiestroomrekeningen 2008-2019 01/10/2021  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de fysieke-energiestroomrekeningen voor de jaren 2008-2019.

 • De netto kapitaalvoorraad 20/09/2021  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  De kapitaalvoorraad, die beschikbaar is in de nationale rekeningen, geeft informatie over de waarde van alle activa in de economie op een bepaald moment. Die voorraad bestaat uit verschillende vaste activa en is het resultaat van de investeringen van de verschillende economische actoren.

 • Economische begroting – Economische vooruitzichten 2021-2022 van september 2021 09/09/2021  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  De Belgische economie zou in 2021 een herstel laten optekenen van 5,7 %. De economische activiteit zou daardoor in het vierde kwartaal van dit jaar haar niveau van vóór de corona-uitbraak bereiken. Nagenoeg alle bestedingscomponenten dragen daartoe bij, maar het meest opvallend is de inhaalbeweging van de investeringen. In 2022 wordt een bbp-groei van 3 % verwacht die ondersteund wordt door de dynamiek van de uitvoer en vooral van de particuliere consumptie. De inflatie zou versnellen tot 1,9 % in 2021 en 2,1 % in 2022. De binnenlandse werkgelegenheid zou over beide jaren samen met 73 000 personen toenemen.

  In vergelijking met onze junivooruitzichten is de inflatie in 2021 en in 2022 opwaarts herzien. De overige herzieningen zijn relatief beperkt en vooral toe te schrijven aan de sterker dan verwachte toename van de economische activiteit en van de werkgelegenheid in het eerste semester van 2021.

 • De Belgische economie zou dit jaar nog haar niveau van vóór de coronacrisis bereiken 09/09/2021  - Communiqués

  [[Illustration_Picture]]

  De Belgische economie zou in 2021 groeien met 5,7 % en in 2022 met 3 %. De economische activiteit zou in het vierde kwartaal van dit jaar haar niveau van vóór de corona-uitbraak bereiken. De binnenlandse werkgelegenheid zou over 2021 en 2022 samen met 73 000 personen toenemen. Dat blijkt uit nieuwe vooruitzichten van het Federaal Planbureau in opdracht van het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

 • Twee experten op het gebied van energie en klimaat (M/V/X) - Contracten van onbepaalde duur 08/09/2021

  [[Illustration_Picture]]

  De toekomstige evolutie van de Belgische energiemix en de elektriciteitssector in het kader van de energietransitie naar klimaatneutraliteit, de energiebevoorradingszekerheid, de sectorale en economische impact van het te voeren beleid en de te nemen maatregelen: kunnen al deze actuele thema’s die centraal staan in de maatschappelijke debatten jouw belangstelling wekken? Wil je beleidsbeslissingen helpen ondersteunen? Ben je enthousiast, nieuwsgierig, gematigd en hou je van uitdagingen? We zijn geïnteresseerd in jouw profiel. Het Federaal Planbureau is op zoek naar twee experten voor zijn activiteiten op het gebied van energie en klimaat.

 • Regionale economische vooruitzichten 2021-2026 16/07/2021  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  Dit rapport presenteert de resultaten van de regionalisering van de nationale economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau voor de periode 2021-2026. De hier voorgestelde regionale vooruitzichten zijn dus coherent met de nationale projectie van juni 2021, die zelf steunt op de economische en budgettaire informatie die op 2 juni 2021 beschikbaar was. Net als de vorige edities is dit rapport het resultaat van een samenwerking tussen het Federaal Planbureau, het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), het Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) en Statistiek Vlaanderen.

 • Trendbreuk nodig om alle SDG’s tegen 2030 te bereiken 15/07/2021  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  Welke vooruitgang heeft België geboekt op weg naar een duurzame ontwikkeling? Uit de balans van de 51 opvolgingsindicatoren van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (de Sustainable Development Goals van de VN of SDG's) blijkt dat bij de voortzetting van de huidige trends, weinig SDG's zullen worden bereikt tegen 2030. Om alle SDG’s te bereiken, zullen dus nieuwe beleidsmaatregelen nodig zijn. Deze conclusie strookt met de conclusies van de tien evaluaties die sinds 2005 zijn verricht.

 • Zelfrijdende auto’s: utopie of dystopie? 12/07/2021  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  Hoewel zelfrijdende auto's belangrijke voordelen kunnen opleveren voor de verkeersveiligheid, mogen we niet blind zijn voor andere effecten: volledige automatisering zal waarschijnlijk leiden tot een toename van het autoverkeer, grotendeels voor vervoer dat geen verband houdt met pendelen. Dit zal leiden tot een verdere daling van de snelheid op de wegen in de gebieden die nu al het meest te lijden hebben van de congestie.

 • Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag 08/07/2021  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  De Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) is belast met de redactie van een jaarlijks verslag over de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing. De SCvV werd opgericht door de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. De wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van de crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën heeft het Zilverfonds opgeheven, maar het voortbestaan van de SCvV bevestigd.

 • Toepassing van het DNSH-beginsel op het Nationaal plan voor herstel en veerkracht 05/07/2021  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  België heeft eind april zijn Nationaal plan voor herstel en veerkracht ingediend bij de Europese Commissie, die vraagt dat "geen enkele erin opgenomen maatregel voor de doorvoering van hervormingen en investeringsprojecten ernstig afbreuk" mag doen aan zes milieudoelstellingen (het "Do no significant harm" beginsel). De Europese Commissie publiceerde een document met Technische richtsnoeren waarin de methodologie voor de uitvoering van deze evaluatie wordt gedefinieerd. In dit artikel wordt deze methodologie beschreven en wordt uitgelegd hoe ze door het FPB werd toegepast. 

 • Een sterk herstel van de Belgische economie, al vertraagt de groei op middellange termijn; de arbeidsmarkt houdt beter stand dan verwacht, maar de overheidsfinanciën blijven in het rood 24/06/2021  - Communiqués

  [[Illustration_Picture]]

  De Belgische economie herstelt zich sneller dan verwacht van de gezondheidscrisis, maar de economische groei zou een meer trendmatig verloop kennen vanaf 2023. De werkgelegenheidsgroei vertraagt in de periode 2020-2022, al blijft de impact op de werkloosheidsgraad beperkt op middellange termijn. Het overheidstekort zou aanvankelijk afnemen dankzij het economisch herstel en de afbouw van de crisismaatregelen, maar het zou daarna opnieuw stijgen. De projectie houdt rekening met het grootste deel van de informatie die op 2 juni 2021 beschikbaar was, met inbegrip van de Belgische en de buitenlandse herstelplannen. Ze anticipeert niet op eventuele bijkomende herstelmaatregelen of budgettaire besparingsmaatregelen die de regeringen in de toekomst kunnen nemen.

 • Economische vooruitzichten 2021-2026 – Versie van juni 2021 24/06/2021  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  Dit rapport stelt de resultaten voor van de juniversie van de ‘Economische vooruitzichten 2021-2026’. Het Federaal Planbureau publiceerde in februari een voorlopige versie van deze vooruitzichten. De projectie houdt rekening met het grootste deel van de informatie die op 2 juni 2021 beschikbaar was, met inbegrip van de Belgische en de buitenlandse herstelplannen. Ze anticipeert niet op eventuele bijkomende herstelmaatregelen of budgettaire besparingsmaatregelen die de regeringen in de toekomst kunnen nemen.

 • De groei van de Belgische economie zou 5,5 % bedragen in 2021 en uitkomen op 2,9 % in 2022 10/06/2021  - Communiqués

  [[Illustration_Picture]]

  De Belgische economie kromp vorig jaar met 6,3 %, maar zou in 2021 een herstel laten optekenen van 5,5 %. Nagenoeg alle bestedingscomponenten dragen daartoe bij, maar het meest opvallend is de inhaalbeweging van de investeringen. Voor 2022 wordt een groei van 2,9 % verwacht die ondersteund wordt door de dynamiek van de uitvoer en vooral van de particuliere consumptie. De investeringen verliezen aan elan, terwijl de overheidsconsumptie wordt teruggeschroefd na een periode van uitzonderlijk hoge uitgaven die verband houden met de gezondheidscrisis. De binnenlandse werkgelegenheid bleef vorig jaar stabiel en zou over 2021 en 2022 samen met 44 000 personen toenemen.

 • De evolutie van het armoederisico in België bij de bevolking beneden 60 jaar 04/06/2021  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  Het eerste deel van deze Working Paper bespreekt de hoofdtrends in België inzake het armoederisico, vergeleken met die in de EU27 en de omliggende landen. Een tweede deel toont aan dat de stijging van het armoederisico bij de bevolking beneden 60 jaar voor een deel kan worden toegeschreven aan een toename van de concentratie van het ontbreken van betaald werk bij bepaalde huishoudens. Ook slagen de uitkeringen in de sociale zekerheid en de bijstand er steeds minder in om baanloze huishoudens boven de armoededrempel te tillen.

 • Business dynamism and productivity growth in Belgium 28/05/2021  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  Deze paper beschouwt de evolutie van bedrijfsdynamiek en de mogelijke link met productiviteitsgroei in België. Gegevens over de oprichting van bedrijven, de stopzetting van ondernemingen en de herverdeling binnen een bedrijfstak worden besproken. Data van Belgische bedrijven, over de periode 2003-2017, worden gebruikt voor een decompositie van de productiviteitsgroei. Er zijn duidelijke aanwijzingen voor de substantiële bijdrage van de productiviteitsgroei van start-ups in de eerste jaren na hun oprichting.

Please do not visit, its a trap for bots