Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Nieuws (25)

2023

 • Gebruik van Kunstmatige Intelligentie door ondernemingen in België 21/03/2023  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  Uit de eerste resultaten van het AI Diffuse project van de OESO, waaraan België, samen met negen andere landen, deelneemt, blijkt dat het gebruik - en zeker de eigen ontwikkeling van KI - bij ondernemingen nog vrij beperkt is.  In België is die wel relatief hoog in vergelijking met andere landen. Er zijn voorlopig weinig aanwijzingen van een positieve impact van KI op de productiviteit van ondernemingen. Van de deelnemende landen heeft België wel het sterkst positieve verband tussen KI en productiviteit.

 • Economische vooruitzichten 2023-2028 – Versie van februari 2023 23/02/2023  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  Het Federaal Planbureau heeft economische vooruitzichten tot 2028 opgesteld, die aansluiten op de Economische begroting 2023 die op 16 februari werd gepubliceerd. Deze vooruitzichten vormen een bijdrage tot de voorbereiding van het nieuwe Stabiliteitsprogramma en het nieuwe Nationaal Hervormingsprogramma.

 • Economische begroting – Economische vooruitzichten 2023 van februari 2023 16/02/2023  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  De Belgische economie ondergaat momenteel een groeivertraging, maar zou een recessie vermijden. De inflatiepiek zou achter ons moeten liggen. De koopkracht herstelt zich na een terugval in 2022. De jobcreatie, die vorig jaar zeer sterk was, verliest aan kracht. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de nieuwste economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau voor 2023.

 • De groei van de Belgische economie houdt beter stand dan verwacht 16/02/2023  - Communiqués

  [[Illustration_Picture]]

  De Belgische economie ondergaat momenteel een groeivertraging, maar zou een recessie vermijden. De inflatiepiek zou achter ons moeten liggen. De koopkracht herstelt zich na een terugval in 2022. De jobcreatie, die vorig jaar zeer sterk was, verliest aan kracht. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de nieuwste economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau voor 2023.

 • Aanwerving van een Nederlandstalig wetenschappelijk programmeur – Contract van onbepaalde duur 13/02/2023

  [[Illustration_Picture]]

  Het Federaal Planbureau is op zoek naar een Nederlandstalige wetenschappelijke programmeur voor een contract van onbepaalde duur.

  Ben je gebeten door bits en bytes? Ben je vlot in verschillende programmeertalen zoals Python of C/C++? Werk je graag in team aan wetenschappelijk onderzoek? Vervoeg dan ons IT-team. Met je programmeerskills en je kennis in statistische methodes en data-analyse draag je bij aan onderzoek rond bevolkingsvooruitzichten. Daarnaast begeleid je je collega-onderzoekers bij het programmeren van de modellen en helpt hen door taken te automatiseren.

 • Hoe sterk speelt de concurrentie in Belgische bedrijfstakken? 10/02/2023  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  Dit artikel stelt schattingen voor van de mark-ups in verschillende bedrijfstakken binnen de Belgische marktsector over de periodes 1997-2008 en 2009-2020. De mark-up laat toe om de intensiteit van de concurrentie in een sector te evalueren. Onze resultaten tonen dat de concurrentie gemiddeld zwakker is in de diensten dan in de maakindustrie (of verwerkende nijverheid).  Binnen de maakindustrie zijn er weinig verschillen tussen sectoren en doorheen de tijd. Binnen de diensten is er meer variatie. 

 • Indicatoren van duurzame ontwikkeling 2023 07/02/2023  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  Dit rapport presenteert ruim tachtig indicatoren en bevat een balans van hun vooruitgang naar de in 2015 door de VN aangenomen duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals). Het geeft een gedetailleerd overzicht van de internationale positie van België en van de verschillen tussen vrouwen en mannen. Ten slotte analyseert het de evolutie van het huidige welzijn van België, onder andere in de context van (het einde van) de covid-19-pandemie, en de gevolgen daarvan voor het welzijn van de toekomstige generaties en de rest van de wereld.

 • De huidige ontwikkeling van België is onhoudbaar volgens duurzaamheidsrapport 07/02/2023  - Communiqués

  [[Illustration_Picture]]

  Het welzijn van de jongeren in België gaat er al jaren op achteruit en de coronacrisis versterkte dit fenomeen. Dat brengt risico’s met zich mee voor de maatschappij en de economie, aangezien jongeren de belangrijkste werkkrachten voor de toekomst vormen. Zonder verandering zal het welzijn van toekomstige generaties erop achteruit gaan. Dat blijkt uit een nieuw duurzaamheidsrapport van het Federaal Planbureau.

 • Uitzonderlijke bevolkingsgroei in België in 2022 door de oorlog in Oekraïne 31/01/2023  - Communiqués

  [[Illustration_Picture]]

  België verwacht in 2022 een uitzonderlijke bevolkingsgroei van bijna 104 000 inwoners. Nadien schommelt die groei jaarlijks rond 31 000 inwoners tot 2070. Tussen 2022 en 2070 groeit het aantal inwoners in het Brussels Gewest nauwelijks aan, terwijl de groei sterk blijft in Vlaanderen (19 %) en matig in Wallonië (6 %). Dat blijkt uit de bevolkingsvooruitzichten van het Federaal Planbureau voor de periode 2022-2070.

 • Nieuw begrotingskader voorgesteld door de Europese Commissie: welk traject voor de Belgische overheidsfinanciën? 26/01/2023  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  Op 9 november 2022 heeft de Europese Commissie haar voorstel voor een hervorming van het kader voor het begrotingstoezicht van de lidstaten bekendgemaakt. Het voorgestelde nieuwe kader is gebaseerd op de schuldhoudbaarheidrisico’s. Voor België, dat in het bijzonder aan deze risico's is blootgesteld, zou het een snelle en verregaande begrotingsconsolidatie inhouden en niet minder veeleisend zijn dan de regels die voorheen van kracht waren en sinds de coronacrisis zijn opgeschort. Het voorstel is nog niet goedgekeurd en er moet nog met de lidstaten over worden onderhandeld.

 • MIDAS 2.0. Revisie van een dynamisch microsimulatiemodel 24/01/2023  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  MIDAS, het dynamische microsimulatiemodel dat zich richt op de sociale houdbaarheid van pensioenen, heeft de laatste jaren een omvangrijke revisie ondergaan ter verbetering van de validiteit van de projecties. Deze Working Paper doet niet alleen verslag van deze revisie, maar beschrijft ook enkele belangrijke nieuwe modules.

 • Koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten 17/01/2023  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  In internationale overeenkomsten worden landen verantwoordelijk geacht voor de met hun productie gepaard gaande broeikasgasemissies. Door de emissies toe te wijzen aan het land waar de goederen en diensten worden verbruikt, is de koolstofvoetafdruk een alternatieve beoordeling van deze verantwoordelijkheid. Deze studie presenteert de productiegerelateerde CO2-emissies en de koolstofvoetafdruk van de drie Belgische gewesten voor het jaar 2015.De resultaten tonen dat voor alle drie de regio's de koolstofvoetafdruk groter is dan de productiegerelateerde emissies. Dit betekent dat hun bijdrage aan de mondiale emissies groter is wanneer zij vanuit een consumptieperspectief worden beoordeeld dan vanuit een productieperspectief.

2022

 • Uitgavenrekeningen voor milieubescherming 2014-2020 20/12/2022  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  De Europese Verordening nr. 691/2011 verplicht de lidstaten van de Europese Unie om zes milieu-economische rekeningen aan Eurostat te leveren. Het gaat om de drie rekeningen die sinds 2013 moeten worden geleverd, namelijk de rekening voor milieubelastingen naar economische activiteit (Environmental Taxes by Economic Activity, ETEA), de luchtemissierekeningen (Air Emissions Accounts, AEA) en de materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie (Economy-Wide Material Flow Accounts, EW-MFA), maar ook de drie rekeningen die vanaf 2017 moeten worden geleverd, namelijk de rekeningen van de milieugoederen- en -dienstensector (Environmental Goods and Services Sector, EGSS), de uitgavenrekeningen voor milieubescherming (Environmental Protection Expenditure Accounts, EPEA) en de fysieke-energiestroomrekeningen (Physical Energy Flow Accounts, PEFA).

  Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de uitgavenrekeningen voor milieubescherming voor de jaren 2014-2020.

 • Distributielijst 13/12/2022

  [[Illustration_Picture]]

  Wilt u via mailings op de hoogte blijven van de activiteiten van het Federaal Planbureau, zoals publicaties, persberichten, databanken, vacatures en events?

  Schrijf u dan ten laatste tegen 31 januari 2023 opnieuw in via onze distributielijst.

  Deze herinschrijving is noodzakelijk omdat we zijn overgestapt op een nieuw mailingsysteem, wat u toelaat om zelf uw informatievoorkeuren te beheren. 

 • Nieuwe evaluatie van overheidssteun voor onderzoek en ontwikkeling in België 22/11/2022  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  Uit een nieuwe evaluatie van overheidssteun voor O&O in België blijkt dat de subsidies door de drie gewesten en de federale gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers wellicht geholpen hebben bij het optrekken van de O&O-uitgaven in België. De resultaten zijn minder positief voor een aantal voordelen die de federale overheid toekent via de vennootschapsbelasting. Aangezien deze belastingvoordelen het leeuwendeel uitmaken van de snel stijgende budgettaire kosten van overheidssteun voor O&O, zou de efficiëntie van de overheidssteun kunnen worden verhoogd. 

 • Overheidssteun aan ondernemingen voor Onderzoek en Ontwikkeling in België – Vierde evaluatie 22/11/2022  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  Regionale subsidies en sommige belastingvoordelen moedigen bedrijven aan om hun investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) te verhogen. Sommige via de vennootschapsbelasting verleende voordelen lijken weinig doeltreffend of leiden zelfs tot verdringing van de eigen uitgaven van bedrijven.  Deze belastingvoordelen maken het leeuwendeel uit van de snel stijgende budgettaire kosten van overheidssteun voor O&O van bedrijven. De efficiëntie van belastingvoordelen voor O&O kan worden verhoogd door een plafond in te voeren voor het totale bedrag aan overheidssteun dat bedrijven kunnen ontvangen, zoals ook blijkt uit internationaal onderzoek.

 • Newsletter Interfederaal Instituut voor de Statistiek (nr. 3 – Oktober 2022) 20/10/2022  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  Het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS), waarvan het Federaal Planbureau deel uitmaakt, heeft het derde nummer van zijn 'IIS nieuwsbrief' gepubliceerd. Via deze nieuwsbrief wil het IIS professionele gebruikers van officiële statistieken tweemaal per jaar een overzicht geven van zijn activiteiten.

 • Nog maar acht jaar om de SDG’s te realiseren - Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2022 18/10/2022  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  Er blijft nog maar acht jaar om de 17 Sustainable Development Goals tegen 2030 te realiseren. Het rapport analyseert het in 2021 goedgekeurde Federaal plan inzake duurzame ontwikkeling. Het geeft een gedetailleerd overzicht van de huidige internationale positie van België en van de verschillen tussen vrouwen en mannen. Uiteindelijk presenteert het pistes om kwantitatieve elementen te integreren in de scenario's van duurzame ontwikkeling.

 • België heeft nog maar acht jaar om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren en niemand achter te laten 18/10/2022  - Communiqués

  [[Illustration_Picture]]

  Het ’Plan voor duurzame ontwikkeling’ van de federale regering zorgt niet voor de trendbreuk die nodig is om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) te bereiken. Dat is een van de conclusies van het laatste rapport van het Federaal Planbureau. Dat rapport vergelijkt ook voor het eerst de positie van België met die van de EU-landen. Het analyseert eveneens de belangrijke verschillen tussen vrouwen en mannen om die doelen te halen en daarbij niemand achter te laten.

 • Ex ante evaluatie van de fiscaliteit van bedrijfswagens in België 12/10/2022  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  De wet houdende de fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit van 25 november 2021 schaft de aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting af voor alle bedrijfswagens behalve voor wagens zonder CO2 uitstoot. Het belangrijkste effect van de belastinghervorming is een versnelde elektrificatie van het bedrijfswagenpark en een versnelde daling van de CO2-uitstoot. In vergelijking met het scenario zonder hervorming leidt de hervorming tot een toename van de netto belastinginkomsten met ongeveer 1 miljard euro op jaarbasis.

 • Fysieke-energiestroomrekeningen 2008-2020 30/09/2022  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  De Europese Verordening nr. 691/2011 verplicht de lidstaten van de Europese Unie om zes milieu-economische rekeningen aan Eurostat te leveren. Het gaat om de drie rekeningen die sinds 2013 moeten worden geleverd, namelijk de rekening voor milieubelastingen naar economische activiteit (Environmental Taxes by Economic Activity, ETEA), de luchtemissierekeningen (Air Emissions Accounts, AEA) en de materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie (Economy-Wide Material Flow Accounts, EW-MFA), maar ook de drie rekeningen die vanaf 2017 moeten worden geleverd, namelijk de rekeningen van de milieugoederen- en -dienstensector (Environmental Goods and Services Sector, EGSS), de uitgavenrekeningen voor milieubescherming (Environmental Protection Expenditure Accounts, EPEA) en de fysieke-energiestroomrekeningen (Physical Energy Flow Accounts, PEFA).

  Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de fysieke-energiestroomrekeningen voor de jaren 2008-2020.

Please do not visit, its a trap for bots