Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Indicatoren, doelstellingen en visies van duurzame ontwikkeling - Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2009 [ Sustainable development Report 2009 - ]

Indicatoren, doelstellingen en visies van duurzame ontwikkeling, het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2009, is een bijdrage tot het brede debat over indicatoren waarmee samenlevingen hun vooruitgang kunnen meten en daarover kunnen debateren.

Het rapport is gericht op de studie van een tabel met indicatoren van duurzame ontwikkeling (IDO’s). Die tabel toont in welke mate België op weg is om een aantal strategische doelstellingen van duurzame ontwikkeling (SDDO’s) te bereiken. Het rapport onderzoekt ook de keuze van die strategische doelstellingen in het kader van langetermijnvisies over de evolutie van de samenleving, het milieu, de economie en het
overheidsbeleid.

  Auteurs

Gemeenschappelijke publicatie, , , , Nadine Gouzée (A), , , Jean-Charles Quertinmont (A), Windy Vandevyvere (A), Sylvie Varlez (A), Natacha Zuinen (A),
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Rapporten

Het rapport presenteert de werkzaamheden die het FPB binnen zijn expertisedomeinen verricht op verzoek van overheden of partners. 

Dit rapport wil de besluitvormers meer bewust maken van het nut en de inhoud van de IDO’s die nodig zijn om onze ontwikkeling te sturen. Het wil hen ook helpen de trends van de IDO’s te begrijpen en te volgen,
of die nu wel of niet aan doelstellingen gekoppeld zijn. Door hun diversiteit en hun interacties te tonen, is dit rapport er eveneens op gericht beleidsondersteunende instrumenten te promoten om de vooruitgang
naar de SDDO’s te versnellen.

Deel I van het rapport toont het nut van de IDO’s en de SDDO’s, zowel om de vooruitgang van het federale België te meten als om langetermijnvisies van duurzame ontwikkeling op wereldvlak te construeren.
Deel II van het rapport bestudeert de inhoud van de IDO’s zelf, zowel die van enkele synthetische IDO’s in het algemeen als de gedetailleerde inhoud van de IDO-tabel op Belgisch federaal niveau. Er worden twee
tabellen voorgesteld: de ene tabel bevat 88 indicatoren, de andere meer beknopte tabel presenteert een selectie van 18 indicatoren die bijzonder nuttig zijn voor de besluitvorming.

Op basis van de vaststellingen van het rapport worden aanbevelingen geformuleerd over de instrumenten die nodig zijn om de vooruitgang van de samenleving te meten.

Indicatoren, doelstellingen en visies van duurzame ontwikkeling vervult de opdrachten die de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling aan de rapporten
gaf. Dit vijfde Federaal rapport ondersteunt inderdaad de uitwerking en de kritische benadering van instrumenten die gebaseerd zijn op meer dan tien jaar expertise en rapportering van de Task Force Duurzame
Ontwikkeling van het Federaal Planbureau binnen dat wettelijke kader.

Na het derde Federaal rapport (2005) dat vooral gericht was op de evaluatie van de federale strategie inzake duurzame ontwikkeling en het vierde (2007) dat vooral inging op de toekomstige levensomstandigheden  en het te voeren beleid, draagt het vijfde rapport (2009) met al die instrumenten bij tot de evaluatie van de toestand in België. Het rapport werd opgesteld in het verlengde van de rondetafel over IDO’s ter ondersteuning van het beleid, die op 19 maart 2009 georganiseerd werd door de federale minister van Klimaat en Energie, bevoegd voor Duurzame Ontwikkeling.

Het vijfde Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling brengt ook elementen aan om de vraag van het maatschappelijk middenveld over IDO’s te beantwoorden: “De FRDO [Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling] heeft in meerdere adviezen reeds nadrukkelijk gewezen op de noodzaak om in België een beperkte nationale lijst van indicatoren van duurzame ontwikkeling uit te werken, die een nuttig instrument
kan vormen voor het uitwerken van een nationale strategie voor duurzame ontwikkeling, en om de prioriteiten erin te identificeren” (FRDO, 2007, §1).

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots