Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Documents (67)

2013

 • Materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie - 2008-2011 20/12/2013

  De Europese Verordening 691/2011 verplicht de lidstaten van de Europese Unie om vanaf 2013 drie milieu-economische rekeningen te leveren. Het gaat om de rekening voor milieubelastingen naar economische activiteit (Environmental Taxes by Economic Activity, ETEA), de luchtemissierekeningen (Air Emissions Accounts, AEA) en de materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie (Economy-Wide Material Flow Accounts, EW-MFA).

  Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de rekening voor de materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie voor de jaren 2008-2011.

  Andere publicaties - EWMFA 2013  Rapport(fr), Verslag(nl),

 • Is offshoring driven by air emissions? Testing the pollution haven effect for imports of intermediates 11/10/2013

  De voorbije twee decennia heeft de liberalisering van de internationale handel zich doorgezet en is de milieuregelgeving strenger geworden, vooral wat betreft de uitstoot van atmosferische gassen. In industrielanden wekte dit de vrees dat emissie-intensieve activiteiten steeds meer in het buitenland zouden worden uitgevoerd. In deze paper wordt een methode ontwikkeld om te testen of emissie-intensieve bedrijfstakken meer intermediaire materialen invoeren. De test wordt toegepast op de Belgische verwerkende nijverheid over de periode 1995-2007. Drie soorten atmosferische emissies worden geanalyseerd: broeikasgassen, verzurende gassen en troposferische ozonprecursoren. De resultaten geven aan dat sectoren die veel verzurende gassen (SO2, NOX en NH3) uitstoten, geneigd zijn meer intermediaire goederen in te voeren. Dat is waarschijnlijk het gevolg van de strengere toepassing van de wetgeving inzake luchtkwaliteit die een rechtstreekse impact heeft op de emissie van verzurende gassen. Dat is evenwel niet het geval voor de emissies van troposferische ozonprecursoren en, in het bijzonder, de broeikasgassen. Wat die laatste betreft, lijkt de toepassing, ondanks een strenge regelgeving, minder strikt.

  Working Papers - Working Paper 12-13  Publication(en),

 • Milieubelastingen naar economische activiteit - 2008-2011 30/09/2013

  De Europese Verordening 691/2011 verplicht de lidstaten van de Europese Unie om vanaf 2013 drie milieu-economische rekeningen te leveren. Het gaat om de rekening voor milieubelastingen naar economische activiteit(Environmental Taxes by Economic Activity, ETEA), de luchtemissierekeningen (Air Emissions Accounts, AEA) en de materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie (Economy-Wide Material Flow Accounts, EW-MFA).

  Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de rekening voor milieubelastingen naar economische activiteit voor de jaren 2008-2011.

  Andere publicaties - ETEA 2013  Publication(fr), Publicatie(nl),

 • Luchtemissierekeningen - 2008-2011 30/09/2013

  De Europese Verordening 691/2011 verplicht de lidstaten van de Europese Unie om vanaf 2013 drie milieu-economische rekeningen te leveren. Het gaat om de rekening voor milieubelastingen naar economische activiteit(Environmental Taxes by Economic Activity, ETEA), de luchtemissierekeningen (Air Emissions Accounts, AEA) en de materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie (Economy-Wide Material Flow Accounts, EW-MFA).

  Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de luchtemissierekeningen voor de jaren 2008-2011.

  Andere publicaties - AEA 2013  Publication(fr), Publicatie(nl),

 • Does Offshoring Contribute to Reducing Air Emissions? Evidence from Belgian Manufacturing 24/05/2013

  Deze paper ontwikkelt een decompositie-analyse om de daling van de emissie-intensiteit in de verwerkende nijverheid te meten die kan worden toegeschreven aan offshoring. De emissie-intensiteit wordt gemeten als de hoeveelheid uitstoot per eenheid productie. Die analyse splitst de veranderingen in emissie-intensiteit op in vier effecten: een technologisch effect, dat de bijdrage van veranderingen in de productietechologie meet, een efficiëntie-effect, dat de bijdrage van de verbeterde efficiëntie in het gebruik van intermediaire goederen meet, een offshoring effect, dat de bijdrage van de substitutie van binnenlandse goederen door ingevoerde intermedaire goederen meet en een industrie-compositie-effect, dat de verschuivingen in output tussen industrieën weergeeft. De emissie-intensiteiten en de decompositie- termen voor de drie types van luchtemissies (BKG, ACID en TOPF) worden berekend op basis van data voor 23 bedrijfstakken van de verwerkende nijverheid, afkomstig van twee databanken die zijn opgesteld op het Federaal Planbureau: de luchtemissierekeningen en een tijdreeks van aanbod- en gebruikstabellen tegen constante prijzen. Volgens de resultaten van de decompositie-oefening leveren de technologische veranderingen (technologisch effect) veruit de grootste bijdrage tot de daling van de emissie-intensiteit voor de drie types van luchtemissies in de Belgische verwerkende nijverheid. De resultaten tonen ook dat het toenemend gebruik van ingevoerde intermediaire goederen (offshoring- effect) verantwoordelijk is voor 27% van de daling in intensiteit van broeikasgasemissies en voor 20% van de daling in intensiteit van verzurende emissies en troposferische precursoren in de Belgische verwerkende nijverheid tussen 1995 en 2007.

  Working Papers - Working Paper 05-13  Publication(en),

2012

 • Documenten voorgesteld tijdens de Workshop "Milieu-economische analyses voor België, de Gewesten en Europa" 13/09/2012

  • 001_N : Energie- en emissie-intensiteit van economische activiteiten in België - Lies Janssen - Federaal Planbureau
  • 002_N : Decompositie van CO2-emissies door Belgische producenten - Guy Vandille - Federaal Planbureau
  • 003_N : Emissielekken in België - Guy Vandille - Federaal Planbureau
  • 004_F : Analyse des flux de matières en Wallonie - Isabelle BUCCELLA - SPW & Marco ORSINI - ICEDD
  • 005_N : Analyses op basis van het Vlaams milieu-input-outputmodel - Koen Smeets - OVAM
  • 006_E : Environmental-economic accounts in the European Union: results and analytical applications - Stephan Moll - Eurostat

  Toespraken en presentaties - ESA_2012_01  006_E(en), 001_F(fr), 002_F(fr), 003_F(fr), 004_F(fr), 001_N(nl), 002_N(nl), 003_N(nl), 005_N(nl),

 • De Belgische milieurekeningen - Milieu-economische rekeningen 1990-2008 11/09/2012

  De Europese Verordening (EU) nr. 691/2011 houdt voor alle Europese lidstaten de verplichting in om vanaf 2013 jaarlijks drie milieu-economische rekeningen aan Eurostat over te maken. Het gaat om de luchtemissierekeningen (AEA), de milieubelastingsrekeningen (ETEA) en de materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie (EW-MFA). Dankzij door Eurostat gecofinancierde pilootprojecten heeft het Federaal Planbureau tijdens het voorbije decennium een zekere expertise kunnen opbouwen in de constructie en de analyse van de AEA en de ETEA. Verder werden eveneens de nauw met de AEA samenhangende energieverbruiksrekeningen en de rekeningen voor de milieubeschermende uitgaven (EPEA) opgesteld voor België. Het zijn de resultaten van deze vier milieurekeningen die hier besproken worden. Voor de EW-MFA zijn nog geen resultaten beschikbaar.

  Afgesloten reeksen - Planning Paper 111  Publication(fr), Publicatie(nl),

 • Short Term Update 01-12 : Special Topic - Decomposition analysis of changes in CO2 emissions by the Belgian industries 16/03/2012

  Headlines Belgian economy

  Since the start of 2012, tensions in money and bond markets have receded somewhat in most euro countries. Together with the recent uptick in most confidence indicators, this is expected to lead to a bottoming out of European GDP. Assuming the sovereign debt crisis does not intensify again, economic activity should gradually pick up in the second half of the year. Nonetheless, on a yearly basis, this implies negative euro area GDP growth of -0.3%, which is a substantial downward revision as compared to our September forecasts (1.2%). This scenario remains highly uncertain, with renewed turmoil in financial markets as the main risk.

  Belgian economic growth amounted to 1.9% in 2011, although economic activity fell slightly during the second semester. In 2012, quarterly growth should remain very modest against the background of a gradual pick-up in the European business cycle and of the austerity measures already taken by the Belgian government. Economic activity ought to stabilize in 2012Q1, followed by a slight export-led upturn (up to qoq growth of 0.2% in 2012Q4). Economic growth should remain limited to 0.1% on a yearly basis.

  Due to the lack of dynamism in the business cycle, job creation has stagnated since mid-2011 and should only slightly recover in the course of this year, leading to an average annual increase of 6 400 units in 2012. As a result, the harmonised unemployment rate (Eurostat definition) should rise from 7.2% in 2011 to 7.5% in 2012.

  Our most recent inflation forecasts were finalised at the end of February. Belgian inflation, as measured by the yoy growth rate of the national consumer price index, should amount to 3.0% on average this year. This upward revision (compared to our 2.7% forecast at the end of January) is largely due to price increases for energy products as a result of higher oil prices.

  STU 1-12 was finalised on 16 March 2012.

  Afgesloten reeksen - Short Term Update 01-12  Publication(en),

2009

 • Qualitative Employment Multipliers for the Belgian Environmental Industry 14/12/2009

  Deze paper raamt de gecumuleerde (directe en indirecte) wergelegenheid gegenereerd door de milieu-industrie in België. Op basis van de Belgische input-output tabel van 2000 en gedetailleerde werkgelegenheidsgegevens (SAM sub-matrix), wordt de tewerkstelling in de milieu-industrie onder de loep genomen. Daarbij worden werkenden onderscheiden naar geslacht en opleidingsniveau of een combinatie van beide. De analyse van de werkgelegenheidsmultiplicatoren legt enkele interessante verschillen bloot tussen de tewerkstelling in de milieu-industrie en die in de gehele economie, dit zowel wat betreft geslacht als opleidingsniveau.

  Working Papers - Working Paper 13-09  Publication(en),

 • The Belgian environment industry (1995-2005) 06/10/2009

  Recent years have seen a growing interest in the economic potential of environmental protection activities. The protection of the environment necessitates the development, production and marketing of a host of environmentally friendly products and production processes, the development of the skills needed to use them, environmental legislation, an administration to keep track of these developments, etc. All these activities are provided for by the environment industry. This study investigates the development of the environment industry in Belgium between 1995 and 2005.

  Artikels - Article 2009100603  

 • The Belgian environment industry (1995-2005) 20/06/2009

  Deze studie geeft een overzicht van de evolutie van de omvang, de samenstelling en het economisch belang van de milieu-industrie in België tussen 1995 en 2005. Ze toont welke industrieën betrokken zijn en welke milieudomeinen het belangrijkst zijn.

  Working Papers - Working Paper 07-09  Publication(en),

2008

 • Quantifying environmental leakage for Belgium 30/10/2008

  Verschillende internationale milieuproblemen worden aangepakt via territoriale emissiereductiedoelstellingen. Een voorbeeld hiervan zijn de doelstellingen die in het kader van het Kyoto-Protocol zijn vastgelegd met betrekking tot de reductie van broeikasgassen. Voor de emissies veroorzaakt door de bedrijven houdt dit in dat deze gekoppeld zijn aan de productie. Een dergelijke aanpak kan er echter toe leiden dat sommige bedrijven de kosten hiervan zo hoog inschatten dat ze verkiezen om hun milieubelastende productieprocessen geheel of gedeeltelijk te verhuizen naar landen waar de milieuvereisten minder strikt zijn. De ‘milieulekken’ die op die manier ontstaan, vormen in steeds toenemende mate een onderwerp van discussie op het internationale politieke forum.

  Working Papers - Working Paper 19-08  Publication(en),

2006

 • STU 02-06 : Special Topic - Decomposition analysis of changes in CO2 emissions by the Belgian industries 19/05/2006

  HEADLINES BELGIAN ECONOMY - MAY 2006

  The medium-term outlook for Belgium points towards an average GDP growth rate of 2.2% during the 2006-2011 period, which is slightly higher than potential (2.0%). This pace of growth should follow a slowdown in economic growth in 2005 (1.5%) and a rebound in 2006 (2.4%). Economic growth in Belgium should remain slightly higher than in the euro area, on average.

  Despite moderate wage increases, the average yearly growth rate for private consumption should reach 1.8% during the 2006-2011 period, in particular because of the increase in household disposable income (stimulated especially by reductions in personal income tax and increases in employment and social benefits). Investment growth should reach 2.5% during the 2006-2011 period, mainly reflecting the path of business investment growth, but also an acceleration in public investment at the end of the projection period. Growth in exports should be 5.4% on average and the contribution of net exports to GDP growth is expected to be 0.3%-points. The external surplus, which was strongly reduced between 2002 and 2005, should increase again after 2007 and attain 3.2% of GDP in 2011 (partly as a result of the improvement of the terms of trade). Limited increases in wage costs, the decline in oil prices after 2007 and a negative output gap until the end of the projection period, should allow the inflation rate to remain below 2% in the medium term.

  The expected evolution of employment reflects a favourable macroeconomic context, a limited increase in wage costs and various policy measures. After the net creation of approximately 39,000 and 41,000 jobs in 2005 and 2006 respectively, about 35,000 jobs should be created every year during the 2007-2011 period. Between 2005 and 2011, industrial employment should fall by 30,000 persons, but the number of jobs created in market services should exceed 250,000. Nevertheless, in view of the strong increase in the labour force (mainly in the 50-64 age class) the fall in unemployment will be limited to 38,000 persons. The unemployment rate (broad administrative statistics) should fall from 14.3% in 2005 to 13.1% in 2011.

  Under the assumption of constant policy, public accounts are expected to deteriorate markedly, with a net public financing requirement of 0.3% of GDP appearing in 2006, widening to 1.2% in 2007, before gradually falling to 0.3% by the end of the projection period. Nevertheless, the total public debt to GDP ratio is still expected to decline from 93.9% in 2005 to 78.0% in 2011.

  Afgesloten reeksen - Short Term Update 02-06  Publication(en),

2005

 • Regionale emissievooruitzichten 07/04/2005

  Het Federaal Planbureau publiceert momenteel in het kader van de middellangetermijnvooruitzichten onder meer projecties in verband met de evolutie van de uitstoot van broeikasgassen in België. Deze projecties gebeuren net als de economische voor België als geheel. Verder worden er door het Federaal Planbureau met de steun van Eurostat eveneens milieurekeningen voor België opgesteld, die heel wat emissiedata bevatten van zowel lucht- als watervervuiling. Het gaat hierbij om de namea Lucht en de namea Water.

  Working Papers - Working Paper 05-05  Publicatie(nl),

2003

 • De Belgische Milieurekeningen 20/09/2003

  In deze studie worden de uitgaven voor milieubescherming en de lucht- en watervervuiling in België bestudeerd vanuit het kader van de milieurekeningen. De milieurekeningen laten toe om milieugegevens aan economische data te koppelen, wat hen een uitgelezen werkinstrument maakt voor het beleid inzake duurzame ontwikkeling.

  Afgesloten reeksen - Planning Paper 93  Publication(fr), Publicatie(nl),

2002

 • STU 02-02 : Special Topic - Sectoral air pollution and eco-efficiency in Belgium 12/06/2002

  During recent months it has become clear that the turning point in the business cycle has been passed both in the US and in the euro area. Attention has shifted since then to the question of how strong the recovery will be and what will be the forces driving it. A substantial improvement in the labour market situation is now the missing link to ensure a seamless transition from a more technical inventories-led upturn to a broader demand-led recovery and to avoid the risk of a double dip scenario, both in the US and in the euro area. As the labour market situation reacts to economic activity with a certain time lag, it is crucial that the business cycle upturn should remain sufficiently strong to persuade entrepreneurs to increase their staff.

  According to the FPB’s leading indicator, the Belgian GDP cycle should only begin to climb in the second half of 2002. As a result, GDP should record an average annual increase this year which is almost identical to last year, i.e. 1.0%. Its composition and dynamics should, however, be quite different. The economic upturn should only have a positive impact on employment by the end of the year. The full positive impact of the economic recovery will become visible in 2003, with an expected GDP growth rate of 3.0%. In April 2002, national consumer price inflation fell below 2% (yoy) and it should stay below that level on average in 2002 and 2003.

  Afgesloten reeksen - Short Term Update 02-02  Publication(en),

 • De groene nationale rekeningen - Instrument voor een beleid van duurzame ontwikkeling 23/04/2002

  Deze planning paper is een samenvatting van het werk dat uitgevoerd werd op het Federaal Planbureau in verband met de groene nationale boekhouding. Dankzij de medefinanciering van de Diensten voor Wetenschappelijke Technische en Culturele Aangelegenheden kon deze paper opgesteld worden. De financiering gebeurde in het kader van hun Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling.

  Afgesloten reeksen - Planning Paper 90  Publication(fr), Publicatie(nl),

First page Previous page  3 van 3  Next page Last page
Please do not visit, its a trap for bots