Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Regionale emissievooruitzichten [ Working Paper 05-05 - ]

Het Federaal Planbureau publiceert momenteel in het kader van de middellangetermijnvooruitzichten onder meer projecties in verband met de evolutie van de uitstoot van broeikasgassen in België. Deze projecties gebeuren net als de economische voor België als geheel. Verder worden er door het Federaal Planbureau met de steun van Eurostat eveneens milieurekeningen voor België opgesteld, die heel wat emissiedata bevatten van zowel lucht- als watervervuiling. Het gaat hierbij om de namea Lucht en de namea Water.

  Auteurs

,
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Working Papers

De Working Paper presenteert een studie of analyse die het FPB op eigen initiatief uitvoert.

Vanuit de Gewesten is er in het kader van de Nationale Klimaatcommissie vraag naar regionale emissievooruitzichten. Die regionale vooruitzichten kunnen een rol spelen bij het opstellen van een Nationaal Allocatieplan voor broeikasgassen. In het kader van andere internationale overeenkomsten betreffende het milieu, zoals het Göteborgprotocol of de eu-“National Emission Ceilings”-richtlijn 2001/81/ec, bestaat er vanuit de Gewesten ook een vraag naar projecties voor andere types vervuiling.


Deze Working Paper presenteert in een eerste hoofdstuk de verschillende methodes waarover het Federaal Planbureau beschikt om regionale emissievooruit-zichten te genereren. In hoofdstuk ii worden de resultaten gepresenteerd.


We willen hierbij meteen benadrukken dat deze Working Paper de neerslag is van voorlopige resultaten, die in de nabije toekomst nog verder zullen worden uitgewerkt. Zo zal het internationale luik van de bat-methode makkelijker kunnen worden uitgebouwd eenmaal de namea-data van de lidstaten van de eu door Eurostat worden gepubliceerd op het internet. Ook het deel over de methodes gebruikt door andere instanties moet nog ingevuld worden. Verder dienen nog sensitiviteitsanalyses uitgevoerd te worden die inzicht moeten geven in het belang van het niveau van enerzijds de sectorale en anderzijds de regionale desaggregatie. Bovendien verdient ook de verdeling van de Eurostat-energiebalans over de regio’s wat extra aandacht. Ten slotte zal ook de regionalisering van de economische variabelen nog verder verfijnd worden.

  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots