Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

DC2019 - Doorrekening-Chiffrage 2019

Contact

Doorrekening van de verkiezingsprogramma’s: een post-mortemanalyse  [30/03/2020]

Dit document wil eerst en vooral de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s in België vergelijken met vergelijkbare oefeningen die zijn gedaan in andere landen. Daarna wordt een analyse van de resultaten uitgevoerd aan de hand van een transversaal onderzoek van de door de politieke partijen voorgestelde maatregelen. Tot slot wordt de mediabelangstelling van de volledige oefening bestudeerd en de bezoekersaantallen van de website waarop de resultaten zijn verspreid.

Contact

Het Belgische parlement keurde in april 2014 een wet goed betreffende de doorrekening door het Federaal Planbureau van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen bij de verkiezing voor de Kamer van volksvertegenwoordigers. We verwijzen naar dit project als “DC2019”, wat staat voor Doorrekening-Chiffrage 2019.

De wet definieert de doorrekening als “een berekening op korte en middellange termijn van de gevolgen voor de overheidsfinanciën, de koopkracht en de werkgelegenheid van de diverse inkomensgroepen, voor de sociale zekerheid en alsook van de impact op het leefmilieu en de mobiliteit die inherent verbonden zouden kunnen zijn aan de uitvoering van de prioriteitenlijst”.

Onder dit thema worden de belangrijkste documenten opgenomen die in de voorbereidende fase door het FPB zijn opgesteld. Op 26 april 2019 publiceert het FPB de resultaten van de doorrekening op de website www.dc2019.be.

 

Contact

Please do not visit, its a trap for bots