Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

DC - Doorrekening-Chiffrage

Contact

Nieuws

Federaal Planbureau publiceert zijn startnota voor de doorrekening van de verkiezingsvoorstellen 2024 [06/02/2024]

In het kader van de doorrekening van de prioritaire verkiezingsmaatregelen van de politieke partijen bij de verkiezing van juni 2024 heeft het Federaal Planbureau (FPB) zijn startnota gepubliceerd. Ze definieert het toepassingsgebied van de doorrekening en de richtlijnen voor de politieke partijen om maatregelen uit hun partijprogramma’s in te dienen bij het FPB. De nota preciseert ook hoe de wet op de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s in de praktijk uitgevoerd wordt. De resultaten worden op 7 mei, 1 maand vóór de verkiezingen, bekendgemaakt.

Doorrekening 2024: startnota [06/02/2024]

Dit document maakt deel uit van de voorbereidende werkzaamheden voor de doorrekening van de prioriteiten van de politieke partijen bij de verkiezing voor de Kamer van volksvertegenwoordigers in juni 2024 (DC2024).

De startnota is een van de documenten die de handleiding vormen voor de doorrekening 2024, opgesteld voor de politieke partijen, de media en het grote publiek. Deze nota definieert de perimeter van de doorrekening, lijst de instructies op voor politieke partijen om maatregelen in te dienen bij het Federaal Planbureau en preciseert de praktische modaliteiten die uit de wet voortvloeien. Ten slotte worden de instrumenten beschreven die zullen worden gebruikt om de resultaten van de doorrekening te genereren en de vorm waarin die laatste zullen worden gepresenteerd.

Evaluatie door de OESO van het Belgisch Federaal Planbureau [19/10/2023]

Dit verslag evalueert de institutionele, operationele en analytische capaciteit van het Federaal Planbureau (FPB) als 'Independent Fiscal Institution’. De verantwoordelijkheden van het FPB zijn in de loop van de tijd toegenomen en dit verslag biedt een overzicht van de mate waarin de instelling blijft voldoen aan de behoeften van zijn opdrachtgevers. In deze context en in het kader van zijn nieuw mandaat, namelijk de budgettaire doorrekening en impactanalyse van verkiezingsvoorstellen, worden de prestaties van het FPB onderzocht. Dit nieuwe mandaat werd voor het eerst uitgevoerd naar aanleiding van de verkiezingen van 2019.

Contact

Het Federaal Parlement keurde in april 2014 de wet goed betreffende de doorrekening door het Federaal Planbureau van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen bij de verkiezing voor de Kamer van volksvertegenwoordigers.

De wet definieert de doorrekening als “een berekening op korte en middellange termijn van de gevolgen voor de overheidsfinanciën, de koopkracht en de werkgelegenheid van de diverse inkomensgroepen, voor de sociale zekerheid en alsook van de impact op het leefmilieu en de mobiliteit die inherent verbonden zouden kunnen zijn aan de uitvoering van de prioriteitenlijst”.

Contact

Please do not visit, its a trap for bots