Page Title

The Institution

The Federal Planning Bureau (FPB) is an independent public agency. It draws up studies and projections on economic, social and environmental policy issues and on the integration of these policies within a context of sustainable development.

Marie Vandresse

Marie Vandresse is responsible for the demographic projections. As such, she applies the expertise she has gained in the field of demography and projection methods to study the evolution of the population growth components (births, deaths and internal and international migration) and their impact on the future demographic evolution of Belgium. In addition, she studies the future evolution of the number of households in Belgium, which complements the evolution of the population when determining, in particular, future housing, mobility and energy needs.

She is also a member of the board of directors of the Société démographique francophone de Belgique and of the Vlaamse Vereniging voor Demografie.

 

Coordonnées

Teams

 • Social protection, demography and prospective studies

CV & Publicaties

 • À partir de la fin des années 2040, la croissance de la population reste positive seulement en région flamande
  Vanaf het einde van de jaren 2040 blijft de bevolkingsgroei alleen nog in het Vlaams Gewest positief

  Le nombre d’habitants en Belgique continue d’augmenter dans les prochaines années, en moyenne de 25 000 habitants supplémentaires par an jusqu’en 2070 (une hausse de 10% entre 2023 et 2070). Au niveau régional, les évolutions sont contrastées. La population de la région de Bruxelles-Capitale diminue de 4% entre 2023 et 2070. En région wallonne, la croissance de sa population est très faible entre 2023 et 2070, soit 2% ; avec une croissance négative à partir de la fin des années 2040. La croissance reste plus dynamique en région flamande, à savoir une augmentation de 17% du nombre d’habitants à l’horizon 2070.


  Het aantal inwoners blijft in België de komende jaren stijgen, met jaarlijks gemiddeld 25 000 bijkomende inwoners tot 2070 (een stijging van 10% tussen 2023 en 2070). Op regionaal vlak lopen de evoluties uiteen. De bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daalt tussen 2023 en 2070 met 4%. In Wallonië is de bevolkingsgroei tussen 2023 en 2070 met 2% erg laag; met een negatieve groei vanaf het einde van de jaren 2040. In het Vlaams Gewest blijft deze groei dynamischer en stijgt het aantal inwoners met 17% tegen 2070.

  SHORT_DP23 [13/02/2024]
 • Révision à la baisse de l’hypothèse de fécondité à long terme
  Vruchtbaarheidshypothese op lange termijn neerwaarts herzien

  L’évolution future de la population dépend notamment du nombre moyen d’enfants par femme qui influence à son tour le nombre de naissances. Le nombre moyen d’enfants par femme est en diminution depuis plus de 10 ans, passant de 1,86 enfant par femme en 2008 à 1,52 en 2022. Ceci s’explique notamment par un report des naissances en période de crise(s), mais aussi par une diminution du nombre d’enfants souhaités par les couples suite à l’évolution sociétale. Par conséquent, le Bureau fédéral du Plan a revu à la baisse l’hypothèse de fécondité retenue depuis 2020 dans ses projections démographiques. La croissance positive de la population résidant en Belgique d’ici à 2070 est cependant maintenue. Au niveau régional, la croissance annuelle de la population reste également positive dans la Région Flamande sur l’ensemble de la période de projection (jusque 2070). Par contre, ce n’est pas le cas pour la Région wallonne (à partir de 2045) et la Région de Bruxelles Capitale (à partir de 2035).


  De toekomstige bevolkingsgroei hangt onder meer af van het gemiddeld aantal kinderen per vrouw, dat op zijn beurt het aantal geboorten beïnvloedt. Het gemiddeld aantal kinderen per vrouw neemt al meer dan 10 jaar af, van 1,86 kinderen per vrouw in 2008 naar 1,52 in 2022. Dit kan enerzijds worden verklaard door het uitstellen van geboortes tijdens crisisperioden, maar ook door een vermindering van het aantal door koppels gewenste kinderen als gevolg van maatschappelijke veranderingen. Bijgevolg heeft het Federaal Planbureau de vruchtbaarheidshypothese die sinds 2020 wordt gehanteerd in zijn demografische projecties neerwaarts herzien. Toch blijft de positieve groei van de bevolking die in België woont tegen 2070 behouden. Op regionaal niveau blijft de jaarlijkse bevolkingsgroei ook positief in het Vlaams Gewest over de hele projectieperiode (tot 2070). Dit is echter niet het geval voor het Waals Gewest (vanaf 2045) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (vanaf 2035). 

  Article 019 [13/02/2024]
 • Consequences of the war in Ukraine : exceptional population growth in Belgium in 2022 and uncertainty in the medium term

  Belgium's population growth in 2022 is exceptionally high (+104 000 inhabitants) according to the new demographic projections. In the long term, however, the increase is less dynamic than in the past thirty years. Population growth in Flanders will remain relatively similar to that of recent decades. Wallonia is experiencing significantly lower growth than previously. In Brussels, the population will hardly increase in projection.

  SHORT_DP22 [31/01/2023]
 • Perspectives démographique 2021-2070 - Update : nette révision à la hausse de la croissance de la population en 2022 suite à la guerre en Ukraine
  Demografische vooruitzichten 2021-2070 - Update : sterke opwaartse herziening van de bevolkingsgroei in 2022 door de oorlog in Oekraïne

  Près de 43 000 demandes de protection temporaire ont été enregistrées à la date du 20 mai en Belgique depuis le début de la guerre en Ukraine. Il est donc quasi acquis que la croissance démographique en 2022 sera impactée par cet afflux de réfugiés. Le Bureau fédéral du Plan a mis à jour sa projection démographique de février en vue des perspectives économiques qui seront publiées le 17 juin prochain. Cette révision table sur 83 000 réfugiés en provenance d’Ukraine en 2022. Dans un contexte qui reste incertain, la croissance attendue pour 2022 s’établirait à 133 000 habitants, au lieu des 50 000 projetés lors de l’exercice précédent. Étant donné le statut de protection temporaire de ces migrants qui leur octroie une autorisation de séjour limitée dans le temps, le scénario fait l’hypothèse que 80 % de ces migrants quitteront la Belgique durant la période 2023-2024. La croissance démographique à long terme n’est donc pas impactée.


  In België zijn op 20 mei 2022 bijna 43 000 aanvragen voor tijdelijke bescherming geregistreerd sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Het is dan ook vrijwel zeker dat deze toestroom van vluchtelingen een impact zal hebben op de bevolkingsgroei in 2022. Het Federaal Planbureau heeft zijn demografische projectie van februari geactualiseerd in voorbereiding van de economische vooruitzichten die 17 juni zullen worden gepubliceerd. Deze herziening gaat uit van 83 000 vluchtelingen uit Oekraïne in 2022. In een context die onzeker blijft, wordt de verwachte groei voor 2022 geraamd op 133 000 inwoners in plaats van de 50 000 in de vorige oefening. Gezien de tijdelijke beschermingsstatus van deze migranten, waardoor ze een verblijfsvergunning voor beperkte tijd krijgen, wordt er in het scenario van uitgegaan dat 80 % van deze migranten België zal verlaten in de periode 2023-2024. Er is dus geen impact op de bevolkingsgroei op lange termijn.

  FOR_DEMO21_UPD_2201 [09/06/2022]
 • Increase of 1.3 million inhabitants by 2070, compared to 1.5 million over the last 30 years. Covid does not influence this growth

  La crise sanitaire a affecté la croissance démographique de la Belgique en 2020, mais dans une moindre mesure qu’envisagé dans les Perspectives de l’an dernier. En particulier, les migrations internationales ont été peu influencées par les restrictions à la mobilité internationale. Ces dernières étant pour la plupart levées, les flux migratoires ne devraient plus être contraints par la pandémie. Le premier confinement de 2020 est caractérisé par une baisse temporaire des conceptions (peu de naissances 9 mois plus tard), lesquelles repartent à la hausse dès la fin de ce premier confinement et se concrétisent par une hausse de la natalité en mars-avril 2021. De manière plus globale, la crise sanitaire ne devrait pas avoir de conséquences sur les tendances de fond en matière de fécondité, mortalité et migration, et par conséquent sur la croissance démographique à long terme.


  De coronacrisis heeft een impact gehad op de demografische groei van België in 2020, maar minder dan verwacht in de Vooruitzichten van vorig jaar. De internationale migratie is slechts in beperkte mate beïnvloed door de beperkingen op internationale verplaatsingen. Nu deze beperkingen grotendeels zijn opgeheven, zou de pandemie niet langer de migratiestromen beïnvloeden. Tijdens de eerste lockdown in 2020 is het aantal concepties gedaald (weinig geboorten 9 maanden later), terwijl er aan het einde van deze eerste lockdown een tijdelijk herstel is, met een stijging van het aantal geboorten in maart-april 2021. Meer in het algemeen wordt niet verwacht dat de coronacrisis een impact zal hebben op de onderliggende trends inzake vruchtbaarheid, sterfte en migratie, en bijgevolg ook niet op de demografische groei op lange termijn.


  Flash 002 [08/02/2022]
 • Fact sheet 007 : Fécondité et naissances en Belgique selon l’origine
  Fact sheet 007 : Vruchtbaarheid en geboorten in België naar herkomst

  La nouvelle statistique de population selon l’origine publiée par Statbel a permis au BFP de calculer la fécondité selon l’origine et de présenter les naissances selon l’origine de la mère. En Belgique, le nombre moyen d’enfants par femme en 2020 est de 1,54. Ce nombre varie de 1,38 pour les Belges d’origine belge, à 1,58 pour les Belges d’origine étrangère et à 2,05 pour les femmes de nationalité étrangère. Sur l’ensemble des enfants nés en 2020, 52,3 % avaient une mère belge d’origine belge, 22,8 % avaient une mère belge d’origine étrangère et 24,9 % avaient une mère de nationalité étrangère.


  Nieuwe bevolkingsgegevens naar herkomst van Statbel stelden het FPB in staat om de vruchtbaarheid naar herkomst te berekenen en de geboorten naar herkomst van de moeder voor te stellen. In 2020 bedroeg het gemiddeld aantal kinderen per vrouw in België 1,54. Voor Belgische vrouwen met een Belgische achtergrond was dit 1,38, voor Belgische vrouwen met een buitenlandse achtergrond 1,58 en voor vrouwen met een buitenlandse nationaliteit 2,05. Van de kinderen geboren in 2020 had 52,3 % een Belgische moeder met Belgische achtergrond, 22,8 % een Belgische moeder met een buitenlandse  achtergrond en 24,9 % een moeder met een buitenlandse nationaliteit.

  Fact Sheet 007 [17/12/2021]
 • Fact Sheet 005 : Belgium – excess mortality in 2020: 124,000 years of life lost

  Excess mortality in 2020 is estimated at 16,000 deaths. These 16,000 people lost a combined 124,000 years of life, given their life expectancy, or an average of 7.7 years per person. These values seem to show that COVID-19 did not just cause the death of the most vulnerable people who, in the absence of the epidemic, would have died anyway in the next weeks or months.

  Fact Sheet 005 [10/05/2021]
 • 2020-2070 2020-2070 demographic outlook - Reference and alternative scenarios

  This publication presents the main results of the demographic outlook for Belgium: population, households, births, deaths, international migration and internal migration.  To show the sensitivity of the results to some assumptions, three alternative scenarios are analysed: one linked to the health crisis (Covid-19), another modifying the long-term mortality assumption and a last one adjusting the assumption on international emigration.

  FOR_POP2070_12389 [31/03/2021]
 • COVID-19: geringe bevolkingsgroei in 2020 en 2021. De vergrijzing van de bevolking blijft op lange termijn aanwezig
  COVID-19 : faible croissance de la population en 2020 et 2021. Le vieillissement de la population reste présent à long terme

  The 2020-2070 demographic outlook presents the evolution of the population and households in Belgium from 2020 to 2070. In addition to updating future demographic trends, this outlook is built on a specific scenario related to the COVID-19 pandemic. Population growth in 2020 and 2021 will be very moderate, particularly as a result of the impact of COVID on mortality and international migration

  FOR_DP20_12326 [19/01/2021]
 • Modelling fertility for national population projections - The case of Belgium

  This Working Paper presents the methodology that has been applied since 2020 in the model used to draw up the population outlook for Belgium. The methodology considers that fertility is explained by both structural (education, labour market participation, etc.) and cyclical factors (the economic cycle, etc.). Those factors are taken into account through three elements: (1) expert opinion on long-term fertility trends, (2) an explicit trend in the fertility schedule and (3) the effect of cyclical and structural determinants of fertility using an error-correction model.

  Working Paper 03-20 [12/10/2020]
 • Can we act on population ageing in the coming years through demographic policy measures?

  Society will rather have to adapt to population ageing.

  Article 003 [08/09/2020]
 • Fact Sheet 004 : What if ageing was counted differently?

  Old age would then not be coupled to the number of years already lived, but to the number of years left to live.

  Fact Sheet 004 [08/09/2020]
 • Population projections 2019-2070. Update in light of the COVID-19 epidemy

  Les perspectives démographiques 2019-2070 ont été publiées début mars 2020, juste avant l’arrivée des premiers signes de la présence de la COVID-19 sur le territoire belge. Au regard de l’évolution de l’épidémie et des mesures prises par le Conseil National de Sécurité (CNS) concernant la gestion de la propagation de la COVID-19, une mise à jour de ces perspectives semblait incontournable.

  Dans cette mise à jour, seules les hypothèses de mortalité et de migration internationale ont été adaptées. Par manque d’information sur l’impact de l’épidémie sur la fécondité et les migrations internes, ces composantes n’ont pas été mises à jour.


  De Demografische vooruitzichten 2019-2070 werden begin maart 2020 gepubliceerd, net vóór de eerste tekenen van COVID-19 op het Belgische grondgebied. In het licht van de evolutie van de epidemie en de maatregelen die zijn genomen door de Nationale Veiligheidsraad (NVR) om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, leek een actualisering van die vooruitzichten onontbeerlijk.

  In deze actualisering werden alleen de hypothesen met betrekking tot de internationale migratie en het sterftecijfer aangepast. Bij gebrek aan informatie over de impact van de epidemie op de vruchtbaarheid en de interne migratie, werden die componenten niet geactualiseerd.

  REP_POP1970 [02/06/2020]
 • Demographic Outlook 2018-2070 - Population and households

  The 2018-2070 demographic outlook presents the evolution of the population and households in Belgium from 2018 to 2070. The assumptions have been updated, taking into account new observations available, in particular population statistics as at 1 January 2018 and movements (births, deaths, internal and international migration) for 2017. The outlook also provides specific insight into medium-term fertility rates.

  EFPOP1870 [24/01/2019]
 • Multiregional Population Projection Model at the EU level

  This paper explores the possibility of building a multiregional migration model at the EU level based on Eurostat statistics on migration by country of previous and next residence, by country of birth or by citizenship. These statistics are used to build a consistent origin-destination matrix for the EU Member States. In this case, ’consistent’ means that the sum of all intra-EU movements should be equal to 0. This matrix is then used to compute migration rates between EU countries, which can be inserted into a multiregional population projection model.

  This paper shows that the currently available official statistics on migration flows can be used to build a multiregional migration model at the EU level.  Although more developments should be implemented to test and improve the model, it produces promising results.

  Working Paper 07-18 [08/06/2018]
 • Perspectives démographiques 2017-2070 - Population et ménages
  Demografische vooruitzichten 2017-2070 - Bevolking en huishoudens

  The Federal Planning Bureau publishes its 2017-2070 demographic projections for Belgium. This exercise notably reveals the impact of the disappearance of the baby boom generation, as well as certain regional differences.

  EFPOP1770 [22/02/2018]
 • Population projections 2016-2060 : sensitivity analyses, alternative scenarios and budgetary and social impact

  This Working Paper analyses various alternative population projections. The first approach shows the impact of alternative future development scenarios for the population growth components. The effects of some of these scenarios on the development in social expenditure and the at-risk-of-poverty rate for pensioners are also analysed. The second approach consists in carrying out a sensitivity analysis of the population projection to some model parameters, in particular the observation periods selected to estimate trends.

  Working Paper 01-18 [05/02/2018]
 • Perspectives démographiques 2016-2060 - Population et ménages
  Demografische vooruitzichten 2016-2060 - Bevolking en huishoudens

  Ces perspectives démographiques présentent l’évolution de la population et des ménages en Belgique de 2016 à 2060. Dans un premier temps, ce document présente le scénario retenu pour réaliser ces perspectives. Dans un second temps, les principaux résultats sont présentés pour la Belgique, les régions et les arrondissements.


  Deze demografische vooruitzichten tonen de evolutie van de bevolking en de huishoudens in België van 2016 tot 2060. Dit document presenteert eerst het scenario dat werd gebruikt om deze vooruitzichten op te stellen. Vervolgens worden de belangrijkste resultaten voor België, de gewesten en de arrondissementen voorgesteld.

  EFPOP1660 [07/03/2017]
 • Projection of internal migration based on migration intensity and preferential flows

  This Working Paper presents the projection methodology for internal migration, which is integrated from 2016 in the population projections published by the Federal Planning Bureau and Statistics Belgium. The methodology is based on migration intensity between districts, rather than on emigration rates from one district to another. With migration intensity, not only is the population of the departure district taken into account (population at risk of moving) but also the population of the destination district (as a proxy for attractiveness). The short-term evolution of migration intensity is in line with the most recent trends observed in a series of preferential migration flows between districts. In the long term, migration intensity is assumed to be constant.

  Working Paper 10-16 [20/10/2016]
 • Les espérances de vie/de santé selon le statut socio-économique - Revue de la littérature
  Levens- en gezondheidsverwachtingen naar socio-economisch statuut - Literatuuroverzicht

  Ce rapport présente une revue (non exhaustive) de la littérature sur les études permettant d’apporter un éclairage quant à l’impact du statut socio-économique sur les espérances de vie et les espérances de santé.


  Dit rapport geeft een (niet-exhaustief) literatuuroverzicht van studies die een licht kunnen werpen op de impact van het socio-economisch statuut op de levens- en gezondheidsverwachting.

  REP_CEP_03 [25/09/2015]
 • Perspectives économiques 2015-2020
  Economische vooruitzichten 2015-2020

  Les « Perspectives économiques 2015-2020 » annoncent une reprise de la croissance de l’économie belge. Bien que relativement modeste (1,5 % en moyenne annuelle), cette croissance irait de pair avec une progression assez soutenue de l’emploi (près de 34 000 par an en moyenne). Le poids économique de l’ensemble des administrations publiques, notamment en termes d’emploi, serait en recul, ce qui contribue, avec la baisse des charges d’intérêt, à la réduction très significative du déficit public, qui s’établirait à 1,1 % du PIB à l’horizon 2020.


  De ‘Economische vooruitzichten 2015-2020’ kondigen een groeiherstel van de Belgische economie aan. Die groei is nog relatief bescheiden (gemiddeld 1,5 % per jaar), maar zou gepaard gaan met een vrij sterke werkgelegenheidsgroei (gemiddeld bijna 34 000 jobs per jaar). Het economisch gewicht van de gezamenlijke overheid zou afnemen, o.m. in termen van werkgelegenheid, en samen met de daling van de rentelasten bijdragen tot de aanzienlijke vermindering van het overheidstekort, dat 1,1 % van het bbp zou bedragen in 2020.

  Economic outlook 2015-2020 [12/05/2015]
 • Perspectives économiques 2015-2020 - Version de mars 2015
  Economische vooruitzichten 2015-2020 Versie van maart 2015

  Dit rapport vormt een bijdrage tot de voorbereiding van het nieuwe Stabiliteitsprogramma en van het nieuwe Nationaal Hervormingsprogramma (NHP). Het vermeldt de voornaamste resultaten van de voorlopige versie van de “Economische vooruitzichten 2015-2020” die in mei 2015 gepubliceerd zullen worden.

   


  Ce rapport constitue une contribution à la préparation du nouveau Programme de Stabilité et du nouveau Programme National de Réforme (PNR). Il reprend les principaux résultats de la version préliminaire des « Perspectives économiques 2015-2020 » qui seront publiées en mai 2015.

  Economic outlook 2015-2020 0 [19/03/2015]
 • Modelling the future evolution of international migration for Belgium

  This Working Paper presents the methodological progress made in projecting international migration. The new methodology is notably based on an analysis of migration flows per nationality and on statistics on reasons for migrating, in order to assess whether economic variables constitute relevant determinants of migration. If they do, the impact of economic determinants on immigration is estimated using econometric methods. The methodology also takes into account the increasing globalization and mobility as well as the expected growth of the global population which boost international migration flows (immigration and emigration). Finally, it grants more stability to the long-term migration projections and, therefore, to the population projections; the annual revisions of long-term migration will be less dependent on the short-term evolution of migration flows.

  Working Paper 02-15 [18/03/2015]
 • Perspectives démographiques 2014-2060 - Population, ménages et quotients de mortalité prospectifs
  Demografische vooruitzichten 2014-2060 - Bevolking, huishoudens en prospectieve sterftequotiënten

  The Federal Planning Bureau and Statistics Belgium have updated their demographic projections until 2060. Belgium’s population should grow from 11.2 million in 2014 to 11.9 million in 2030 (+7%) and 13.1 million in 2060 (+17%).  The number of private households in Belgium should rise from 4.8 million in 2013 to 5.3 million in 2030 (+10%) and 5.9 million in 2060 (+23%).

  These results are based on a set of hypotheses regarding the future evolution of birth and death rates, international and domestic migration and, as far as households are concerned, the evolution of the different ways of living together. One chapter of the publication deals with prospective mortality rates, which allows projecting « period » life expectancies (cross-sectional approach) and « generational » life expectancies (cohort approach).

  EFPOP1460 [17/03/2015]
 • Une méthodologie de projection des ménages : le modèle HPROM (Household PROjection Model)

  This Working Paper presents the methodology the Federal Planning Bureau currently utilizes to draw up the Belgian household projections by 2060. This methodology allows for detailed projections of the number of households (at the district level) by household type and according to the factual situation and not the legal situation. Thus, the projections include the different forms of living arrangements, such as cohabitation, single-parent families, single households, etc. They also guarantee the coherence with the national population projections which have been published by the Federal Planning Bureau and the Directorate-General of Statistics for several years and are based on the so-called component method.

  Working Paper 09-14 [20/11/2014]
 • Perspectives démographiques 2013-2060 - Population, ménages et quotients de mortalité prospectifs
  Demografische vooruitzichten 2013-2060 - Bevolking, huishoudens en prospectieve sterftequotiënten

  The Federal Planning Bureau and the Directorate-General Statistics and Economic Information have updated their demographic projections until 2060. Belgium’s population should grow from 11.1 million in 2013 to 11.9 million in 2030 (+7%) and 12.5 million in 2060 (+13%).  The number of private households in Belgium should rise from 4.8 million in 2013 to 5.3 million in 2030 (+11%) and 5.8 million in 2060 (+21%).

  These results are based on a set of hypotheses regarding the future evolution of birth and death rates, international and domestic migration and, as far as households are concerned, the evolution of the different ways of living together. One chapter of the publication deals with prospective mortality rates, which allows projecting « period » life expectancies (cross-sectional approach) and « generational » life expectancies (cohort approach).

  EFPOP1360 [18/03/2014]
 • A l’horizon 2060, d’après les perspectives démographiques, la Belgique comptera 1,4 million d’habitants supplémentaires et 1 million de ménages supplémentaires
  Volgens de demografische vooruitzichten zal België tegen 2060 1,4 miljoen meer inwoners en 1 miljoen meer gezinnen tellen

  Le Bureau fédéral du Plan et la Direction générale Statistique et Information économique ont mis à jour leurs perspectives démographiques à l’horizon 2060. Sur l’ensemble de la période de projection, l’immigration internationale connaît une évolution à la baisse mais reste le principal facteur de croissance de la population au niveau du Royaume. A court terme, l’immigration issue des pays du sud de l’Union Européenne des 15 resterait affectée par la crise économique et financière. L’impact des mesures prises en 2011 relatives au regroupement familial et aux séjours pour motifs humanitaires et médicaux continuerait à influencer à la baisse l’immigration en particulier issue des pays non européens. Suite à une diminution de leur taille moyenne, le nombre de ménages en Belgique connaît une croissance à long terme plus rapide que celle de la population.


  Het Federaal Planbureau en de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie hebben hun demografische vooruitzichten met tijdshorizon 2060 geactualiseerd. De internationale immigratie daalt over de volledige projectieperiode maar blijft wel de belangrijkste factor van de bevolkingsgroei op niveau van het Rijk. Op korte termijn blijft de immigratie uit de zuidelijke EU15-landen beïnvloed door de economische en financiële crisis. De in 2011 genomen maatregelen inzake gezinshereniging hebben een blijvende impact op de daling van de immigratie, vooral uit de niet-Europese landen. Als gevolg van de daling van de gemiddelde grootte van de huishoudens groeit hun aantal in België sneller dan de bevolking.

  Press 20140318 [18/03/2014]
 • Joint Eurostat/UNECE Work Session on Demographic Projections : "A household projection model for Belgium based on individual household membership rates"

  Since many years, Statistics Belgium (Directorate General Statistics and Economic Information - DGSEI) and the Belgian Federal Planning Bureau (FPB) have annually produced official population projections for Belgium at the NUTS3 level used by official Belgian institutions and in several short-, medium-, and long-term projection models (such as economic projections, income poverty, long-term healthcare expenditures, energy, transport) and for specific projects or demands. Aside from these official population projections, interest for household projections is growing. Indeed, understanding the population in this dimension is very useful for numerous aspects of social life (expansion of single-parent households - often mothers - or of isolated households with old persons who are at higher risk of poverty problems or short of support) and of economic life (impact on consumption, taxation, housing, mobility, etc). To do so, a household projection model for Belgium, calibrated on the Belgian population projection at the NUTS 3 level, is under development. The objective of this paper is to describe the model and to present the provisional results.

  SP131029 [29/10/2013]
 • Impact sur l’environnement de l’évolution de la demande de transport à l’horizon 2030
  De milieu-impact van de evolutie van de transportvraag tegen 2030

  Le Bureau fédéral du Plan et le SPF Mobilité et Transports ont publié en septembre 2012 une nouvelle projection de référence de l’évolution à long terme de la demande de transport en Belgique (BFP et SPF M&T, 2012). Outre l’évolution du transport de personnes et de marchandises ainsi que de son coût, cette projection présente des perspectives d’évolution des émissions des gaz à effet de serre ainsi que des principaux polluants libérés par le transport et calcule le coût environnemental de ces émissions. Les calculs ont été réalisés en collaboration avec le VITO dans le cadre des projets LIMOBEL et PROLIBIC, tous deux financés par la Politique scientifique fédérale.

  Le présent Working Paper présente la méthodologie appliquée pour évaluer l’impact du transport sur l’environnement, ainsi qu’une analyse détaillée de l’évolution des émissions de CO2, NOx et PM2,5 libérées par le transport à l’horizon 2030. Cette analyse détaillée comprend notamment une analyse de décomposition permettant de mettre en évidence les différents facteurs explicatifs de cette évolution.


  In september 2012 publiceerden het Federaal Planbureau en de FOD Mobiliteit en Vervoer een nieuwe referentieprojectie voor de langetermijnevolutie van transport in België (FPB en FOD M&V, 2012). Naast de evolutie van het personen‐ en goederenvervoer en de transportkosten, stelt de publicatie ook emissievooruitzichten op voor de broeikasgassen en de belangrijkste polluenten en berekent ze de milieukosten die eraan verbonden zijn. Voor deze berekeningen werkte het Federaal Planbureau samen met VITO in het kader van het LIMOBEL‐ en PROLIBIC‐project, beide gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid.

  Deze Working Paper beschrijft de methodologie om de impact van transport op het milieu te berekenen en omvat een meer gedetailleerde analyse van de evolutie tegen 2030 van de CO2‐, NOx‐ en PM2,5‐emissies veroorzaakt door vervoer. Deze gedetailleerde studie omvat onder meer een decompositieanalyse die de verschillende verklarende factoren voor die evolutie kwantificeert.

  Working Paper 11-12 [18/09/2012]
 • Perspectives de l’évolution de la demande de transport en Belgique à l’horizon 2030
  Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2030

  Dans le cadre dʹun accord de collaboration entre le Bureau fédéral du Plan et le SPF Mobilité et Transports, le Bureau fédéral du Plan réalise tous les trois ans des perspectives à long terme de l’évolution de la demande de transport en Belgique. Cet exercice permet d’élaborer une projection à politique inchangée permettant de dégager les tendances générales à long terme, de détecter les éléments  susceptibles de fonder une politique de transport et d’étudier l’impact de politiques de transport.

  Le fichier ci-joint tient compte de la correction de deux erreurs : l’une au tableau 28, l’autre au tableau 30. Ces modifications ne changent en rien les conclusions générales de l’étude.


  In het kader van een samenwerkingsakkoord tussen het Federaal Planbureau en de FOD Mobiliteit en Vervoer maakt het Federaal Planbureau om de drie jaar langetermijnvooruitzichten voor de transportvraag in België. Deze oefening heeft tot doel een projectie bij ongewijzigd beleid uit te werken die het mogelijk maakt de algemene trends op lange termijn te onderscheiden, elementen aan te reiken waarop een transportbeleid kan steunen en de impact van transportmaatregelen te bestuderen.

  In bijgevoegd bestand werden twee onjuistheden gecorrigeerd: de eerste in tabel 28, de tweede in tabel 30. Deze aanpassingen hebben geen enkele invloed op de algemene conclusies van de studie.

  FORTRANSP_01 [17/09/2012]
 • A computable general equilibrium for Belgium with a special focus on transport policies

  This paper seeks to extend the PLANET model to allow for an endogenous influence of transport sector outcomes on the economy. To this end, we embed the PLANET data on freight and household transport for 2003 into a static CGE model of the Belgian economy. Households use transport for commuting and leisure transport, while production sectors use freight as an input. We allow for important feedback effects on generalized transport costs through congestion. To illustrate the model, we contrast the effects of a kilometre charge on freight only and a charge that targets household transport as well.

  Working Paper 12-11 [25/08/2011]
 • Analyse de politiques de transport : rapprochement des accises sur les carburants et Eurovignette III

  This study aims to analyse the impact of two transport pricing policies using the PLANET model. The transport policies are (1) a harmonisation of excise duties on petrol and diesel and (2) road pricing for heavy goods vehicles in accordance with the EU proposal for the Eurovignette III directive. The effects studied concern the consequences for the transport activity for persons and goods, the environmental impact and the impact on social welfare. For both policy types, the impact on the public budget is neutralized through general taxation or labour taxation.

  Working Paper 02-11 [27/01/2011]
Please do not visit, its a trap for bots