Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Economische vooruitzichten MLT (2022-2027), juni 2022 - Statistische bijlage [MLT]

 Updates

17/06/2022

Deze databank vormt de statistische bijlage van de meest recente middellangetermijnvooruitzichten voor de Belgische economie. Ze bevat tijdreeksen op jaarbasis voor de periode 1996-2027. De gegevens zijn afkomstig van het HERMES-model.

Eén keer per jaar – in juni – publiceert het FPB een macrosectorale projectie voor een periode van 6 jaar. Sedert 2014 publiceert het FPB ook een voorlopige, summiere versie van die projectie in februari.

De tabellen bevatten reeksen i.v.m. de internationale omgeving, de bestedingsoptiek van het bbp (lopende prijzen, volumes en deflatoren), de ontwikkeling van de loonmassa in de marktsector, de situatie op de arbeidsmarkt, de sectorrekeningen (particulieren, ondernemingen, overheid en buitenland), de resultaten per bedrijfstak, energie en broeikasgasemissies.

Voor bijkomende inlichtingen kan u zich wenden tot de equipe "macro-economische vooruitzichten en analyses" (macro@plan.be).


Please do not visit, its a trap for bots