Economische vooruitzichten MLT (2020-2025), maart 2020 - Statistische bijlage [MLT]

Updates

11/03/2020

Deze databank vormt de statistische bijlage van de meest recente middellangetermijnvooruitzichten voor de Belgische economie. Ze bevat tijdreeksen op jaarbasis voor de periode 1996-2025. De gegevens zijn afkomstig van het HERMES-model.

Eén keer per jaar – in juni – publiceert het FPB een macrosectorale projectie voor een periode van 6 jaar. Sedert 2014 publiceert het FPB ook een voorlopige, summiere versie van die projectie in maart.

De tabellen van deze voorlopige versie bevatten reeksen i.v.m. de internationale omgeving, de bestedingsoptiek van het bbp (lopende prijzen, volumes en deflatoren), de ontwikkeling van de loonmassa in de marktsector, de situatie op de arbeidsmarkt en de sectorrekeningen (particulieren, ondernemingen, overheid en buitenland). De juniversie zal een uitgebreidere set van tabellen omvatten, met o.m. ook resultaten per bedrijfstak. 

Voor bijkomende inlichtingen kan U zich wenden tot de equipe "macro-economische vooruitzichten en analyses" (macro@plan.be).

 


Please do not visit, its a trap for bots