Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Planning Paper 90: De groene nationale rekeningen: instrument voor een beleid van duurzame ontwikkeling. (22/04/2002)

!

Bovenstaande HTML-versie van het communiqué bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het communiqué in PDF-formaat hieronder of in het kader 'PDF & downloads' rechtsbovenaan.

Het verband tussen economie en milieu wordt erkend. Een gevolg van die ontwikkeling is het ontstaan van het begrip ‘groene rekeningen’. Het is vanuit die optiek dat het Federaal Planbureau een planning paper gepubliceerd heeft, waarin een samenvatting gemaakt wordt van het reeds uitgevoerde werk op het vlak van groene nationale rekeningen.

Groene rekeningen

De economische sector heeft het milieu nodig om zijn activiteiten te kunnen ontplooien. Het milieu levert immers grondstoffen, maar vormt ook een plaats waar afval gestort kan worden. In de nationale boekhouding worden echter alleen die activiteiten opgenomen waaraan een geldwaarde gekoppeld is.

Als gevolg van die vaststelling ontstond het begrip ‘groene rekeningen’. Bedoeling is de interacties met het milieu in de rekeningen op te nemen, ook als die niet tot geldstromen leiden. Technisch gezien, gebeurt die verrekening door het opstellen van groene satellietrekeningen.

NAMEA en SERIEE

In 1994 werd het vijfde actieprogramma voor het milieu, met als titel Naar een duurzame ontwikkeling, door de Europese Unie uitgewerkt. Er werden binnen dit kader in de lidstaten proefprojecten opgestart die door de Commissie financieel gesteund worden en die door de directie van de nationale rekeningen van Eurostat worden gecoördineerd. Voor België naam het Federaal Planbureau hieraan deel. Dat leidde tot een gemeenschappelijk werkkader waarin begrippen en gebruikte methoden overeenstemmen, namelijk:

  • NAMEA (National Accounting Matrix including Environmental Accounts). Dat is een structuur waarmee rekeningen van fysieke stromen en economische rekeningen globaal kunnen worden voorgesteld;
  • SERIEE (Système Européen pour le Rassemblement des Informations Economiques sur l’Environnement) wil tegemoetkomen aan bepaalde informatiebehoeften over de wisselwerking tussen economie en milieu en verstrekt aan de lidstaten een gemeenschappelijk kader voor het verzamelen, verwerken en voorstellen van gegevens.

Belgisch luik: werkzaamheden van het Federaal Planbureau

Het Federaal Planbureau is in 1999 gestart met een reeks werkzaamheden in verband met het opstellen van NAMEA en SERIEE op Belgisch vlak. De Planning Paper 90 vat al die werkzaamheden samen en geeft de globale context en het historisch overzicht van de groene rekeningen.

Deze publicatie vormt een stap in een proces dat tot een regelmatige publicatie van dat soort rekeningen moet leiden.

  Beschikbare gegevens

None
Please do not visit, its a trap for bots