Perscommuniqués & artikels (358)

2017

 • De groei van de Belgische economie zou licht aantrekken tot 1,4 % in 2017 ( 09/02/2017 )

  In vergelijking met de vooruitzichten van afgelopen september wordt de groei van de Europese economie in 2017 nu iets gunstiger ingeschat. Tegen die achtergrond wordt de Belgische bbp-groei voor dit jaar opwaarts herzien van 1,2 % tot 1,4 %. Bovendien lijkt de Belgische groei in 2016 en 2017 arbeidsintensiever dan verwacht. De inflatie zou in 2017 net boven 2 % uitkomen als gevolg van hogere olieprijzen.


 • Goede gemiddelde levenskwaliteit, maar de situatie van de armsten gaat erop achteruit ( 07/02/2017 )

  In België heeft het bbp per inwoner zijn niveau van voor de crisis van 2008 overschreden. De gemiddelde levenskwaliteit is goed: de levensverwachting stijgt, de kloof tussen vrouwen en mannen wordt kleiner, er wordt minder gemeentelijk afval geproduceerd, enz. Maar achter die gemiddelde waarden gaan zorgwekkende evoluties schuil voor de armsten: onder andere een toename van de overmatige schuldenlast en van het aantal leefloners. Dat blijkt uit de analyse van 67 indicatoren die het bbp aanvullen door de evolutie van België op sociaal, milieu- en economisch gebied te meten. Al de gegevens zijn beschikbaar op de website www.indicators.be.


 • Hogere overheidsinvesteringen om de groei in België aan te zwengelen ( 27/01/2017 )

  Uit een simulatie van het Federaal Planbureau blijkt dat de overheid de economische groei op lange termijn kan aanzwengelen door meer te investeren. Omdat de bijkomende groei goed is voor de staatskas, blijft de kostprijs van die maatregel bovendien beperkt.


2016

 • Projectie tot 2030 van de bevolking met een risico op armoede of sociale uitsluiting in België ( 28/11/2016 )

  Het Federaal Planbureau publiceert vandaag voor het eerst een projectie bij ongewijzigd beleid tot 2030 van de bevolking in België met een risico op armoede of sociale uitsluiting. Die projectie is een primeur in België en wil het monitoringsproces van de armoedeverminderingsdoelstellingen ondersteunen waartoe België zich heeft geëngageerd. Op basis van informatie beschikbaar tot en met juli 2016 blijkt dat de daling die de projectie aangeeft niet volstaat om die doelstellingen te halen.


 • Krachtlijnen van het Jaarverslag 2016 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing ( 13/07/2016 )

  Het Jaarverslag 2016 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) toont de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing. De nieuwe projecties houden rekening met de demografische vooruitzichten 2015-2060 en de economische vooruitzichten 2016-2021 van het Federaal Planbureau. Ze integreren ook de voornaamste regeringsmaatregelen op vlak van sociale uitgaven, zoals de pensioenhervorming van 2015.


 • Regionale economische vooruitzichten 2016-2021 ( 08/07/2016 )

  Op 8 juli 2016 stellen het Federaal Planbureau (FPB), het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) en het Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) de resultaten van nieuwe regionale economische vooruitzichten voor de periode 2016-2021 voor.


 • Balans van de vooruitgang van België naar de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN ( 29/06/2016 )

  Het Federaal Planbureau publiceert vandaag de Balans 2016 van de duurzame-ontwikkelingsindicatoren. Die balans presenteert op basis van een voorlopige set van 31 indicatoren een eerste opvolging van de uitvoering van de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals – SDGs) die in september 2015 door de VN werden aangenomen. De balans toont dat er in veel domeinen bijkomende inspanningen nodig zijn om de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030 te bereiken.


 • De bijdrage van jonge bedrijven tot de werkgelegenheid en de productiviteit in België ( 24/06/2016 )

  Het Federaal Planbureau neemt deel aan een aantal door de OESO gecoördineerde projecten waarin, op basis van bedrijfsgegevens, de dynamiek van de werkgelegenheid en de productiviteit binnen bedrijfstakken wordt vergeleken tussen landen. In de projecten wordt de belangrijke rol van jonge bedrijven benadrukt en wordt er gewezen op de structurele daling van het aantal nieuwe bedrijven dat toetreedt tot de markt. Gezien het belang van jonge bedrijven, zou die daling de groeivertraging van de productiviteit in de OESO-landen gedeeltelijk kunnen verklaren.


 • Belgische economie: nauwe banden tussen de gewesten in kaart gebracht ( 29/04/2016 )

  Deze studie toont de resultaten van een analyse van de interregionale input-outputtabel voor België voor het jaar 2010. Die tabel werd in 2015 door het Federaal Planbureau (FPB) geconstrueerd, in het kader van een overeenkomst met de statistische autoriteiten van de drie gewesten (BISA, SVR en IWEPS). In dit project werd voor het eerst een raming van de intra- en interregionale goederen- en dienstenstromen voor België gemaakt die meer gebaseerd is op data (waaronder een aantal gegevensbronnen op individueel ondernemingsniveau) dan op hypothesen.


 • Vluchtelingeninstroom: toename van de demografische groei op korte termijn ( 14/03/2016 )

  Het Federaal Planbureau en de Algemene Directie Statistiek hebben hun demografische vooruitzichten geactualiseerd. De bevolking zou met ongeveer 85 000 inwoners toenemen in 2016 en 2017. De helft van die groei is toe te schrijven aan de bijkomende vluchtelingenstroom. Die bevolkingsgroei is aanzienlijk, maar toch niet uitzonderlijk; dergelijke groeiniveaus werden al waargenomen in een recent verleden, met name tussen 2007 en 2011. Op lange termijn zou de gemiddelde groei van de bevolking tussen 2020 en 2060 oplopen tot 40 000 inwoners per jaar (tegenover 50 000 over de periode 1991-2014).


 • Administratieve lasten in België voor het jaar 2014 ( 08/03/2016 )

  Administratieve lasten in België voor het jaar 2014

  Op vraag van de regering heeft het Federaal Planbureau in samenwerking met de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) een raming uitgevoerd van de administratieve lasten voor Belgische ondernemingen en zelfstandigen in 2014. Het betreft de achtste enquête die sinds 2000 tweejaarlijks wordt uitgevoerd volgens eenzelfde procedure. De regelgevingsdomeinen die in de vragenlijst werden voorgelegd, zijn fiscaliteit, werkgelegenheid en milieu. Naast het kwantitatieve deel bevat de enquête ook een belangrijk kwalitatief luik waarin gepeild wordt naar de mening van ondernemingen en zelfstandigen over de problematiek van de administratieve lasten.


 • Eerste publicatie van 64 aanvullende indicatoren naast het bbp ( 16/02/2016 )

  Het Instituut voor de Nationale Rekeningen en het Federaal Planbureau publiceren vandaag voor de eerste keer een set aanvullende indicatoren naast het bbp om het welzijn van mensen en de ontwikkeling van de samenleving in België meer omvattend te meten.

  • Een set van 64 sociale, milieu- en economische indicatoren die het bbp aanvullen, wordt voorgesteld.
  • Die indicatorenset zal jaarlijks aangevuld en geactualiseerd worden.
  • De evolutie van de sociale indicatoren is in het algemeen onrustwekkender dan die van de milieu-indicatoren.

 • De Belgische economische groei zou uitkomen op 1,2% in 2016 ( 11/02/2016 )

  Overeenkomstig de wet van 21 december 1994 heeft het Instituut voor de Nationale Rekeningen de cijfers van de economische begroting meegedeeld aan de minister van Economie. Deze macro-economische vooruitzichten dienen als basis voor de begrotingscontrole voor het jaar 2016 en houden rekening met de regeringsmaatregelen in het kader van de federale begrotingsopmaak en van de taxshift, alsook met de
  maatregelen van de andere overheidsniveaus.


2015

 • De aanbod- en gebruikstabellen 2010 & De input-outputtabellen 2010 ( 22/12/2015 )

  Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) publiceert vandaag, dinsdag 22 december 2015, de cijfergegevens van de aanbod- en gebruikstabellen (AGT) en de input-outputtabellen (IOT) voor het jaar 2010. In de thans gepubliceerde AGT 2010 wordt, behalve met kwalitatieve verbeteringen in de gedetailleerde nationale rekeningen, ook rekening gehouden met de harmonisatie van de economische activiteitscodes binnen het INR. De IOT 2010, die gebaseerd zijn op de AGT 2010, worden voor het eerst gepubliceerd volgens de ESR2010 methodologie.


 • On the road again . . . again . . . ( 08/12/2015 )

  De evolutie van de transportsituatie in België wordt aandachtig gevolgd. Transport levert een positieve bijdrage aan de economische en sociale ontwikkeling van het land, maar heeft ook negatieve effecten (files, verkeersongevallen, vervuiling,...). In het kader van een samenwerkingsakkoord met de FOD Mobiliteit en Vervoer publiceert het Federaal Planbureau om de drie jaar langetermijnvooruitzichten voor de transportvraag in België. Deze derde editie laat zien dat – bij ongewijzigd beleid – de vraag naar het personenvervoer en goederenvervoer tegen 2030 toeneemt en toont de impact op de congestie en de uitstoot van polluenten indien die toename verwezenlijkt wordt. Het Federaal Planbureau heeft – naast deze publicatie – ook de impact op langere termijn geanalyseerd van de hervorming van de accijnzen op brandstoffen op het milieu, het verkeer en de overheidsfinanciën.


 • Regionale economische vooruitzichten 2015-2020 ( 10/07/2015 )

  Op 10 juli 2015 stellen het Federaal Planbureau (FPB), het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) en het Institut wallon de  l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) de resultaten van nieuwe regionale economische vooruitzichten voor de periode 2015-2020 voor.


 • Krachtlijnen van het Jaarverslag 2015 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing ( 09/07/2015 )

  Het Jaarverslag 2015 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) toont de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing. De nieuwe projecties houden rekening met de demografische vooruitzichten 2014-2060 en met de belangrijkste maatregelen die de huidige regering heeft genomen op het vlak van sociale uitgaven. In dat kader werd de impact van de hervorming van de pensioenen en van de werkloosheid met bedrijfstoeslag geraamd.


 • Indicatoren van duurzame ontwikkeling: balans 2015 ( 01/07/2015 )

  Het Federaal Planbureau publiceert vandaag de actualisering van de sleutelindicatoren uit zijn indicatorenset over duurzame ontwikkeling (www.indicators.be). De balans 2015 toont dat België een zekere vooruitgang heeft geboekt naar duurzame ontwikkeling, maar deze volstaat niet om de langetermijndoelstellingen te bereiken.

  • De sociale indicatoren vertonen vaker zorgwekkende evoluties dan de indicatoren met betrekking tot milieu, consumptie- en productiepatronen en ‘governance’.
  • De langetermijndoelstellingen zijn zelden gekwantificeerd. Wanneer ze het toch zijn, situeren de bestaande cijferdoelen voor 2020 of 2030 zich niet op een pad dat het mogelijk maakt deze langetermijndoelstellingen te bereiken.
  • Deze balans voor het jaar 2015 toont weinig significante veranderingen met de situatie in 2011.

 • Evaluatie van overheidssteun voor Onderzoek en Ontwikkeling van ondernemingen in België ( 29/06/2015 )

  Het Federaal Planbureau heeft – na een eerste analyse in 2012- een tweede evaluatie gemaakt van de belastingvoordelen van de federale overheid en van de gewestelijke subsidies, ter ondersteuning van de investeringen van ondernemingen in Onderzoek en Ontwikkeling (O&O). Er werd nagegaan in welke mate deze overheidssteun heeft bijgedragen aan de recente stijging van de O&O-intensiteit in België.


press.php?lang=nl&Grid1Page=1 press.php?lang=nl&Grid1Page=2  3 van 15  press.php?lang=nl&Grid1Page=4 press.php?lang=nl&Grid1Page=15
Please do not visit, its a trap for bots