Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

La modélisation de l’impôt des personnes physiques dans les modèles macroéconomiques de court et moyen terme du BFP - Adaptation des modèles suite à la 6e réforme de l’État et au SEC2010 [ Working Paper 04-16 - ]

Met de zesde staatshervorming is een deel van de personenbelasting overgeheveld naar de gewesten. Bovendien worden in ESR2010 bepaalde fiscale uitgaven die in ESR95 gedeeltelijk verrekend werden als negatieve ontvangsten verrekend als overheidsuitgaven. Die aanpassingen rechtvaardigen een herziening van de modellering van de personenbelasting, zowel voor de korte- en middellangetermijnprojecties van het FPB als voor de impactstudies. In het nieuwe model wordt een onderscheid gemaakt tussen de ‘voorgeheven’ belasting (bedrijfsvoorheffing en voorafbetalingen) en de ‘ingekohierde’ belasting (die het verschuldigde bedrag voor de regionale en lokale opcentiemen bepaalt). Hierdoor wordt de samenhang met de macro-economie verbeterd en wordt er expliciet rekening gehouden met het ritme van de inkohieringen.

  Auteurs

,
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Working Papers

De Working Paper presenteert een studie of analyse die het FPB op eigen initiatief uitvoert.

Met de zesde staatshervorming is een deel van de personenbelasting overgeheveld naar de gewesten. Voortaan ontvangen de vier deelsectoren van de gezamenlijke overheid daar voor eigen rekening een deel van: de federale overheid, de lagere overheid (via de opcentiemen), de sociale zekerheid (via de bedrijfsvoorheffing en de kohieren van de bijzondere socialezekerheidsbijdrage) en de gewesten (via het systeem van ‘uitgebreide opcentiemen’ en de eigen fiscale uitgaven).

Bovendien worden in ESR2010 bepaalde fiscale uitgaven die in ESR95 gedeeltelijk verrekend werden als negatieve ontvangsten verrekend als overheidsuitgaven: de terugbetaalbare fiscale uitgaven worden nu verrekend als uitgaven ook wanneer ze niet daadwerkelijk worden terugbetaald.

Die aanpassingen rechtvaardigen een herziening van de modellering van de personenbelasting, zowel voor de korte- en middellangetermijnprojecties van het FPB als voor de impactstudies, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de verwerking van de kohieren. In ESR worden de opcentiemen en de terugbetaalbare fiscale uitgaven immers verrekend wanneer het bedrag dat betaald moet worden door de belastingplichtigen daadwerkelijk wordt vastgesteld, d.w.z. tijdens de fase van de inkohiering.

In het nieuwe model wordt daarom een onderscheid gemaakt tussen de ‘voorgeheven’ belasting (bedrijfsvoorheffing en voorafbetalingen) en de ‘ingekohierde’ belasting (waaronder de opcentiemen en de terugbetaalbare fiscale uitgaven), waarbij expliciet rekening wordt gehouden met het ritme van de inkohieringen.

Het nieuwe model verbetert de samenhang met de macro-economie enerzijds door een raming te maken van de specifieke elasticiteit van de bedrijfsvoorheffing en voorafbetalingen en, anderzijds, door rekening te houden met het spreidingsritme van de aanslagbasiseffecten op de ontvangsten van de verschillende beleidsniveaus (dat verschilt naargelang het beschouwde beleidsniveau ‘voorgeheven’ belastingen of opcentiemen ontvangt).

  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots