Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

De PEACH2AIR-databank over luchtverontreiniging verbonden met de huishoudelijke consumptie in België in 2014 - Methodologische beschrijving in het kader van het onderzoeksproject SUSPENS gefinancierd door BELSPO [ Working Paper 03-18 - ]

De databank PEACH2AIR koppelt de uitstoot van broeikasgassen en verzurende gassen, van gassen die bijdragen tot troposferische ozonvorming en van zwevende deeltjes aan consumentenuitgaven in België in 2014. Het is gebaseerd op gestandaardiseerde gegevens over luchtverontreiniging (inclusief luchtemissierekeningen), input-outputtabellen en de huishoudbegrotingsenquête. Uit analyses voor 2014 blijkt dat energieproducten alsook voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken de meest luchtvervuilende uitgavencategorieën zijn.

  Auteurs

, , Sébastien Wolff (A)
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Working Papers

De Working Paper presenteert een studie of analyse die het FPB op eigen initiatief uitvoert.

  Related links

Dit rapport beschrijft een methode om demografische en socio-economische kenmerken van Belgische huishoudens te koppelen aan de luchtvervuiling veroorzaakt door hun consumptie. Het opgebouwde databestand kreeg de naam PEACH2AIR, wat staat voor ‘Profiling the Environmental Accountability of the Consumption of Households’. AIR verwijst naar de in rekening genomen vervuiling: broeikasgassen, verzurende gassen, gassen die troposferische ozonvorming bevorderen en fijn stof. De hier gebruikte luchtvervuilingsgegevens hebben uitsluitend betrekking op België. Er wordt bijgevolg verondersteld dat de geïmporteerde goederen en diensten dezelfde luchtvervuiling veroorzaken als die geproduceerd in België, wat vanzelfsprekend een vereenvoudiging is.

PEACH2AIR koppelt voor het jaar 2014 volgende gegevens aan elkaar:

  • het Belgische Huishoudbudgetonderzoek (HBO) met representatieve gegevens over de huishoudelijke uitgaven voor goederen en diensten, met in vergelijking met de vorige HBO’s preciezere informatie over energie-uitgaven;
  • op basis van de luchtemissierekeningen van het Federaal Planbureau met input-outputtabellen berekende gegevens over de luchtvervuiling veroorzaakt tijdens de productie van goederen en diensten, waaronder een fijnere raming voor voedingsproducten en publieke goederen en diensten;
  • gegevens uit Belgische inventarissen of internationale bronnen over luchtvervuiling veroorzaakt door brandstoffen gebruikt door huishoudens in hun woning (verwarming, koken, warm water) en voor hun persoonlijke vervoermiddelen.

PEACH2AIR berekent de btw en de accijnzen betaald op de producten en diensten geregistreerd in het HBO. Dit is noodzakelijk omdat de coëfficiënten met betrekking tot de luchtvervuiling veroorzaakt tijdens de productie van 1 euro van een bepaald product, overeenstemmen met 1 euro uitgedrukt in basisprijzen, dus zonder die belastingen op producten. Het HBO is evenwel uitgedrukt in consumptieprijzen, dus inclusief die belastingen. Om een overschatting van de door de huishoudelijke consumptie veroorzaakte luchtvervuiling te vermijden, dienen de luchtvervuilingscoëfficiënten eveneens te worden berekend per euro in consumptieprijzen, door ze te corrigeren met de betaalde btw en accijnzen. Bovendien laat de berekening van de btw en accijnzen toe om de socio-economische gevolgen voor huishoudens te modelleren van veranderingen in die belastingen.

Een voorlopige analyse van PEACH2AIR geeft aan dat voeding en niet-alcoholische dranken en energieproducten veruit de meest luchtvervuilende huishoudelijke uitgaven waren in 2014. Ze namen samen tussen 55 % en 60 % van de door de huishoudelijke consumptie veroorzaakte luchtvervuiling voor hun rekening, terwijl ze slechts iets meer dan 20 % van de totale huishoudelijke uitgaven vormden. Voeding en niet-alcoholische dranken zijn belangrijker in de context van de uitstoot van verzurende gassen, energieproducten in de context van klimaatverandering.

Dit rapport maakt deel uit van het onderzoeksproject SUSPENS gefinancierd door de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid. Het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen coördineert dit onderzoek. Naast het Federaal Planbureau neemt het IGEAT-CEDD van de Université libre de Bruxelles eraan deel. SUSPENS wil de beleidsvoorbereiding ondersteunen, die de maatschappelijke transitie naar minder vervuilende consumptiepatronen begeleidt. Daartoe plant het o.m. een verdere verfijning van PEACH2AIR, en de integratie ervan in het micro-simulatiemodel EUROMOD.

  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots