Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

PROMES - Een nieuw instrument voor de projectie van de ZIV-uitgaven geneeskundige zorg : Eindrapport [ OPREP11700 - ]

PROMES (PROjecting Medical Spending) is een microsimulatiemodel ontwikkeld op het Federaal Planbureau in opdracht van en samenwerking met het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Het model heeft als doel de evolutie van de ZIV-uitgaven voor gezondheidszorg beter te begrijpen en te projecteren op korte en middellange termijn.

  Auteurs

, ,
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Rapporten

Het rapport presenteert de werkzaamheden die het FPB binnen zijn expertisedomeinen verricht op verzoek van overheden of partners. 

Belangrijkste eigenschappen:

 • Het zorggebruik wordt gemodelleerd op basis van microgegevens afkomstig uit de Permanente Steekproef (EPS);
 • Het model bestaat uit een 25-tal modules (waarvan de meeste verder worden onderverdeeld in submodules), die overeenstemmen met de uitgavengroepen die worden gehanteerd door de dienst Actuariaat van het RIZIV;
 • Het zorggebruik wordt in de meeste gevallen gemodelleerd door middel van een tweestapsmodel, waarin de kans op zorggebruik (stap 1) en het gemiddelde volume (stap 2) worden verklaard in functie van demografische en socio-economische kenmerken van het individu, indicatoren van morbiditeit, eerder zorggebruik en omgevingsfactoren;
 • De exogene modelvariabelen worden, met het oog op het maken van simulaties van de toekomstige uitgaven, geprojecteerd op basis van een dynamisch projectiemodel en gealigneerd met beschikbare externe databronnen (zoals de demografische projecties, projecties van de werkloosheidsgraad, prijsevolutie enz.).

Belangrijkste resultaten:

 • Het zorggebruik hangt (logischerwijze) sterk samen met de gezondheidstoestand van het individu (algemeen en chronische aandoeningen) en met socio-demografische kenmerken (leeftijd en geslacht) en sociaal statuut (verhoogde tegemoetkoming, …). Deze samenhang verschilt echter aanzienlijk in functie van de beschouwde zorgcategorie (consultaties van artsen of paramedici, verpleegzorg, hospitalisaties, geneesmiddelengebruik, …) en ook binnen de zorgcategorieën per subgroep;
 • De basissimulatie van het model geeft een zeer accurate schatting van de geobserveerde uitgaven (in totaal en per uitgavencategorie) op korte termijn;
 • Samen met het eigenlijke model werd een simulatie-tool ontwikkeld (de ‘user interface’) waarmee op een gebruiksvriendelijke manier een hele waaier aan simulaties kan uitgevoerd worden.

Toegevoegde waarde van PROMES als beleidsondersteunend instrument:

 • Het model laat toe betrouwbare projecties te maken van de totale ZIV-uitgaven en van een 80-tal deelcomponenten. Deze projecties zullen gebruikt worden als ondersteuning van de recurrente ramingen die het RIZIV en het FPB maken voor de uitgaven op korte en middellange termijn in het kader van hun wettelijke opdracht;
 • Als gevolg van het feit dat PROMES is gebaseerd op gedragsvergelijkingen van het zorggebruik van individuen is het mogelijk dit zorggebruik en de ermee samenhangende uitgaven te projecteren voor subgroepen van de populatie. Subgroepen kunnen gedefinieerd worden naar leeftijd, geslacht, sociaal statuut, gezondheidsindicatoren, arbeidssituatie, subregionaal niveau en andere kenmerken van individuen;
 • De effecten van beleidsmaatregelen kunnen gesimuleerd worden voor zover zij betrekking hebben op variabelen die in het model voorhanden zijn, en, in het licht van het vorige punt, kunnen de effecten van dergelijke maatregelen ook geëvalueerd worden voor subgroepen van de populatie. Het kan hierbij zowel gaan over het projecteren van besliste of geplande beleidswijzigingen als om vragen over de potentiële impact van hypothetische maatregelen in het kader van beleidsvoorbereidend werk.

Toegevoegde waarde van de samenwerking tussen het RIZIV en het FPB

De ontwikkeling van het model heeft de complementariteit van de expertise in beide instellingen overtuigend aangetoond. Het is de bedoeling om deze complementariteit in de toekomst verder te benutten door een structurele samenwerking van de betrokken experten met het oog op het gebruik, het onderhoud en de verdere ontwikkeling van het model.

  Verwante documenten

  None

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots