Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Evaluatie van de nauwkeurigheid van de korte- en middellangetermijnvooruitzichten van het FPB - Een update van Working Papers 12-17 en 13-17 [ Working Paper 05-20 - ]

De wet van 28 februari 2014 tot wijziging van de wet van 21 december 1994 met betrekking tot de oprichting van het Instituut voor de Nationale Rekeningen bepaalt dat de korte- en middellangetermijnvooruitzichten elke drie jaar moeten worden geëvalueerd. Die wettelijke verplichting ligt aan de oorsprong van de evaluaties die werden voorgesteld in Working Papers 12-17 en 13-17. In dit document worden de belangrijkste statistieken geactualiseerd die de eigenschappen van de voorspellingsfouten samenvatten

  Auteurs

,
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Working Papers

De Working Paper presenteert een studie of analyse die het FPB op eigen initiatief uitvoert.

De wet van 28 februari 2014 tot wijziging van de wet van 21 december 1994 met betrekking tot de oprichting van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) bepaalt dat de kortetermijnvooruitzichten (‘economische begroting’ genoemd in de wet) en de  middellangetermijnvooruitzichten die het Federaal Planbureau (FPB) opstelt in het kader van het INR elke drie jaar moeten worden geëvalueerd. Die evaluatie moet worden voorgelegd aan een wetenschappelijk comité dat deels bestaat uit leden van buiten het INR. Ze moet vervolgens openbaar worden gemaakt en er moet op passende wijze rekening mee worden gehouden in de volgende macro-economische vooruitzichten.

Die wettelijke verplichting ligt aan de basis van de analyses die zijn beschreven in Working Papers 12-17 en 13-17. Naast een evaluatie van de kwaliteit van de vooruitzichten, werd in die twee documenten ook een beschrijvende studie van de voorspellingsfouten en een onderzoek naar de oorsprong ervan voorgesteld. In vergelijking met die evaluaties kunnen drie jaargangen van de vooruitzichten worden toegevoegd. In het geval van de economische begroting gaat het over de oefeningen die werden gepubliceerd tussen september 2016 en februari 2019 en voor de economische vooruitzichten worden de oefeningen toegevoegd die werden gepubliceerd in 2011, 2012 en 2013 die respectievelijk de periodes 2012- 2016, 2013-2017 en 2014-2018 bestrijken. Gezien de beperkte uitbreiding van de steekproef wordt ervoor
geopteerd om de analyse te beperken tot de grootte van de voorspellingsfouten en de aan- of afwezigheid van vertekening in de vooruitzichten.

Zowel voor de economische begroting als voor de economische vooruitzichten wordt vastgesteld dat de omvang van de voorspellingsfouten voor de meeste variabelen gemiddeld kleiner geworden is dan in de evaluatie van 2017. Die betere prestatie is grotendeels het gevolg van een stabieler verloop van de realisaties. De vertekening van de vooruitzichten is nu voor de meeste variabelen beperkter dan drie jaar terug. Bij de variabelen waarvoor de vertekening toch is toegenomen, is die toename doorgaans zeer beperkt.

De enige echte uitzondering zijn de resultaten voor de overheidslonen, die ook deel uitmaken van de overheidsconsumptie. Hoewel reeds in 2017 een statistisch significante vertekening voor de overheidslonen werd vastgesteld in de economische begroting, is die vertekening nog toegenomen. Verder onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de onderschatting zich in belangrijke mate situeert in de raming van de werkgelegenheid in het onderwijs en te wijten is aan een onderschatting van de schoolgaande populatie in de leeftijdsklasse 15 tot 34 jaar. Reeds in de economische begroting van februari 2021 zal de methodologie worden aangepast om dat probleem te verhelpen.

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots