Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Documents (51)

2013

 • Bevolkingsvooruitzichten 2012-2060 24/05/2013

  Het Federaal Planbureau maakt op regelmatige basis, in nauwe samenwerking met de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI), bevolkingsvooruitzichten op lange termijn. Deze nieuwe bevolkingsvooruitzichten werden opgesteld op basis van de waarnemingen uit het Rijksregister die tot eind 2011 beschikbaar waren.

  Vooruitzichten - EFPOP2013  Publication(fr), Publicatie(nl),

2012

2011

 • Bevolkingsvooruitzichten 2010-2060 19/12/2011

  Het Federaal Planbureau maakt op regelmatige basis, in nauwe samenwerking met de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, bevolkingsvooruitzichten op lange termijn. De de-mografische data van het Rijksregister worden door de ADSEI geconsolideerd. Op basis van die statistieken die betrekking hebben op de jaren 2007, 2008 en 2009 en leiden tot de waargenomen bevolking op 1 januari 2010, heeft het FPB nieuwe bevolkingsvooruitzichten opgesteld. Die vooruitzichten vervangen de bevolkingsvooruitzichten 2007-2010 die tot op dit ogenblik op de sites van de ADSEI en het FPB beschikbaar waren. Sinds hun finalisering in april 2011, werden ze gebruikt voor de verschillende economische projectiewerkzaamheden van het FPB. Ze werden aldus geïntegreerd in de voorbereidende werkzaamheden aan de regeringsvorming.

  De voortdurende stijging van de levensverwachting, maar vooral de herneming van de vruchtbaarheid van de Belgische vrouwen, voornamelijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Vlaams Gewest, en de internationale immigratie die de laatste jaren nog toenam, zorgen nog meer dan vroeger voor de toekomstige bevolkingstoename. De bevolkingen van België en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (op 1 januari 2010 respectievelijk 10.839.855 en 1.089.538 perso-nen) zouden in 2060 respectievelijk oplopen tot 13.515.000 en 1.475.200 personen. De bevolking zou ook jonger zijn dan wat vroeger werd voorzien. De afhankelijkheidscoëfficiënt van de ou-deren voor België zou echter nog steeds sterk toenemen van 26 ouderen per 100 actieve personen in 2010 naar 42 in 2060 (45 voordien).

  Vooruitzichten - EFPOP2011  Publication(fr), Publicatie(nl),

2010

2009

 • Quotients de mortalité prospectifs par sexe et unisexes / Prospectieve sterftequotiënten per geslacht en uniseks 24/12/2009

  Het eerste deel van deze studie omvat een herziening van de algemene methode voor de opmaak van de prospectieve sterftequotiënten voor de hoge leeftijden, zoals voorgesteld in WP20 van 2004. Bijzondere aandacht werd besteed aan de gevoeligheid van de resultaten voor de belangrijkste parameters. Daarna volgt een projectie per geslacht waarin de nieuwe waarnemingen voor de jaren 2002 tot 2007 zijn opgenomen.

  In het tweede deel wordt een berekeningsmethode voor de uniseks prospectieve sterftequotiënten ontwikkeld die gebaseerd is op een theoretische opdeling van de bevolking naar geslacht. De resultaten van de uniseks projectie die voortvloeien uit die nieuwe methode worden voorgesteld en vergeleken met de resultaten van de klassieke methode.

  Working Papers - Working Paper 18-09  Publication(mix),

2008

 • Bevolkingsvooruitzichten 2007-2060 08/05/2008

  Deze publicatie heeft niet alleen tot doel de voornaamste resultaten van de nieuwe bevolkingsvooruitzichten voor te stellen en de daaruit volgende hypothesen te formuleren. Zij wil ook de diverse bijdragen in het licht stellen van de leden van het Wetenschappelijk Begeleidingscomité en, althans voor zover zij van bijzonder belang zijn, de analyses van de recente waarnemingen en van de voornaamste onderliggende trends bij de keuze van de hypothesen, evenals de methodologische benadering die er aan de basis van ligt. Wij zijn van mening dat al dat materiaal, waar een groot aantal personen bijna twee jaar lang aan hebben gewerkt, de belangstelling kan wekken van de lezer die meer wil weten over de evolutie van de demografie in België.

  Afgesloten reeksen - Planning Paper 105  Publication (version définitive)(fr), Publicatie (definitieve versie)(nl),

2006

2004

 • Prospectieve sterftequotiënten 30/11/2004

  Deze studie biedt een originele benadering aan voor de projectie van sterftequotiënten.  Hierbij wordt er een beroep gedaan op twee verschillende methodes. Voor de leeftijden waarvoor een duidelijke trend kan worden waargenomen, maakt de eerste methode gebruik van klassieke ramings- en afvlakkingsmethodes van de quotiënten per leeftijd. Voor de hogere leeftijden waarover de gegevens onregelmatiger zijn, steunt de tweede methode op  een wiskundige formulering die de resultaten van de eerste methode doortrekken op een harmonieuze manier.

  Working Papers - Working Paper 20-04  Publication(fr), Publicatie(nl),

 • Interne migraties in België: wie, waarom en naar welke gemeenten? En waarom niet naar steden? 26/02/2004

  Migratie en verhuizing zijn twee verschillende termen om een zelfde demografisch fenomeen aan te duiden. Op elk ruimtelijk niveau zorgt dit fenomeen voor de grootste bevolkingswijzigingen, in aantal veel belangrijker dan geboortes en sterftes. Op wereldvlak veroorzaken migraties grote bevolkingsstromen. Enerzijds zijn er migraties tussen ontwikkelingslanden onderling, voornamelijk veroorzaakt door natuurlijke rampen en oorlogen. Anderzijds grijpen er belangrijke volksverhuizingen plaats tussen ontwikkelings- en ontwikkelde landen, het merendeel gestoeld op economische aspiraties. De groeiende mondialisering met in haar kielzog een toename van armoede en ongelijkheid wordt hier vaak met de vinger gewezen. Naast economische internationale bewegingen bestaan er ook asielmigraties. Dit zijn migraties van bevolkingsgroepen die een vijandig regime ontvluchten op zoek naar een betere toekomst in een ander land. Gezinsherenigingen vormen dan een vierde categorie van internationale migratiestromen. Deze 4 types van internationale migratie moeten echter duidelijk onderscheiden worden van interne migraties binnenin een land. En het is deze interne migratie die het voorwerp uitmaakt van dit werk.

  Working Papers - Working Paper 08-04  Publicatie(nl),

2003

 • The AGIR project: Ageing, Health and Retirement in Europe - Bio-demographic aspects of ageing: Data for Belgium 05/09/2003

  This Working Paper reflects the contribution of the fpb to the first work package of the agir project, organized by the Spanish fedea. It thoroughly studies the bio-demographic aspects of population ageing. The aim is to get a better understanding of the nature of ageing. Not only is it important to analyse how fast a population gets older, it is also important to see what effect age has on the population’s health and fitness, especially of the elderly.

  Working Papers - Working Paper 10-03  Publication(en),

2002

 • Stedelijke woondynamiek van de Belgische bevolking en haar gezinnen 16/12/2002

  De woonpatronen van de elgen blijken voornamelijk beïnvloed door gezinsgrootte,leeftijd,inkomen,beroep,werk of school,diploma en nationaliteit.De hedendaagse woonpatronen van de elgische bevolking worden in hetgeen volgt onder de loep genomen. Ook de bevolkingsdynamiek over de laatste decennia wordt bestudeerd.Het markante aan deze studie is dat ze voor heel het land uitgevoerd werd,en bovendien de gemeente als ruimtelijke eenheid beschouwt.

  Working Papers - Working Paper 13-02  Publicatie(nl),

2001

 • STU 03-01 : Special Topic - Some implications for Belgium of the Eastern EU enlargement 08/08/2001

  After a period of rapid expansion during 1999 and the first half of 2000, a clear worldwide slowdown was recorded in the second half of 2000. Current forecasts are assuming that world trade will recover in the second half of 2001. In line with this international scenario (lower growth, higher inflation), economic growth in Belgium has been revised downwards to 2.4% (compared to 2.8% in the economic budget last February). GDP growth next year should reach 2.8%, driven by stronger growth in exports and domestic demand.

  In addition to the impact of the recovery of international trade, activity in 2002 should be fuelled by various internal factors boosting private consumption, such as wage and employment increases, the indexation of wages and social benefits above consumer price growth and personal income tax reform.

  Domestic employment should rise by around 40,000 persons in 2001 and 45,000 in 2002, leading to a new improvement in the employment rate. Nevertheless, the impact on unemployment will be smaller, given the forecast increase in the labour force.

  Inflation should be significantly lower in 2002 than in 2001 (1.5% as against 2.4% for consumer prices), thanks to a small decrease in energy prices, the stabilization of the euro exchange rate and lower prices for food products. The impact on inflation of the conversion of prices into euro is uncertain and any changes, should mainly be seen in 2001.

  Afgesloten reeksen - Short Term Update 03-01  Publication(en),

2000

 • STU 02-00 : Special Topic - Ageing population, migration and budgetary margins 04/05/2000

  Economic activity in Belgium increased strongly during the second half of last year thanks to the net improvement in export growth as well as sustained internal demand. On average, GDP growth reached 2.5% in 1999, confirming the scenario of a short-lived slowdown between mid-98 and mid-99.

  The upward trend in nearly all demand components will result in a positive carry-over effect for the year 2000. Moreover, leading indicators are so far pointing towards a further improvement in economic growth in the first half of the current year, with growth stabilising at a high level in the third quarter. This year, Belgian GDP growth should reach 3.2%. Internal demand will be boosted by sustained growth in private consumption, thanks among other things to a high job creation rate (+1.4%), and also by a positive contribution from stockbuilding towards economic growth (+0.3%). The contribution of external trade (+0.4%) will be favoured by the dynamism of world trade and the improvement in price competitiveness. The public sector borrowing requirement should diminish and nearly reach equilibrium (-0.1% of GDP), thanks to the fall in interest payments and the increase in the primary surplus.

  The medium-term outlook for Belgium is pointing towards a GDP growth rate of 2.6% per year during the 2001-2005 period, mostly supported by exports and business investment. The economic fundamentals of the euro area should be the main driving force behind those prospects: fiscal consolidation should not require new measures and the slightly accelerated pace of inflation (around 2% in the medium term) in Europe should not threaten price stability and the low level of real interest rates. Despite the further significant decrease of the unemployment rate in the euro area, acceleration in wage inflation should be limited.

  Annual employment growth in Belgium should be around 0.8% between 2001 and 2005. The labour force will still increase in spite of unfavourable demographic developments (the baby-boom generation is entering the 55-60 age range), thanks to higher participation rates among females and over-50s. The acceleration of wage inflation in Belgium should be broadly in line with the average of our three main trading partners. The pace of growth in consumer prices should be around 1.5% on average between 2000 and 2005. On the basis of a “no change in policy” scenario, the general government financing capacity should become positive from 2001 onwards. Compared to the budgetary target set out in the 2000-2003 stability program (surplus of 0.2% GDP in 2003), “cumulative budgetary margins” will reach 2.2% GDP in 2005.

  Afgesloten reeksen - Short Term Update 02-00  Publication(en),

1999

1997

 • De vergrijzing van de bevolking : Over de analyse van de bevolkingsevolutie en het gevaar voor overhaaste conclusies 01/11/1997

  Door haar omvang, haar structuur en haar evolutie vormt de bevolking een wezenlijk element van een groot aantal probleemstellingen aangaande het economische, sociale en politieke leven.

  Daarom is het beschikken over voldoende kennis over de bevolking absoluut noodzakelijk wanneer men op oordeelkundige wijze een beleid wil voeren. Vele beleidmaatregelen houden trouwens vaak verband met de diverse fasen in het leven van de mens. Het aantal jongeren zal een weerslag hebben op de behoeften inzake kinderopvang, schoolinfrastructuur en pedagogische omkadering. De generaties van jonge volwassenen zullen de ingaande stromen op de arbeidsmarkt en het belang van het aanbod van arbeidskrachten bepalen, maar ook de behoefte aan woningen en communicatiemiddelen. De ouderen zullen de arbeidsmarkt verlaten en de groep van gepensioneerden vormen.

  De samenstelling van de bevolking naar leeftijd en geslacht heeft zowel een invloed op de overheidsontvangsten via de samenhang met de inkomens, het patrimonium, de consumptie en het sparen, als op de uitgaven aangaande het gezinsbeleid, het onderwijs, de werkgelegenheid, de huisvesting, de communicatie, de vrijetijd, de begeleiding van ouderen.

  Afgesloten reeksen - Planning Paper 81  Publication(fr), Publicatie(nl),

1994

1989

1984

First page Previous page  2 van 3  Next page Last page
Please do not visit, its a trap for bots