Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Documents (33)

2021

 • Bon vent: setting sail for a climate neutral Belgian energy system – Future Belgian offshore wind unravelled 18/10/2021

  Deze paper onderzoekt welke rol offshore wind kan spelen om België te helpen klimaatneutraliteit te bereiken tegen 2050. De Belgische Exclusieve Economische Zone is beperkt en de exploitatie ervan voor energiedoeleinden kan niet onbeperkt worden uitgebreid. Daarom kijkt deze paper naar de ontwikkeling van gezamenlijke hybride offshore windprojecten die in hernieuwbare energiecapaciteit voorzien en tegelijk als interconnectoren kunnen dienen die verschillende landen met elkaar verbinden. Er worden twee scenario's gedefinieerd en bestudeerd, die verschillen in het ambitieniveau om deze hybride hubs te ontwikkelen en de nodige elektriciteit te leveren voor een gedefossiliseerde Belgische economie.

  Planning & Working Papers - WP 08-21  Publication(en),

2020

 • Fuel for the future - More molecules or deep electrification of Belgium's energy system by 2050 21/10/2020

  In dit rapport wordt de plaats die waterstof kan innemen in het toekomstige Belgische energiesysteem tegen 2050 onder de loep genomen. Dit rapport richt zich in feite op twee uiteenlopende evoluties van het (eind)energieverbruik: enerzijds een verregaande elektrificatie van het finaal energieverbruik en anderzijds een voortgezet en groter gebruik van gas voor vervoer, (industriële) warmte en elektriciteitsopwekking. Verschillende uitkomsten van de twee toekomstvisies worden beschreven zoals de vereiste investeringen in infrastructuur (interconnecties, elektrolysers, opslag). 

  Planning & Working Papers - WP 04-20  Publication(en),

2019

2017

 • Increasing interconnections: to build or not to build, that is (one of) the question(s) - Addendum to the cost-benefit analysis of adequate future power policy scenarios 28/09/2017

  Op vraag van de federale minister van Energie werd dit rapport opgesteld als verlengstuk van de kosten-batenanalyse die in februari 2017 door het Federaal Planbureau werd uitgevoerd. Het is een aanvulling op de februaristudie aangezien een aantal bijkomende elementen die een impact hebben op het Belgische productiepark in detail worden bestudeerd. Vier onderwerpen worden behandeld. Een eerste betreft de impact van een toename met 2 GW van de Belgische grensoverschrijdende transmissiecapaciteit op de werking van het binnenlandse flexibele thermische productiepark. Het effect van die toename op de draaiuren, de marginale kosten van het systeem, de CO2-emissies, de benodigde aardgasvolumes en de tewerkstelling wordt beschreven. Ten tweede wordt een evaluatie gemaakt van de kosten om de huidige gasgestookte centrales operationeel te houden. Een vergelijking wordt gemaakt met de kosten om nieuwe flexibele betrouwbare eenheden te bouwen. Ten derde wordt de socio-economische impact onderzocht van een verhoogd risico op een black-out. De economische asymmetrie die ontstaat in de kosten en baten van het behouden van voldoende binnenlandse productiecapaciteit om het wettelijk gedefinieerde Loss of Load (LOLE) criterium van 3h te honoreren, wordt gedocumenteerd. Ten slotte wordt in het rapport ook de vraag onderzocht van een voortijdig sluiten van in de Belgische markt aanwezige gasgestookte centrales die nog niet aan het einde van hun operationele werkingsduur zijn gekomen. Dat gebeurt aan de hand van verschillende indicatoren.

  Reports - CBA_201702  Publication(en),

 • Cost-benefit analysis of a selection of policy scenarios on an adequate future Belgian power system - Economic insights on different capacity portfolio and import scenarios 22/02/2017

  Dit rapport stelt een kosten-batenanalyse voor van beleidsscenario’s die coherent zijn met een toereikend Belgisch elektriciteitssysteem tegen 2027. De beleidsscenario’s zijn gebaseerd op gegevens uit twee rapporten die in 2016 door de nationale transmissienetbeheerder Elia zijn opgesteld. De rapporten van Elia handelen over de nood aan toereikendheid en flexibiliteit van het toekomstig Belgisch elektriciteitssysteem door de behoefte aan een ‘structureel blok’ en het vereiste volume ervan te berekenen. Het structurele blok wordt gedefinieerd als het nationale volume aan regelbaar vermogen dat nodig is om te voldoen aan de huidige wettelijke criteria qua bevoorradingszekerheid opdat op elk moment productie en verbruik in evenwicht zouden zijn. De kosten-batenanalyse buigt zich dan over de implicaties van verschillende invullingen van het structurele blok voor een aantal componenten van de sociaal-economische welvaart. Ze biedt een antwoord op de bezorgdheid die werd geuit door een aantal stakeholders na de publicatie van de Elia-rapporten.

  Reports - CBA_2017  Publication(en),

2016

 • Wat bepaalt de groothandelsprijzen voor elektriciteit in een kleine, open economie? - Lessen uit de nucleaire heropstart in België 12/10/2016

  Deze paper onderzoekt de impact van de sluiting en sequentiële heropstart van enkele kerncentrales op de groothandelsprijzen voor elektriciteit op de Belgische elektriciteitsbeurs met behulp van een duale methode. In de eerste benadering worden publieke hoge-frequentiemarktgegevens gebruikt om een robuust statistisch model te ontwikkelen dat wordt ingezet om het effect te onderzoeken van variaties in nucleaire elektriciteitsopwekking op de groothandelsprijzen. Het kwantificeren van dit fenomeen, ook het merit-order effect genoemd, met behulp van econometrische methodes komt neer op een geschatte prijsdaling van gemiddeld ongeveer 10 €/MWh per jaar voor een nucleaire capaciteitsverhoging van 2,5 GW. Het belang en de impact van de openheid van de Belgische markt en haar sterke afhankelijkheid van grensoverschrijdende energie-uitwisselingen komt daarbij duidelijk naar voren. Naast deze empirische benadering wordt het optimalisatie-instrument Crystal Super Grid gebruikt om de impact te becijferen van de herwonnen beschikbaarheid van kernreactoren op tal van indicatoren die het Belgische en Europese elektriciteitslandschap kenmerken. Er is een positief effect merkbaar op de algemene welvaart, het consumentensurplus en de CO2-emissies. Voor de prijzen bevestigt deze analyse het negatieve merit-order effect dat gemiddeld 3,8 €/MWh over een jaar zou bedragen. Volgens deze analyse kunnen evenwel tijdelijke uurverschillen van 30 €/MWh optreden. De paper beschrijft vervolgens de mogelijke oorzaken van de verschillen tussen de twee benaderingen.

  Onze bevindingen hebben belangrijke beleidsimplicaties omdat ze aantonen dat er rekening moet worden gehouden met de neerwaartse impact van een verlengde nucleaire elektriciteitsopwekking op de groothandelsprijzen voor elektriciteit bij het herzien van (de kalender in) de wet op de kernuitstap aangezien deze de noodzakelijke overschakeling naar een koolstofarme economie kan vertragen.

  Planning & Working Papers - Working Paper 09-16  Publication(en), Publication(fr), Publicatie(nl),

2015

 • Studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading tegen 2030 15/01/2015

  De Studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading tegen het jaar 2030 (prospectieve studie elektriciteit 2 of PSE2) volgt op de Studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading 2008-2017 (PSE1), die gepubliceerd is in december 2009. De studie is opgemaakt door de Algemene Directie Energie van FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in samenwerking met het Federaal Planbureau.

  Others - REP_ENERG_1301  Etude(fr), Studie(nl),

2014

 • De prijs van elektriciteit en aardgas voor ondernemingen in België - Samenstelling, niveau en evolutie ten opzichte van de buurlanden 18/12/2014

  De steeds duurder wordende elektriciteit en aardgas noopten in 2012 de federale regering tot maatregelen om de prijzen beter te beheersen en zo het Belgische concurrentievermogen te verbeteren. Deze studie onderzoekt de prijsevolutie van elektriciteit en aardgas voor ondernemingen in België en drie buurlanden gedurende 2007 - 2014. Dat gebeurt aan de hand van de prijzenstatistiek van Eurostat en enkele andere databronnen. Het blijkt dat de gemiddelde prijzen van elektriciteit in België lange tijd de op één na hoogste van de vier landen geweest zijn, maar dat de prijsstijgingen minder sterk waren dan in Duitsland en Frankrijk. Zodoende zijn anno 2014 de prijzen veeleer middelmatig tot laag, waarmee de maatregelen effect gehad lijken te hebben. De prijzen van aardgas hoorden al die tijd bij de laagsten. Toch blijven er nog aandachtspunten, vooral voor wat de prijs van elektriciteit betreft. Het belangrijkste daarvan betreft de energie-intensieve industrie. Daar kennen de vier landen fiscale kortingen en soms zelfs kortingen op de netwerktarieven. De positie van België is daardoor mogelijk minder gunstig dan uit de gemiddelde prijzen zou blijken. Het is dus van belang om de prijzen voor de energie-intensieve industrie te blijven analyseren.

  Planning & Working Papers - Working Paper 10-14  Publicatie(nl),

 • Belgische black-outs berekend - Een kwantitatieve evaluatie van stroompannes in België 10/03/2014

  Liberalisering, interne markt, interconnecties, reductie van broeikasgasemissies, hernieuwbare-energiedoelstelling: zijn al deze thema’s te verzoenen ? En zo ja, blijft het licht dan wel branden ? Dat is een grote bekommernis van een aantal spelers op het elektriciteitstoneel, niet in het minst van de Staatssecretaris voor Energie die aansprakelijk is voor het garanderen van de bevoorradingszekerheid. In tijden van toenemende productie door variabele energiebronnen en van vertekende investeringssignalen is het garant staan voor de bevoorradingszekerheid geen evidente klus. Het uitblijven van investeringen in benodigde reservecapaciteit en –worst case scenario- het ontoereikend zijn van de productiecapaciteit kunnen immers leiden tot hoog oplopende kosten voor de maatschappij. In deze Working Paper wordt ingezoomd op het specifieke geval dat het, ondanks alle genomen initiatieven en mechanismen, toch fout zou gaan: een nationale stroompanne die de Belgische economie gedurende 1 uur vleugellam maakt en het prijskaartje dat daaraan vasthangt, wordt bestudeerd. 

  Planning & Working Papers - Working Paper 03-14  Publicatie(nl),

2013

 • Walking the green mile in Employment - Employment projections for a green future 09/09/2013

  In 2011 bestelden de 4 ministers van Energie een haalbaarheidsstudie bij een consortium van drie wetenschappelijke instellingen. Het Federaal Planbureau, ICEDD en VITO werden aangezocht zich te buigen over de vraag of ons huidig energetisch systeem (dat niet alleen elektriciteit omvat, maar ook verwarming, koeling en transport) tegen 2050 kan omgebogen worden naar een 100% hernieuwbaar alternatief, en wat dit dan wel zou kosten. Na een jaar studiewerk kwam dit triumviraat tot het besluit dat een dergelijke doelstelling technisch gerealiseerd kan worden, maar dat er een belangrijke maatschappelijke omslag vereist is waarmeeeen aanzienlijk prijskaartje gemoeid is. Terzelfdertijd vallen er evenwel een aantal baten te rapen, zoals een significante daling van de invoerkosten van fossiele brandstoffen (olie, aardgas en steenkool) die niet alleen onze externe energiefactuur, maar ook de politieke en economische risico’s die gelinkt zijn met deze invoer fors verbetert, een sterke terugval van de broeikasgasemissies waardoor gezondheidsrisico’s en schadekosten sterk ingeperkt kunnen worden en, tenslotte, de mogelijkheid tot aanzienlijke jobcreatie. Deze Working Paper onderzoekt de nettojobcreatie die een maatschappelijke keuze voor veel meer hernieuwbare energie kan teweegbrengen, maar duidt ook op mogelijke valkuilen en vereiste voorwaarden.

  Planning & Working Papers - Working Paper 07-13  Publication(en),

 • Analyse de l’adéquation de la production électrique en Belgique à l’horizon 2030 - Analyse basée sur les scénarios du projet d’EPE2 02/09/2013

  De analyse die in deze Working Paper wordt voorgesteld, is gebaseerd op de scenario’s van het ontwerp van Prospectieve Studie Elektriciteit (PSE2) opgemaakt door de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in samenwerking met het Federaal Planbureau. De hamvraag in deze analyse is te weten of de totale productiecapaciteit die resulteert uit het betrouwbaarheidscriterium aangenomen in de PSE2 coherent is met de resultaten van een toereikendheidsanalyse van de productie volgens de methodologie gebruikt door ENTSO-E, het Europese netwerk van elektriciteitstransmissienetbeheerders. 

  Planning & Working Papers - Working Paper 04-13  Publication(fr),

2012

 • Towards 100% renewable energy in Belgium by 2050 12/12/2012

  In 2011 stelden de vier Belgische ministers bevoegd voor energie (1 federale en 3 regionale) een consortium samen van drie wetenschappelijke partners, het Federaal Planbureau (FPB), het Institut de Conseil et d'Etudes en Dévelopment Durable (ICEDD) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), om de haalbaarheid en de impact te analyseren van een transformatie van het Belgisch energiesysteem naar 100% hernieuwbare energie tegen 2050. Die doelstelling betreft niet enkel de elektriciteitssector, maar alle primaire energie die op Belgisch grondgebied wordt verbruikt.

  De hoofdvraag die in deze studie wordt beantwoord, is of België in staat is om tegen 2050 volledig te draaien op hernieuwbare energie. Deze studie toont aan dat dit kan, hoewel de doelstelling ambitieus is. In totaal zou er 300 tot 400 miljard euro geïnvesteerd moeten worden in de periode tot 2050 voor de overschakeling, maar tegelijkertijd biedt de transitie een antwoord op heel wat uitdagingen.
   

  Others - ENERG_1201  Report(en),

2011

 • Prospectieve studie betreffende de zekerheid van de aardgasbevoorrading tot 2020 04/10/2011

  Aardgas is een van de belangrijkste componenten van de Belgische energiemix en dat zal in de komende jaren ook zo blijven. De continuïteit van de aardgasbevoorrading is dus een van de prioriteiten van het Belgische energiebeleid. Om de overheidsinstanties en betrokkenen de mogelijkheid te bieden de evolutie te volgen, heeft de wetgever de opmaak voorzien van een prospectieve studie betreffende de zekerheid van de aardgasbevoorrading (prospectieve studie (aard)gas of PSG).

  Others - EPG 2008-2020 – Final report  Etude prospective(fr), Prospectieve studie(nl),

2009

 • Studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading 2008-2017 30/11/2009

  De studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading (prospectieve studie) 2008-2017 kadert in de continuïteit van de indicatieve programma’s die uitgewerkt werden door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), en ligt in de lijn van de studies die werden uitgevoerd door het Federaal Planbureau (FPB) in het kader van de “Planning Papers” betreffende de energieperspectieven van België en van de werken die gerealiseerd werden ter ondersteuning van verschillende studies, zoals de Post Kyoto studie of de studie voor de Commissie Energie 2030.

  Others - EPE 2008-2017 - Final report  Rapport(fr), Verslag(nl),

2006

2005

 • STU 04-05 : Special Topic - Transdisciplinarity and the governance of sustainable development 23/12/2005

  HEADLINES BELGIAN ECONOMY - DECEMBER 2005

  The latest update of the FPB medium-term outlook for Belgium shows an average GDP growth reaching 2.1% during the 2005-2010 period. This development can be largely accounted for by both domestic demand and exports, although the contribution of net exports to economic growth is expected to be limited; the current account should continue to decrease until 2006 due to terms of trade losses. Private consumption should grow at a moderate pace during the projection period (1.7% on average), in line with growth of households’ disposable income in real terms. At the same time, gross fixed capital formation (and particularly business investment) should grow at a sustained pace with annual growth reaching 2.9% on average. The structural loss of export market share should be important, with exports increasing by 5% a year on average, compared with a 6.5% growth of our potential export markets.

  Inflation should reach 2.2% on average during the projection period, due to figures close to 3% in 2005 and 2006. The current acceleration is explained by high energy prices and the recent depreciation of the euro against the dollar. However, inflation should be around 2% in 2007 and fall below 2% at the end of the projection period, mainly because of limited wage increases and moderate rises in imported costs. Employment is expected to increase by about 33,000 jobs a year during the 2005-2010 period. This performance can be explained by several factors: a relatively favourable macroeconomic context, limited wage increases, a - although very slow - reduction in working time and various measures taken to promote employment. Nevertheless, the fall in the unemployment rate should be very limited due to a considerable increase in the working population.

  The FPB October update of the medium term outlook for Belgium does not yet take into account the measures taken within the framework of the 2006 budget.

  Short Term Update - Short Term Update 04-05  Publication(en),

 • Hervorming van netwerkindustrieën: theoretisch kader 01/06/2005

  Netwerkindustrieën hebben kenmerken die een optimale marktwerking in de weg kunnen staan. Het meest in het oog springend is de infrastructuur die doorgaans hoge investeringen vraagt, waardoor het niet altijd mogelijk is om meerdere concurrerende netwerken naast elkaar te hebben. Hierdoor komt die infrastructuur in een monopoliepositie, met alle economische gevolgen van dien. Ook externaliteiten spelen een rol: de marktdeelnemers nemen bepaalde kenmerken van het netwerk niet op in hun waardering. Hierdoor kan het gebeuren dat de prijzen en geproduceerde hoeveelheden vanuit maatschappelijk oogpunt niet optimaal zijn. Bovendien produceren netwerkindustrieën diensten van algemeen belang. Hierdoor is het nodig dat toegankelijkheid, efficiëntie en betaalbare prijzen gewaarborgd worden. Gegeven deze combinatie van kenmerken is het wenselijk dat er een zekere vorm van marktregulering is.

  Planning & Working Papers - Working Paper 08-05  Publicatie(nl),

 • Markthervorming in netwerkindustrieën in België 01/06/2005

  In de lidstaten van de Europese Unie is sinds de jaren 90 een hervorming van netwerkindustrieën aan de gang. Deze hervorming gebeurt gedeeltelijk op initiatief van de lidstaten zelf. Gedeeltelijk gebeurt ze op initiatief van de Europese Commissie. Het doel van de hervormingen is het bevorderen van effectieve concurrentie door het verwezenlijken van de Europese eenheidsmarkt. Dit moet leiden tot het verhogen van de economische efficiëntie. Vóór de hervormingen waren netwerkindustrieën meestal wettelijke monopolies op nationaal niveau, en vaak ook overheidsbedrijf. Netwerkindustrieën vervullen een essentiële economische en maatschappelijke rol. Een dergelijke structuur gaf een goede garantie dat de overheid er effectief op kon toezien. Ze gaf echter ook een groot risico op inefficiëntie. Bovendien past het bestaan van nationale monopolies niet in de ééngemaakte Europese markt, waar bedrijven vrij de markten van andere lidstaten kunnen betreden. De hervorming, die zodoende op gang gekomen is, bestaat in principe uit het toelaten van concurrentie en het reguleren van de toegang tot de infrastructuur. In een aantal gevallen gaat ze gepaard met privatisering.

  In deze studie wordt voor België een analyse van de gevolgen van de hervormingen in elektriciteit, gas, telecommunicatie, spoorwegen en posterijen gemaakt. Uit de analyses blijkt dat de hervorming overwegend gunstige economische gevolgen heeft.

  Planning & Working Papers - Planning Paper 98  Publication(fr), Publicatie(nl),

2004

 • STU 04-04 : Special Topic - Geographic market specialisation and export performance 17/12/2004

  The latest update of the FPB’s medium-term outlook for Belgium shows average GDP growth reaching 2.3% during the 2004-2009 period. This development can be largely accounted for by domestic demand, whereas the role of (net) exports is expected to be more limited. As in 2003, private consumption should evolve in quite a dynamic way during the projection period (1.9% on average), mainly as a result of an expansion of households’ disposable income. At the same time, gross fixed capital formation (and particularly business investment) should recover, with annual growth reaching 3%. The structural loss of export market share should be confirmed with exports increasing by 5.3% a year on average, compared with growth of 6.3% of our potential export markets.

  Inflation should remain slightly below 2% in the medium term, mainly thanks to limited wage increases and moderate rises in imported costs. Employment is expected to increase by about 32,000 jobs a year during the 2005-2009 period. This performance can be explained by several factors: a relatively favourable macroeconomic context, limited wage increases, a reduction in working time and various measures taken to promote employment. At the same time, the working population should rise considerably. As a consequence, despite the creation of many jobs, the fall in the unemployment rate should be very limited.

  The FPB’s October update of the medium term outlook for Belgium does not yet take into account the measures decided within the framework of the 2005 budget.

  Short Term Update - Short Term Update 04-04  Publication(en),

 • STU 03-04 : Special Topic - The effects of an oil price shock on the Belgian economy and public finances 22/10/2004

  The recovery of Belgian GDP started by mid-2003, driven by an improvement of the worldwide business cycle, which persisted during the first half of this year. As a result, GDP growth should accelerate to 2.4% in 2004 and 2.5% in 2005, after a modest increase of only 1.3% in 2003.

  Economic growth in 2004 should be more balanced than in 2003, when it was boosted entirely by domestic demand and net exports contributed negatively. In 2004 net exports should make a positive contribution of 0.4% to economic growth and hence become the driving force behind the pick up in growth. Growth of final national demand should accelerate to 2% this year, from 1.7% in 2003. Next year's economic growth will depend on final national demand. The sharp rise in investment, in particular, will cause an acceleration in national demand of up to 2.6% in 2005. Combined with strong export growth, this implies a speeding up of imports, resulting in a zero contribution of net exports to economic growth next year.

  After a net gain of 2,300 persons in 2003, employment should show an average annual rise of respectively 17,700 and 31,700 persons in 2004 and 2005. The unemployment rate should mark its third consecutive rise this year and only decline marginally in 2005.

  The decrease in underlying inflation from 2% last year, to 1.6% in 2004 and 1.5% in 2005 will be more than compensated for by the recent oil price rises, resulting in headline inflation of 2.1% in 2004 and 2% in 2005.

  Short Term Update - Short Term Update 03-04  Publication(en),

 • Een kink in de kabel: de kosten van een storing in de stroomvoorziening 08/10/2004

  Recente marktontwikkelingen in de energiesector hebben deze bedrijfstak op haar grondvesten doen daveren. Liberalisering, concurrentie, tpa, cross-border congestie zijn een greep uit de “nieuwe” begrippen die geplaatst dienen te worden in een energiewereld waarin de onzekerheid een pertinente rol speelt. Eén constante zorg daarbij is de leveringszekerheid voor álle consumenten, met als cruciale vragen of een marktgebaseerde regulering kan volstaan om voldoende productiecapaciteit te verzekeren en welke de voorwaarden zijn om in een marktsysteem nieuwe investeringen met voldoende betrouwbaarheidsstandaarden aan te trekken.

  Planning & Working Papers - Working Paper 18-04  Publicatie(nl),

2003

 • De economische effecten van diverse modaliteiten van energieheffingen in België 15/05/2003

  Deze studie geeft een overzicht van de voornaamste effecten van verhoogde energieheffingen voor de Belgische economie. Deze variantanalyse is bedoeld als antwoord op een vraag van de Ministerraad van 14 juni 2002 (dossier ingediend door de Minister van Mobiliteit en Vervoer en de Staatssecretaris voor Energie). Op basis van die vraag worden 4 groepen scenario’s gesimuleerd.

  Planning & Working Papers - Working Paper 05-03  Publication(fr), Publicatie(nl),

First page Previous page 1 van 2  Next page Last page
Please do not visit, its a trap for bots