Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Beschrijving en gebruik van het HERMES-model [ DC2024_WP_04 - ]

Het econometrische model HERMES van het Federaal Planbureau zal worden gebruikt om de macro-economische en de budgettaire impact door te rekenen van de prioriteiten van elke politieke partij over de volgende regeerperiode. Dit document vat de kenmerken van het model samen en beschrijft de structuur en de belangrijkste transmissiemechanismen. Daarna wordt de werking van het model geïllustreerd aan de hand van een aantal economische beleidsvarianten. Ten slotte wordt de procedure voor het opstellen van het referentiescenario beschreven en worden de belangrijkste resultaten van de economische vooruitzichten van juni 2023 voorgesteld. Die vooruitzichten vormen de prefiguratie van het referentiescenario dat in februari 2024 gepubliceerd zal worden en de periode 2024-2029 omvat.

  Publicatietype

Working Papers

De Working Paper presenteert een studie of analyse die het FPB op eigen initiatief uitvoert.

Inleiding

Dit document presenteert de belangrijkste kenmerken van het HERMES-model[1], dat zal worden gebruikt om de macro-economische en de budgettaire effecten in de volgende legislatuur door te rekenen van de prioritaire maatregelen van elke politieke partij die vertegenwoordigd is in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Dit in aanloop naar de verkiezingen van 9 juni 2024. Een gelijkaardige paper werd opgesteld in de aanloop naar de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s van 2019.[2]

Het HERMES-model wordt door het Federaal Planbureau (FPB) gebruikt om middellangetermijn­projecties voor de Belgische economie te maken en de impact van economische beleidsmaatregelen en externe schokken op middellange termijn te berekenen. De eerste versie van het model werd eind jaren 80 gefinaliseerd. Het oorspronkelijke project had tot doel een instrument te ontwikkelen om de economieën van de lidstaten van de toenmalige Europese Gemeenschap te analyseren. Daartoe werd een standaardversie van het HERMES-model ontwikkeld dat werd gebruikt in zes lidstaten. Sindsdien wordt het Belgische model regelmatig geactualiseerd en aangepast om beter rekening te houden met de evolutie van de Belgische economie en het Belgische institutionele kader.

Het HERMES-model behoort tot de klasse van grote structurele modellen die gedragsvergelijkingen bevatten waarvan de parameters econometrisch worden geschat. De aanzienlijke omvang van het model wordt verklaard door de opsplitsing in bedrijfstakken, maar ook door de mate van detail in de meeste blokken van het model: een systeem voor de allocatie van de particuliere consumptie over een groot aantal goederen en diensten, een arbeidsmarkt met verschillende categorieën werknemers en overheidsfinanciën die de complexiteit van het institutionele kader van België weerspiegelen. Het model beoogt dus een voldoende nauwkeurige voorstelling te geven van de Belgische economie en toch een hoofdzakelijk macro-economisch karakter te bewaren. De aard van het model impliceert dat de economische activiteit vooral wordt bepaald door de vraag en dat de productie zich daaraan aanpast, maar ook aanbod­elementen spelen een rol. De tijdshorizon waarbinnen het model gebruikt wordt (vijf jaar) verklaart waarom de vraag een belangrijkere rol speelt dan het aanbod.

In hoofdstuk 2 wordt een samenvatting gegeven van de kenmerken van het model en worden de belangrijkste transmissiemechanismen beschreven. Die worden geïllustreerd aan de hand van een aantal varianten die de impact van economische beleidsmaatregelen becijferen. Vervolgens worden de beperkingen van het model toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt de procedure voor het opstellen van het referentiescenario beschreven en worden de belangrijkste resultaten van de economische vooruitzichten van juni 2023 samengevat. Die vooruitzichten vormen de prefiguratie van het referentiescenario dat in februari 2024 gepubliceerd zal worden en de periode 2024-2029 omvat.

 

[1]     Voor een gedetailleerde voorstelling van het HERMES-model, zie BASSILIÈRE, D., BAUDEWYNS, D., BOSSIER, F., BRACKE, I., LEBRUN, I., STOCKMAN, P. en WILLEMÉ, P. (2013), A new version of the HERMES model - HERMES III, Working Paper 13-13, Brussel, Federaal Planbureau.

[2]     Zie FEDERAAL PLANBUREAU (2018), Beschrijving en gebruik van het HERMES-model, Working Paper 1 DC2019.


Please do not visit, its a trap for bots