Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Documents (90)

2022

 • Daling van het onderwijsniveau: de verborgen kosten van de covid-19-pandemie 07/06/2022

  Onderwijs is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van de samenleving. Het is ook een sleutelelement voor onze economie. Dit artikel bestudeert het onderwijsniveau van de Belgische leerlingen. De laatste jaren was er al sprake van een achteruitgang, maar na de covid-19-pandemie is het onderwijsniveau nog verder gedaald. Zonder inhaalbeweging zou het dalende onderwijsniveau resulteren in aanzienlijke economische kosten op lange termijn.

  Artikels - Article 012  Publication(fr), Publicatie(nl),

 • Resultaten uit Europese peer review zijn bekend 17/05/2022

  In december 2021 vond een Europese peer review plaats van een aantal statistische instellingen in België die een rol spelen in de productie van Europese statistieken. Uit de resultaten van de doorlichting blijkt dat de Europese statistieken in ons land globaal beschouwd in lijn zijn met de internationale kwaliteitsstandaarden en principes. Het rapport van het auditcomité bevat ook een aantal aanbevelingen die de komende weken omgezet worden in verbeteracties.

  Artikels - PEER REVIEW 2021  Flyer Eurostat(en), Infographic(en), Posters(en),

2021

 • De netto kapitaalvoorraad 20/09/2021

  De kapitaalvoorraad, die beschikbaar is in de nationale rekeningen, geeft informatie over de waarde van alle activa in de economie op een bepaald moment. Die voorraad bestaat uit verschillende vaste activa en is het resultaat van de investeringen van de verschillende economische actoren. 

  Artikels - Article 011  Article(en), Article en version complète(fr), Volledige versie van het artikel(nl),

 • Trendbreuk nodig om alle SDG’s tegen 2030 te bereiken 15/07/2021

  Welke vooruitgang heeft België geboekt op weg naar een duurzame ontwikkeling? Uit de balans van de 51 opvolgingsindicatoren van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (de Sustainable Development Goals van de VN of SDG's) blijkt dat bij de voortzetting van de huidige trends, weinig SDG's zullen worden bereikt tegen 2030. Om alle SDG’s te kunnen naderen of bereiken, zullen dus nieuwe beleidsmaatregelen nodig zijn. Deze conclusie strookt met de conclusies van de tien evaluaties die sinds 2005 zijn verricht.

  Artikels - Article 010  Publication(fr), Publicatie(nl),

 • Zelfrijdende auto’s: utopie of dystopie? 12/07/2021

  Hoewel zelfrijdende auto's belangrijke voordelen kunnen opleveren voor de verkeersveiligheid, mogen we niet blind zijn voor andere effecten: volledige automatisering zal waarschijnlijk leiden tot een toename van het autoverkeer, grotendeels voor vervoer dat geen verband houdt met pendelen. Dit zal leiden tot een verdere daling van de snelheid op de wegen in de gebieden die nu al het meest te lijden hebben van de congestie.

  Artikels - Article 009  Article(en), Article(fr), Artikel(nl),

 • Toepassing van het DNSH-beginsel op het Nationaal plan voor herstel en veerkracht 05/07/2021

  België heeft eind april zijn Nationaal plan voor herstel en veerkracht (PHV) ingediend bij de Europese Commissie, die vraagt dat "geen enkele erin opgenomen maatregel voor de doorvoering van hervormingen en investeringsprojecten ernstig afbreuk" mag doen aan zes milieudoelstellingen (EU, 2021). Het gaat om het "Do no significant harm"-beginsel (DNSH - geen ernstige afbreuk doen aan), gedefinieerd in de Europese verordening inzake duurzame beleggingen (EU, 2020), vaak de 'Taxonomieverordening' genoemd. De Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen heeft het Federaal Planbureau (FPB) gevraagd alle PHV-maatregelen aan dit DNSH-beginsel te toetsen.

  De Europese Commissie publiceerde een document met Technische richtsnoeren (Europese Commissie, 2021) waarin de methodologie voor de uitvoering van deze evaluatie wordt gedefinieerd. In dit artikel wordt deze methodologie beschreven en wordt uitgelegd hoe ze door het FPB werd toegepast.

  Artikels - Article 008  Article(fr), Artikel(nl),

 • Hoe ver kan het aanmoedigen van carpoolen de verkeerscongestie terugdringen? 28/01/2021

  Door een combinatie van “stok” maatregelen (een veralgemeende kilometerheffing) en “wortel” maatregelen (het ondersteunen van carpooling) zou de bezettingsgraad van auto’s in België kunnen toenemen van 1,44 tot 1,5. Deze relatief beperkte toename vloeit vooral voor uit het relatief klein aandeel van verplaatsingen waarvoor een toename van de bezettingsgraad een realistische optie is, en uit sommige ongemakken die gepaard gaan met de organisatie van carpooling. Toch kan deze combinatie van maatregelen leiden tot een merkbare verbetering van de verkeerssituatie op de plaatsen en tijdstippen waar de congestie het hoogste is.

  Artikels - Article 006  

 • Geestelijke gezondheid in België: de verborgen kosten van COVID-19 22/01/2021

  Door de COVID-19-crisis gaat het slecht met de geestelijke gezondheid van de bevolking in België. Voordien was die al zorgwekkend. Situaties van psychologische ontreddering zijn immers tussen 2004 en 2018 gestegen, depressies eveneens. En de sterfte door zelfdoding in België – hoewel dalend – blijft hoog in EU-context. Socialezekerheidsstatistieken uit de pre-COVIDperiode weerspiegelen die trends. Psychische aandoeningen verklaren sterk de stijgende trend in de langdurige arbeidsongeschiktheid. Antidepressiva en stemmingsstabilisatoren liggen aan de basis van de toenemende consumptie van terugbetaalde psychotrope geneesmiddelen. Geestelijke gezondheidsproblemen temperen de mogelijkheden van werkgelegenheids- en productiviteitsgroei en veroorzaken direct economische kosten, via uitgaven voor vervangingsinkomens en voor de behandeling van aandoeningen. Een reflectie over de post-COVID-19-strategie over geestelijke gezondheidszorg in België dringt zich op gegeven die evoluties en perspectieven.

  Artikels - Article 007  

2020

 • Belgen leggen 60 % minder kilometers af in april 2020 11/09/2020

  De gezondheidsmaatregelen die genomen zijn door de overheden om de risico’s van de COVID-19-epidemie te beperken hebben tot een forse daling geleid van de transportvraag in België. Die daling heeft verschillende oorzaken die gaan van aanzienlijke beperkingen op de individuele verplaatsingen tot de onrechtstreekse impact via de economie. Tijdens de strikte lockdown van april 2020 wordt het aantal afgelegde kilometers door personen (reizigerskilometers of rkm) 60 % lager geschat dan tijdens een normale aprilmaand. De geraamde daling is minder groot voor het goederenvervoer, waarvoor ongeveer een derde van het normale aantal tonkilometers (tkm) afgelegd in België niet werd gerealiseerd. Tijdens de maand mei zorgde de geleidelijke versoepeling van de maatregelen ervoor dat de verplaatsingen opnieuw toenamen, met een kleinere daling van de afgelegde afstanden: -37 % rkm voor het personenvervoer en -20 % tkm voor het goederenvervoer ten opzichte van een normale meimaand.

  Artikels - Article 005  

 • De impact van COVID-19 op de oprichting van nieuwe ondernemingen in België 09/09/2020

  Gegevens over de oprichting van nieuwe ondernemingen zeggen niet alles over de economische impact van COVID-19. Door hun maandelijkse beschikbaarheid maken ze het wel mogelijk om de gevolgen sneller in te schatten dan mogelijk is met gegevens over de financiële toestand van bestaande ondernemingen, die enkel jaarlijks en met meer vertraging verschijnen. Gezien de belangrijke rol van jonge bedrijven voor innovatie en de dynamiek van bedrijfstakken kunnen cijfers over het aantal opgerichte ondernemingen ook een aanwijzing geven van blijvende economische littekens van de huidige gezondheidscrisis en van mogelijke verschuivingen van bedrijfsactiviteiten.

  Artikels - Article 004  

 • Corona schudt de Belgische elektriciteitssector danig door elkaar 17/06/2020

  In deze ongeziene periode van langdurige lockdown als gevolg van de wereldwijde verspreiding van het coronavirus worden effecten in alle geledingen van de maatschappij waargenomen. Gegeven de natuur, omvang en snelheid van de sanitaire crisis blijven ook de energiemarkten niet gespaard en wordt het energielandschap danig door elkaar geschud. Een aantal zwakke plekken in het huidige systeem worden hierdoor blootgelegd.

  Artikels - Article 20200617  

2019

 • Actualisering van de gegevensbank innovationdata.be 17/06/2019

  De website www.innovationdata.be groepeert een set van indicatoren die de vooruitgang van België en de gewesten beschrijft in het domein van innovatie. De gegevens voor de buurlanden en het Europese gemiddelde worden ook gepresenteerd. De indicatoren met betrekking tot de innovatiegraad tonen onder meer dat het aandeel innoverende ondernemingen in België het Europese gemiddelde ruimschoots overschrijdt.

  Artikels - Article 20190617  

2018

 • Actualisering van de database innovationdata.be 27/11/2018

  De website www.innovationdata.be verzamelt een reeks indicatoren die de vooruitgang op het vlak van innovatie beschrijven voor België en zijn gewesten. De gegevens voor de buurlanden en het Europese gemiddelde zijn ook beschikbaar. De indicatoren met betrekking tot human resources tonen onder meer dat het aandeel personen met een diploma hoger onderwijs in België boven het Europese gemiddelde ligt.

  Artikels - Article 20181127  

 • Nucleaire onbeschikbaarheid in november 03/10/2018

  De aankondiging van ENGIE, de operationele uitbater van de 7 nucleaire reactoren op Belgische bodem, op vrijdag 21 september 2018 dat de nucleaire eenheid T3 vijf maanden langer zal stilliggen dan verwacht (tot 1 maart 2019), T2 tot begin juni 2019 niet operationeel zal zijn en T1 eind oktober een geplande onderhoudsbeurt zal ondergaan, heeft een niet te ontkennen impact op het Belgische elektriciteitsproductiepark. Eerder werd al gecommuniceerd dat ook D1, D2 en D4 tot december 2018 zullen stilliggen. In de praktijk betekent dat dat de hele maand november 2018 slechts 1 van de 7 kernreactoren in staat zal zijn om stroom te leveren. Gegeven het grote aandeel van nucleaire energie in de binnenlandse elektriciteitsopwekking en het wegvallen van 85% van deze capaciteit tijdens de winterperiode dient de toereikendheid van het aanbod om de vraag op elk moment te voorzien nauwkeurig opgevolgd te worden. Dat is des te meer het geval omdat een volledig uitvallen van de stroom in België een erg grote economische kost veroorzaakt.

  Artikels - Article 20181003  

2017

 • Delokalisaties in ruime zin: gevolgen voor de sectorale werkgelegenheid en productiviteit in België 21/11/2017

  De reorganisatie van productieprocessen tijdens de afgelopen decennia heeft geleid tot een meer doorgedreven internationale arbeidsverdeling en tot delokalisaties van industriële activiteiten en van zakelijke dienstverlening. Hoewel ondernemingen met deze reorganisaties productiviteitswinsten nastreven, geven de ermee verbonden delokalisaties in geïndustrialiseerde landen zoals België aanleiding tot bezorgdheid, in het bijzonder over de werkgelegenheid. In dit artikel worden delokalisaties en de gevolgen ervan voor België geanalyseerd. Het is een FPB-vertaling van een in “Reflets & perspectives de la vie économique” gepubliceerd artikel dat de in het Engels geschreven FPB working papers over delocalisatie (“offshoring”) van de laatste jaren samenvat.  

  Artikels - Article 20171121  

2015

 • Decomposition of the hourly wage cost rise in Belgium 2000-2010 01/04/2015

  This paper presents a shift-share decomposition applied to industry-level data to identify contributions to the rise in the hourly wage cost in Belgium between 2000 and 2010. According to the results, individual wage increases account for the largest part of the economy- wide hourly wage cost increase (87%). The contribution of changes in the gender, age and skill structure of industry-level employment amounts to 16%, while changes in the industry composition of hours worked even have a negative effect on the hourly wage cost (-3%).

  Artikels - Article STU 01-15 : WP 01-15  

 • Short Term Update 04-14 : Special Topic - Domestic demand patterns in Belgium since the mid-nineties: more French than German? 07/01/2015

  In a previous Special Topic (see STU 4-11), we examined the performance of Belgian GDP relative to its three main trading partners since the onset of the financial crisis. This time we put recent domestic demand patterns into perspective by comparing, over a longer period, the evolution of private consumption and business investment in Belgium to those in France and Germany. In addition to the purely descriptive analysis, we also try to identify, through the estimation of co-integrating equations, the underlying factors behind the developments of both demand components under scrutiny. We investigate in particular two sub-periods: the decade preceding the financial crisis (1998-2007) and the following five years (2008-2012).

  Artikels - Article STU 04-14 : SPECTOP  

 • A methodology for household projections: the HPROM model (Household PROjection Model) 07/01/2015

  This Working Paper presents the methodology the Federal Planning Bureau has currently developed to draw up long-term Belgian household projections. This methodology allows detailed projections of the number of households (at the district level) by household type according to living arrangements and not legal situation. Thus, the projections include the different forms of living arrangements, such as cohabitation, single-parent families, single households ("one person"), etc. They also guarantee coherence with the national population projections, which have been published by the Federal Planning Bureau and Statistics Belgium for several years and are based on the so-called component method.

  Artikels - Article STU 04-14 : WP 09-14  

 • Public support for R&D and the educational mix of R&D employees 07/01/2015

  This Working Paper assesses the impact of public support for R&D activities on the educational mix of R&D employees in private companies in Belgium. Estimations show that some tax incentives significantly raise the share of researchers holding a PhD. There are indications that holders of PhDs substitute for R&D employees with a lower education degree. It is also shown that controlling for changes in the educational mix of R&D personnel lowers estimates of the impact of public support on the average wages of researchers.

  Artikels - Article STU 04-14 : WP 08-14  

2014

 • STU 03-14 : Special topic - Belgium’s performance in terms of security of energy supply: trends to 2050 20/10/2014

  Energy holds an important place in our economies. It is a production factor for the manufacturing industry as well as a key element in our everyday life. It is essential to evaluate a country’s energy dependence and its potential vulnerability to energy supply disruptions or energy price shocks because this may translate into losses in competitiveness and growth. For a country like Belgium, this type of evaluation is even more crucial because the Belgian ground does not contain any indigenous fossil fuel resource, the potential of renewable energy sources is relatively limited and nuclear energy is being phased out. In order to assess Member States’ energy dependence, the European Commission designed a set of energy dependence indicators and looked at their evolution over recent years. Looking at the past is relevant and interesting but appraising future trends brings an extra dimension to the issue. This is all the more so since the EU has set ambitious energy and climate policies, which call for significant structural changes in the energy system. The recent FPB publication Belgium Energy Trends to 2050 provides the material to compare and gauge past and future trends of some energy dependence indicators. The results of this side analysis are summarised below.

  Artikels - Article STU 03-14 : SPECTOP  

 • Macrosectoral analysis of the impact of a VAT increase 19/08/2014

  This study was commissioned by the Central Economic Council (CEC), and in particular by the ‘Construction’ Special Advisory Commission. It presents the sectoral results of a report that was produced in 2011 by the National Bank of Belgium and the Federal Planning Bureau. As requested by the CEC, we comment here in detail on the impact of a VAT increase without additional measures, (variant 1) and the impact of a VAT increase with transitional neutralization of the effect of that increase on indexation (variant 2).

  Artikels - Article STU 04-14 : WP 04-14  

 • When the lights go out: the monetary impact of a large scale blackout in Belgium 19/08/2014

  The power landscape is growing ever more complex due to, among other things, legislation and targets defined at several levels which tend to influence (and sometimes contradict) one another. One can wonder if the different economic agents can still see the wood for the trees and if the lights will stay on all the time. The first in line to worry is the federal government, since it carries the responsibility of permanently guaranteeing the security of supply. In times of increased electricity production by variable energy sources 1 (solar PV, wind) and of distorted investment signals, how to guarantee security of supply is not obvious. The absence of investment in sufficient reserve capacity and – in the worst case scenario – inadequacy of generation capacity may lead to soaring societal costs. This Working Paper focuses on the specific event of things going wrong in spite of all initiatives and mechanisms put in place: a national blackout paralyzing the entire Belgian economy for one hour and its price tag are scrutinised.

  Artikels - Article STU 04-14 : WP 03-14  

 • A new version of the MODTRIM model 18/06/2014

  This Working Paper describes the new version of MODTRIM II, the quarterly macroeconomic model developed at the FPB for short-term forecasting. The FPB’s short-term macroeconomic forecasts are published three times a year and are usually referred to as the “economic budget”, as they are used by the Belgian federal government to set up its budget and to perform budgetary control exercises. While the model has retained the same overall architecture and underlying structure since the early 1990s, the main differences relative to the 2003 version, described in Working Paper 6-03, are highlighted.

  Artikels - Article STU 04-14 : WP 05-14  

First page Previous page 1 van 4  Next page Last page
Please do not visit, its a trap for bots