Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

De Belgische eerstepijlerpensioenen aan de vooravond van de vergrijzing: doorlichting van bedragen, gerechtigden en adequaatheid [ Working Paper 04-10 - ]

Aan de vooravond van de vergrijzing, met de naoorlogse babyboomgeneratie die de pensioenleeftijd bereikt en dit in een context van toenemende levensverwachting, is het politiek en maatschappelijk debat over de toekomst van de pensioenen volop aan de gang. In dat kader is het interessant om het huidige wettelijke pensioensysteem in kaart te brengen. Met deze Pa ‐ per trachten we hieraan tegemoet te komen via een beschrijving van de eerstepijlerpensioenen op basis van statistieken over de uitbetaalde pensioenen.

  Auteurs


 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Working Papers

De Working Paper presenteert een studie of analyse die het FPB op eigen initiatief uitvoert.

Enerzijds stelt deze studie, gegeven de diversiteit in het wettelijk pensioenstelsel, een gedetail ‐ leerde analyse voor van de huidige eerstepijlerpensioenen in België. We geven een stand van zaken van de gerechtigden en hun gemiddelde bedragen in 2008 en ontrafelen het heterogene pensioenlandschap onder meer naar regeling, type (rust ‐ of overlevingspensioen), geslacht en leeftijd.

Anderzijds wordt ook de adequaatheid of doelmatigheid van de eerstepijlerpensioenen in ter ‐ men van het bereiken van sociale doelstellingen onderzocht. Belangrijke doelstellingen van on ‐ ze sociale zekerheid, zijn bescherming bieden tegen armoede en sociale uitsluiting en een rede ‐ lijk inkomen garanderen aan haar gerechtigden. Of het wettelijk pensioensysteem hierin slaagt, is onder meer afhankelijk van de hoogte van de uitkeringen. In deze studie onderzoeken we of het wettelijk pensioensysteem in staat is de gepensioneerden een adequaat, of toereikend, in ‐ komen te verschaffen, enerzijds om hen voor een armoederisico te behoeden en anderzijds om de evolutie in termen van koopkracht en welvaart te volgen. Gegeven de waaier van gemiddel ‐ de pensioenen, spitst dit onderzoek zich toe op enkele specifieke pensioenen

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots