Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

De bevolking met een risico op armoede of sociale uitsluiting in België - Projectie tot 2030 [ Working Paper 12-16 - ]

Deze Working Paper presenteert, op basis van informatie beschikbaar tot juli 2016, een projectie bij ongewijzigd beleid tot 2030 van de bevolking met een risico op armoede of sociale uitsluiting in België, zoals bepaald in het kader van de Europa 2020-strategie. Die bevolking zou tenderen naar 2,232 miljoen in 2018, wat 418 000 meer is dan de doelstelling van de Europa 2020- strategie. Tegen 2030 zou haar aandeel slinken tot 16,1 %. Dit is 5,6 procentpunt hoger dan wat de VNAgenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling als doelstelling zou vooropstellen.

  Auteurs


 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Working Papers

De Working Paper presenteert een studie of analyse die het FPB op eigen initiatief uitvoert.

De bevolking met een risico op armoede of sociale uitsluiting heeft een centrale plaats in de Europa 2020-strategie. In het kader van die strategie heeft België zich immers geëngageerd om die bevolking met 380 000 personen te laten dalen tussen 2008 en 2018. In 2008 behoorden 2,194 miljoen personen tot deze doelgroep. België heeft zich daarnaast ook geëngageerd om tegen 2030 het aandeel van de bevolking die in armoede leeft minstens te halveren, gemeten op basis van de nationaal gangbare multidimensionele armoededefinitie. Dat engagement vloeit voort uit de VN-Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling, die werd goedgekeurd in 2015. In 2015 liepen in België 2,336 miljoen personen of 21,1 % van de totale bevolking een risico op armoede of sociale uitsluiting. Ervan uitgaande dat de VN-doelstelling in 2030 geëvalueerd zal worden met gegevens die betrekking hebben op het voorgaande jaar, zou het aandeel personen met een risico op armoede of sociale uitsluiting in 2029 in België hoogstens 10,6 % mogen bedragen. Dat is afgerond gelijk aan een halvering van het aandeel personen dat in 2015 een risico liep op armoede of sociale uitsluiting.

Een persoon loopt een risico op armoede of sociale uitsluiting wanneer hij wordt geconfronteerd met minstens één van de volgende problemen: leven met een inkomen onder de armoederisicodrempel, leven in een huishouden met een zeer lage werkintensiteit en leven in een situatie van ernstige materiële ontbering. De bevolking met een risico op armoede of sociale uitsluiting bestaat dus uit verschillende deelpopulaties die elk geconfronteerd worden met één of meer aspecten van het multidimensionele armoedevraagstuk.

Er bestaat in België bijzonder weinig prospectieve informatie over de bevolking met een risico op armoede of sociale uitsluiting. Daarom presenteert dit rapport een projectie van die bevolking tot 2030. Het zet methodologisch een stap verder dan een trendbeschrijving en -extrapolatie op basis van historische gegevens. De projectie integreert immers verschillende gegevens die de evolutie van de beoogde doelgroep beïnvloeden in een coherent kader. Die gegevens zijn onder meer bepaalde projecties van het referentiescenario bij ongewijzigd beleid van het Jaarverslag 2016 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) over de budgettaire en sociale houdbaarheid van pensioenen. Merk hierbij op dat een ander beleid leidt tot andere projecties van de evolutie van de bevolking met een risico op armoede of sociale uitsluiting.

De resultaten wijzen op een lichte daling van de bevolking met een risico op armoede of sociale uitsluiting van 2,282 miljoen personen in 2016 tot 2,232 miljoen personen in 2018, of 418 000 personen meer dan het nagestreefde niveau volgens de Europa 2020-strategie. De Belgische doelstelling in het kader van die strategie zou dus niet worden bereikt. Dat geldt ook voor de doelstelling die voortvloeit uit de VN-Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. De resultaten wijzen immers op een daling van 20,2 % in 2016 tot 16,1 % in 2029, terwijl voor 2029 afgerond hoogstens 10,6 % zou worden beoogd. De daling in de periode 2016-2029 van het aandeel gepensioneerden met een inkomen onder de armoederisicodrempel en de daling op lange termijn van de werkloosheidsgraad die voorvloeien uit het referentiescenario van de SCvV kunnen die resultaten verklaren.

Deze projectie kan verder worden geactualiseerd en wil vooral bijdragen tot het monitoringsproces van de Belgische armoedeverminderingsdoelstellingen. De Werkgroep Sociale Indicatoren NHP/NSR, voorgezeten door de FOD Sociale Zekerheid, en het Interfederaal Instituut voor de Statistiek staan hiervoor in, respectievelijk in het kader van de Europa 2020-strategie en de VN-Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling.

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots