Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Het welzijn in België meten - Opbouw van een composiete indicator om het huidige welzijn van de Belgen te meten [ Working Paper 02-18 - ]

Deze Working Paper stelt een nieuwe indicator voor om de evolutie van het welzijn in België te meten. De indicator werd opgesteld op basis van een statistische analyse van de determinanten van het welzijn van de Belgen en heeft als voordeel dat hij transparant, opsplitsbaar en gemakkelijk communiceerbaar is. Uit de analyse van de indicator blijkt dat het welzijn van de Belgen globaal afgenomen is tussen 2005 en 2016. Die daling is vooral te wijten aan de verslechtering van de gezondheidstoestand van de Belgen.

  Auteurs


 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Working Papers

De Working Paper presenteert een studie of analyse die het FPB op eigen initiatief uitvoert.

De wet van 14 maart 2014 geeft aan het Federaal Planbureau (FPB) de opdracht een set aanvullende indicatoren uit te werken voor het meten van “levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie”. De wet preciseert dat die indicatoren moeten “worden ingedeeld in een zo beperkt mogelijk aantal (...) hoofdindicatoren”.

Om die opdracht te vervullen en te voldoen aan de expliciete vraag van het Parlement naar aanvullende synthetische indicatoren naast het bbp, heeft het FPB onderzoek verricht naar een indicator om het huidige welzijn van de Belgen te meten. De resultaten van dat onderzoek komen gedetailleerd aan bod in deze Working Paper (WP). Die laatste is het vervolg op de WP die in juni 2017 werd gepubliceerd en die de determinanten van het individuele welzijn voor België onderzocht. Daaruit bleek dat gezondheid de belangrijkste determinant van het welzijn van de Belgen is. Na gezondheid zijn de belangrijkste determinanten: een voldoende hoog inkomensniveau hebben om toegang te krijgen tot de gangbare levensstijl, werk hebben en omringd zijn door naasten.

Deze WP beschrijft de stappen om een composiete indicator op te stellen en de methodologische keuzes die gemaakt zijn. Een composiete indicator aggregeert verschillende indicatoren met heterogene meeteenheden, waarbij elke indicator een specifieke weging krijgt. De keuze van de indicatoren en hun weging steunt op de resultaten van de analyse van de determinanten van het welzijn. De indicator van het welzijn wordt gevormd door zes indicatoren. De wegingen werden berekend op basis van regressiecoefficiënten die afkomstig zijn uit de analyse van de determinanten van het welzijn. Door de indicatoren te standaardiseren volgens de Min-Max-methode en ze lineair samen te voegen, stelt deze WP een transparante en gemakkelijk overdraagbare indicator voor om de evolutie van het welzijn van de Belgen te meten. Daarnaast heeft deze indicator als voordeel dat hij kan worden opgesplitst, waardoor ook de evolutie van de componenten kan worden geanalyseerd. De indicator krijgt de naam Welzijn hier en nu (WHN) als verwijzing naar de eerste van de drie dimensies van duurzame ontwikkeling die gehanteerd werden als werkkader in het rapport over de aanvullende indicatoren naast het bruto binnenlands product (bbp). Dat rapport wordt jaarlijks gepubliceerd door het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) en het FPB.

Uit de analyse van de WHN-indicator blijkt dat het welzijn van de Belgen gedaald is tussen 2005 en 2016. Na een sterke groei aan het begin van de periode, kende de indicator een daling vanaf 2008 toen de financieel-economische crisis losbarstte. Uit de opsplitsing van de indicator blijkt dat de achteruitgang van het welzijn voornamelijk te wijten is aan een verslechtering van de gezondheidstoestand van de Belgen.

De WHN-indicator werd vergeleken met drie andere referentie-indicatoren. Een subjectieve indicator van het welzijn, de tevredenheid met het leven, en twee economische indicatoren, het bbp en het netto beschikbaar gezinsinkomen. Uit de vergelijking blijkt dat de indicator van de tevredenheid met het leven ook gedaald is over de periode 2005-2016. Het bbp in verhouding tot het aantal inwoners en de WHN-indicator kenden een soortgelijke evolutie tot in 2009 en evolueerden vervolgens in tegengestelde richting. De evolutie van het netto beschikbaar gezinsinkomen, in verhouding tot het aantal consumptie- eenheden, sluit daarentegen heel dicht aan bij die van de WHN-indicator, en over de gehele periode.

De WHN-indicator vormt een aanvulling op de economische indicatoren die het welzijn enkel meten op basis van de financiële middelen van de Belgen en bestrijkt ook andere aspecten van het welzijn, zoals gezondheid, werk, opleiding en de relaties met naasten. Het FPB zal zijn werkzaamheden voortzetten om de kennis over het welzijn in België te vergroten en het meten ervan te verbeteren. Op termijn zal de WHN-indicator onder meer worden aangevuld door een andere composiete indicator die de houdbaarheid van het welzijn voor de toekomstige generaties zal meten.

  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots